ОТЧЕТ НА ДОКТОРАНТА ЗА ПЕРИОДА 01.04.2011 г. – 01.07.2011 г.

1. Име, презиме, фамилия: Тенчо Йорданов Дерекювлиев

2. Дата на записване на докторантура: 01.04.2011 г.

3. Научна специалност: Съвременен български език (Диалектология)

4. Тема на дисертацията: „Местоименни наречия в българските диалекти”

5. Научен ръководител: чл.-кор. проф. д-р Тодор Апостолов Бояджиев

6. Дейности за отчетния период:

  • Работа по дисертацията:

Научноизследователският подход по дисертационната тема „Местоименни наречия в българските диалекти” следва хронологията, описана в индивидуалния докторантски план. До момента е осъществена ексцерпционна работа върху източници с диалектоложка тематика, съдържащи езиков материал, в който откриваме формално-структурни особености и функционални специфики на местоименните наречия в ареала на българските териториални говори.

Към прегледаните източници се отнасят монографиите, публикувани в поредиците „Българска диалектология. Проучвания и материали” и „Трудове по българска диалектология”. Проследени са и диалектоложките публикации в „Известия на семинара по славянска филология”, както и 9 монографии, посветени на отделни говори.

В извършената до момента ексцерпционна работа влиза и многотомният речник на Найден Геров.

Дисертацията е в началния си етап. Следва се хронологията, заложена в индивидуалния план, и поради това в настоящото изложение отсъстват каквито и да са научни интерпретации.

По досегашни наблюдения може само да се посочи, че местоименните наречия в българските диалекти демонстрират словообразувателни, респективно морфоструктурни особености, даващи насоки за развоя и на фонетични процеси в диалектните субсистеми. Изводи обаче са възможни в един по-късен етап от композиционното оформяне на дисертационния текст.

  • Участие в научни форуми и публикации:

1.За генезиса на назалния компонент в диалектните форми пендесе, девендесе”. Доклад, представен на Тринадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти „Словото – митове и (без)крайности” (19-20 май 2011, гр. Пловдив).

2. „Детерминативната функция на съюза или”. Доклад, представен на IV Международна конференция на младите учени, организирана от Съюза на учените – клон Пловдив, и Клуба на младите учени, проведена на 23 и 24 юни 2011 г. в Пловдив.

3. Диалектологията в научните изследвания на проф. Стоян Стоянов (под печат).

04. 07. 2011 г.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

ОТЧЕТ НА ДОКТОРАНТА ЗА ПЕРИОДА 01.07.2011 г. – 01.10.2011 г.

  • Работа по дисертацията:

Към момента работата продължава според заложеното в индивидуалния докторантски план и основният акцент в нея е извличането на диалектен материал. Също така използвам библиографски източници, които интерпретират теоретично наречието като част на речта, местоименията с техните семантико-функционални особености и местоименните наречия като адвербиален вид. Диалектни езикови единици, отнасящи се към темата, се откриват в различни по жанр източници – монографии периодични издания, сборници с народни умотворения, публикувани диалектоложки текстове в периодичния научен печат, в специализирани издания.

През посочения период съм работил главно с две поредици – на списание „Български език” и „Известия на Института за български език.”

В списанието наблюдавах текстове, отразяващи записана диалектна реч, теоретични статии, интерпертиращи същността на местоименията, наречията и местоименните наречия. Също така съм взел под внимание и статиите, отнасящи се към диалектологията и притежаващи по-тясна или по-широка връзка с темата на дисертационния труд.

Както е добре познато в лингвистиката, в някои от годишнините на поредицата „Известия на Института за български език” диалектологията в научнотеоретичен или ексцерпционен план присъства значително.

През летния период осъществих самостоятелно и научна експедиция на територията на Родопите. Разговарях с възрастни носители на централнородопския говор – в с. Арда, едно населено място, намиращо се в непосредствена близост до линията, която маркира българо-гръцката граница. В разговорите с носителите на говора от с. Арда успях да запиша някои архаични форми, сред които и местоименни наречия.

Паралелно с това следвам последователността на библиографията по диалектология, дадена в труда на Ст. Стойков „Българска диалектология”, и добавките, направени от М. Сл. Младенов в третото издание на тази

монография. От посочената в нея библиография са извлечени и прегледани заглавия, стоящи в една или друга степен на взаимодействие с основните параметри на дисертационната тема.

  • Други дейности:

Участие в КСК’ 2011 (член на комисия за проверка на писмените работи по български език).

26.09.2011 г.