1. Име, презиме, фамилия: Христиана Николова Зехтенджиева
  2. Дата на записване на докторантура: 01.03.2017 г.
  3. Научна специалност: Съвременен български език (синтаксис)
  4. Тема на дисертацията: „Словоред на въпросителните думи в българското изречение
  5. Научен ръководител: доц. д-р Петя Николова Бъркалова