ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

 

1. Име, фамилия, служебен   адрес, имейл:

 Радостина Колева Колева

ПУ „Паисий Хилендарски”, ул. „Цар Асен” № 24

E-mail: radost_kol@yahoo.com

2. Образование: висше

  • магистър по български и немски език в ПУ „Паисий Хилендарски.
  • магистър по английски език и методика в ПУ „Паисий Хилендарски”.

     3. Владеене на езици

немски: много добро (говоримо, писмено);
английски: много добро (говоримо, писмено).

4. Област на научната квалификация: съвременен български език (морфология).

5. Месторабота и длъжност: катедра по български език – докторант.

6. Научен ръководител: проф. д. ф. н. Вера Маровска.

7. Заемани преподавателски длъжности до момента:

  • 1998 – 1999: учител по немски език в СОУ „П. К. Яворов”;
  • 1999 – 2000: учител по немски език в СОУ „Паисий Хилендарски”;
  • 2000 – 2002: учител по немски език в СОУ „Цар Симеон Велики”;
  • 2002 – 2003: учител по немски език в СОУ „Константин Кирил Философ”.

8. Публикации:

  • Някои наблюдения по отношение на категорията род в българския език. // Словото – традиции и модерност. Сборник с доклади от ХVII национална конференция за студенти и докторанти. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2015, 21 – 25.
  • Стилистични аспекти на субстантивирането в българския книжовен език. // Слово и памет. Сборник с доклади от ХVIII национална конференция за студенти и докторанти, Пловдив, 2016 г. (под печат).
  • Към въпроса за транспозициите по категорията род в българския книжовен език // Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски – Филологии. Сборник с доклади от международната конференция „Паисиеви четения”, Пловдив, 2016 г. (под печат).

9. Членство в професионални научни асоциации, федерации, комисии, дружества и др.: Лингвистичен клуб „Проф. Борис Симеонов”.