ОТЧЕТ НА ДОКТОРАНТА ЗА ПЕРИОДА 01.03.2015 г. – 01.03.2016 г.

  1. Име, презиме, фамилия: Радостина Колева Колева
  2. Дата на записване на докторантура: 01.03.2015 г.
  3. Научна специалност: Съвременен български език (морфология)
  4. Тема на дисертацията: Езикова и комуникативно-речева характеристика на родовите признаци в българския език”
  5. Научен ръководител: проф. д.ф.н. Вера Тервел Маровска

Зачисляването ми като докторант към катедрата по СБЕ е от 01.03.2015 г. в област на висше образование: 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, докторска програма Български език (Морфология) с научен ръководител проф. Вера Маровска.

Представеният отчет е за първата докторантска година, като през този период съм предала три отчета за дейността си и четвърти отчет, който представям паралелно с годишния.

През дадения период се запознах с проблематиката на темата, съставих предварителен план на дисертацията, изготвих библиография за изследването и се запознах с различни научни публикации, свързани с въпроса за родовите признаци. Започнах да правя преглед и анализ на първата една трета от библиографския материал и реферативен преглед на логико-философски интерпретации по темата. По темата на дисертацията си подготвих план за общата композиция на дисертационния труд. Продължавам с ексцерпцията на емпиричния материал от художествени текстове. Продължавам и събирането на библиографски материали по дисертационната тема, както и на ексцерпирани материали, които ще ми помогнат да затвърдя предложените идеи. Запознах се с теорията на категоризацията и именните квалификации.

Участвах в Седемнадесетата национална научна конференция за студенти, докторанти и средношколци, посветена на 100-годишнината от смъртта на Пейо К. Яворов в гр. Пловдив – май 2015 г. На конференцията представих доклад на тема „Някои наблюдения по отношение на категорията род в българския език“.

Бях квестор на Националното състезание по български език и литература, както и квестор и проверител на допълнителните кандидатстудентски изпити във Филологическия факултет.

Участвах в подготовката на тазгодишните Паисиеви четения, проведени на 30 – 31 октомври 2015 г.: подготовка на материалите за участниците в конференцията; регистриране на участниците и информирането им относно протичането на официалната част на научния форум. Участвах и с доклад на тема „Към характеристиката на отглаголните съществителни имена в българския език”.

През текущия период се подготвям и за полагане на докторантския си минимум, който ще се проведе на 22.02.2016 г.

 

……………………………………………………………………………………………………….

 

ОТЧЕТ НА ДОКТОРАНТА ЗА ПЕРИОДА 01.03.2016 г. – 01.03.2017 г.

Представеният отчет е за втората докторантска година, като през този период съм предала три отчета за дейността си и четвърти отчет, който представям паралелно с годишния.

Докато в началото на научната ми работа интересите ми бяха насочени предимно към съществителните, по-специално – към личните съществителни имена и със специален акцент върху грамемата среден род,  фокусът ми постепенно започва да се измества по посока на другите грамеми, на неличните съществителни и по посока на другите части на речта, които притежават категорията род. Започнала съм да пиша някои глави от дисертацията – общ преглед на категорията род, среден род, главата за транспозициите и олицетворенията. Обогатих познанията си, що се отнася до стилистиката и функционално-семантичната граматика. През дадения период фиксирах различни спорни въпроси около категорията род. Проучвам как са представени в българската езиковедска литература частни проблеми, свързани с рода, например маскулинизация, съществителни от общ род, умалителни и увеличителни съществителни, субстантивиране и др. Работих по-специално върху проблема за средния род и за транспозициите по категорията род. Участвах с доклад на тема Стилистични аспекти на субстантивирането в българския книжовен език на Осемнадесетата конференция национална научна конференция за студенти и докторанти „Слово и памет”.

Проверих една своя теза относно личните съществителни имена от среден род. За целта извадих от речника личните съществителни имена от среден род и обработих резултатите. Този експеримент доведе до много интересни наблюдения, особено що се отнася до стилистиката. Продължавам да проучвам художествена литература с цел ексцерпиране на примери.

Участвах в Паисиевите четения с доклад на тема “Към въпроса за транспозициите по категорията род в българския книжовен език”.

Бях рецензент на три дипломни работи съответно на 01.10.2016 г., на 13.11.2016 г. и на 17.11.2016 г. Посещавах курс по английски език за докторанти и успешно положих изпит по английски език на 21.01.2017 г.

През изтеклата година водех семинарни упражнения по българска морфология на студентите от специалност Български и испански език.

…………………………………………………………………………………………………………