Публикации

СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

I. Книги:

а) Монографии

1. Ц. Карастанева, К. Томова. Спрежение на българските глаголи. Пловдив, 1983, 220 с.

2. Ц. Карастанева, В. Маровска. Практическа граматика на съвременния български език. Пловдив, ИК “Макрос 2000” 1997, 172 с.; ИК “Вечерник” 1998; Пловдивско университетско издателство, 2001; Преработено издание – Издателство “Алекс” 2004.

б) Учебници и учебни помагала:

1. “Тестове по езикова култура”, ИК “Макрос 2000”, 1994, в съавт. с В. Зидарова.

2. “Тестове по езикова култура”,  Пловдивско университетско издателство,  1995,  в  съавт.  с В. Маровска и В. Зидарова.

3. “Тестове по езикова култура”, ИК “Макрос 2000”, 1996,  в  съавт.  с  В. Маровска и В. Зидарова.

4. “Упражнения по синтаксис (конституентна граматика, управление и свързване)”, 2000 – на електронен носител.

5. “Тестове по езикова култура”, Пловдив, 2005,  в съавторство.

6. “Тестове по езикова култура”, Пловдив, 2006,  в съавторство.

7. „Тестове по езикова култура”, Пловдив, 2007,  в съавторство.

8. „Тестове по езикова култура”, Пловдив, 2008,  в съавторство.

9. „Тестове по езикова култура”, Пловдив, 2009, в съавторство.

10. „Тестове по езикова култура”, Пловдив, 2010,  в съавторство.

II. Статии:

а) Публикувани в България:

1. “Класификация на българските глаголи”. – В: сп. Български език, БАН, 1985, кн. 4, с. 336-334, в съавт. с  К. Томова.

2. “Характерни за научния стил функционално-семантични конструкции, изискващи или недопускащи изразяване на определеност”. – В: Основни въпроси на качеството и    ефективността в обучението на чуждестранните студенти, Русе, 1986, с. 269-276,в съавт. с  Д. Милиева.

3. “Синтактична омонимия при пасива в български език”. – В: Език и свят, т.1. Езикознание,1993,  с. 125-131.

4. “Темпоралната ориентация в непряка реч”. – В: Юбилейна научна сесия, ВМИ – Пловдив, 1996, с. 81-96.

5. “Сложни форми от типа на перфекта в български и полски език”. В: Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, т. 36, кн. 1, 1998.

6. “Complementizer positions in Bulgarian”. – В: Българистиката в зората на двайсет и първи век: българо-американската перспектива за научни изследвания, ИК “Гутенберг”, София, 2000,  с. 93-104, в съавт. с И. Кръпова.

7. “On the structure of the CP field in Bulgarian”. – В: Balkanistica 15, 2002, pp. 293-321, в съавт. с И. Кръпова.

8. “За границата между морфология и синтаксис”. – В: Пространства на езика и присъствието. ПУИ “Паисий Хилендарски”, 2002, с. 99-107.

9. “Удвояване на допълненията и информационно структуриране на изречението в съвременния български език”. – В: Славистика II.По случай XIII Международен конгрес на славистите в Любляна. ПУИ, Пловдив, 2003, с. 101-115.

10. “За някои асиметрии в словореда на спомагателните глаголи и прономиналните клитики”. – В: Славистиката в началото на 21 век. Традиции и очаквания. София 2003, с.318-326.

б) Публикувани в чужбина:

1. “Темпоралната система в българския език”. – В: Доклади от Полско-български колоквиум – 1996, Познан.

2. “The structure of the CP field in Bulgarian”. – In: FASSBL – 1999, Working Papers in Linguistics, 20, M. Vulchanova and L. Hellan (eds), Trondheim, 2000, в съавт. с И. Кръпова.

3. Quantified DPs and Negation in Bulgarian”. – In: FASSBL – 2006, Proceedings, Sv. Koeva and M. Vulchanova (eds), NTNU, Trondheim, 2006, p. 199-204.

4. “Външен топик, дясна дислокация и клитична лява дислокация”.   – In: Bulgaristica – Studia et argumenta, Festschrift für Ruselina Nitsolova, Velag Sagner – München, 2008, p. 251-260.

III. Научни доклади от конференции:

1. “Към въпроса за семантиката и функционирането на илокутивните глаголи”. – В: “25 години ИЧС. Юбилейна научна сесия”, София, 1988, с.26-27 (резюме).

2. “Люсиен Тениер и съвременната генеративна граматика”. Паисиеви дни, 1991.

3. “Маркирана ли е миналата свършена основа?”.  Научно-практическа конференция на тема: “Езиково обучение и актуални проблеми на езиковата култура”, Смолян, 1995.

4. “Functional Categories and structure of IP in Bulgarian”, Second Conference on Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages, Sofia, 1997 (резюме).

5. “Безлични предикати със субектен дателен падеж в съвременния български език”, Паисиеви дни, 2000.

6. “Сливането на опора с опора като реструктурираща операция”, Полско-български колоквиум, Пловдив, 2001.

7. “За някои асиметрии в словореда на спомагателните глаголи и прономиналните клитики”. Славистични четения, София, 2002.

8. “За интерпретацията на квантификаторите в контекст на негация”, Паисиеви дни, 2002.

9. “Лингвистична функция на удвояващите клитики”, Паисиеви дни, 2004.

10. “Изреченска негация и квантификационни зависимости в съвременния български език”. Международна конференция по южнославянски езици, Пловдив, 2006.

IV. Рецензии:

1. “Zl. Guentcheva. Temps et aspect: l’exemple du bulgare contemporain. Paris, Edition du Centre National de la Recherche Scientifique, 1990, 250 p.” – В: Съпоставително езикознание, кн.5, 1993, с. 266, в съавт. с В. Маровска

2. Zl. Guentcheva. L’enontiation mediatisée. Ed. Peeters, Louvain – Paris, 1996”. – В: Съпоставително езикознание, год. ХХIII, кн. 314, 1998 (Ив. Куцаров и съавт.)