ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

   1. Име, фамилия и служебен адрес, e-mail:

Милена Стоянова Видралска,

ПУ „Паисий Хилендарски“,

Пловдив, ул. „Цар Симеон“ 12

e-mail: m_vidralska@abv.bg

   2. Образование: висше

магистър по актуална българистика в ПУ „Паисий Хилендарски“ – 2012 г.;

бакалавър по българска филология – 2011 г.

   3. Владеене на езици:

английски: добро (говоримо, писмено).

руски: задоволително (говоримо, писмено).

   4. Област на научна квалификация: съвременен български език (морфология)

   5. Месторабота и длъжност:

Катедра по български език – докторант

   6. Научен ръководител: доц. д-р Константин Иванов Куцаров

   7. Заемани преподавателски длъжности до момента:

  • 2016 г. – 2017 г. – хоноруван преподавател в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив;
  • 2015 г. – учител по български език и литература в ЕГ „Иван Вазов“, Пловдив.

   8. Публикации:

 „Въпросът за броя на залозите в историята на българското езикознание” /// в “Канонът на словото” – Сборник с доклади от Петнадесетата национална конференция за студенти и докторанти, Пловдив, 2013 г. / изд. „Контекст”, Пловдив, 2014г.

„Проблемът за същността на ядрото във функционално – семантичното поле на залоговостта” /// в „Светлият път на словото” – Сборник с доклади от Шестнадесетата национална конференция за студенти и докторанти, Пловдив, 2014 г. / изд. „Контекст”, Пловдив, 2015г.

„Минало несвършено деятелно причастие – същност и специфика на употреба” /// в „Българска реч”, год. ХХІ/2015 г., бр. 2, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, 2015 г.

„Място на партиципиалната система във функционално – семантичното поле на залоговостта” /// в „Словото – традиции и модерност” – Сборник с доклади от Седемнадесетата национална конференция за студенти и докторанти, Пловдив, 2015 г. / Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2016г.

Специфика на причастието и състояние на причастната система в съвременния български език/// в „Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки” – Сборник с доклади от международната конференция по повод 20-годишнината от създаването на специалност Славянска филология (Благоевград , 16 – 18 октомври 2014 г.), Благоевград, УИ „Неофит Рилски”, 2015 г.

„Категорията залог в старобългарски език” /// в „Паисиеви четения”, Езикознание – Научни трудове на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 29-31 октомври 2015 г., том. 53, кн. 1, сб. А, Пловдив, 2016 г.

“Димитър Атанасов – опит за портрет” – “Словото днес”(бр.(729)-17, 24.10.2013г., година ХVІІ), стр.11

 Из “ДИМИТЪР АТАНАСОВ. ЛИТЕРАТУРНА АНКЕТА” – Милена Видралскa “Живот преди литературата”http://liternet.bg/publish29/milena-vidralska/anketa-atanasov.htm

Литературна анкета с Димитър Атанасов – автор:  Милена Видралска – http://www.fakel.bg/index.php?t=2977

„Приятели и/или критици” – автор:  Милена Видралска – “Още от литературната анкета с Димитър Атанасов” – http://www.fakel.bg/index.php?t=3035