ОТЧЕТ НА ДОКТОРАНТА ЗА ПЕРИОДА 01.03.2013 г. – 01.03.2014 г.

Име, презиме, фамилия: Милена Стоянова Видралска

Дата на записване на докторантура: 01.03.2013 г.

Научна специалност: Съвременен български език (морфология)

Тема на дисертацията:

Пасивност, залог и причастия в съвременния български език 

Научен ръководител:  доц. д-р Константин Иванов Куцаров.

 

През дадения период се запознах с проблематиката на темата, проследих публикациите по нея, започнах работа по библиографския материал към дисертационния труд, фиксирайки 40 заглавия на граматики. Прегледът на тези граматики имаше за цел да послужи за написване на доклад на тема „Въпросът за броя на залозите в историята на българското езикознание”, с който взех участие в Юбилейната петнадесета научна национална конференция за студенти, докторанти и средношколци „КАНОНЪТ НА СЛОВОТО VS. СЛОВОТО НА КАНОНА” на 16 и 17 май 2013 г. За целта прегледах граматиките от Възраждането до днес, както и ключови за темата статии и трудове.

Изпълних заданията си по поставената от доц. Иван Чобанов задача за въвеждане на данните от дипломните книги в таблици на Excel за всички завършили студенти от Филологическия факултет през изминалите години.

Посетих лекциите на Валентина Радинска на 29.03.2013 г. на 19.04.2013 г. Лекцията беше организирана за всички докторанти първа и втора година от декана доц. д-р Живко Иванов и се признава за положен изпит от задължителния брой за докторантите.

Работех и по редакцията и техническото оформяне на доклада, с който участвах в Юбилейната петнадесета научна национална конференция за студенти, докторанти и средношколци „КАНОНЪТ НА СЛОВОТО VS. СЛОВОТО НА КАНОНА”. Приключих и работата по оформяне на подготвена от мен литературна анкета с писателя Димитър Атанасов.

Бях квестор на текущи изпити, както следва: поправителен изпит по морфология на СБЕ с титуляр доц. д-р К. Куцаров; поправителен изпит по сравнителна граматика на славянските езици с титуляр проф. д-р Ив. Куцаров; държавен изпит по български език и литература за образователна степен бакалавър, проведен на дата 26. 09.2013г.

Участвах в подготовката на  Паисиеви четения – Международна юбилейна научна конференция – 40 години филологии, проведена на 11 – 12 октомври 2013г., както следва: подготовка на материалите за участниците в конференцията и раздаването им на определените за това места в университета. Осъществавах регистрирането на участниците и информирането им относно протичането на официалната част на научния форум.

Присъствах на научната конференция Паисиеви четения в секцията „Езиковедската  българистика през  21. век  – перспективи  и предизвикателства“ , в която взеха участие преподавателите от катедрата по Български език с доклади, които ще ми помогнат с тематичната си насоченост за разработката на научната ми теза към дисертацията.

Започнах посещаването на модулите по английски и руски език, заложени в индивидуалния ми план, които се провеждат всяка седмица, както и лекциите по останалите дисциплини от него – занятия с магистърска програма Актуална българистика, лингвистичен профил.

През текущия период излезе от печат и литературната анкета с писателя Димитър Атанасов, на коята съм съавтор.

Продължих да посещавам лекционните курсове по руски език, английски език, функционална граматика на СБЕ, алтернативна граматика на СБЕ, социолингвистика, заложени в индивидуалния ми план. Положих изпит по руски език и завърших успешно уводния курс, както и по английски език за първи семестър. Приключих занятията по останалите дисциплини и подготвям заданията по тях.

Бях квестор на традиционната олимпиада по морфология на СБЕ, проведена на 25.01.2014 г. и проверих част от задачите на явилите се от специалност Българска филология; бях квестор и на изпит по съвременен български език на магистри от Педагогически факултет на 26. 01. 2014 г. и на редовен изпит по морфология на СБЕ на 03.02.2014 г.

Участвах в дежурства, свързани с посрещането на акредитационната комисия, както и в срещи с членовете й. Присъствах на Общо събрание на факултета, състоящо се на 13.01.2014 г. и на организираните от деканата две срещи с докторанти (на 15.01.2014 г. и на 13.02.2014 г.), като втората и с научни ръководители. Срещите имаха за цел обсъждането и въвеждането на новите правила за докторанти и сформирането на Докторантско училище.

През текущия период се подготвях и за полагане на докторантския си минимум, който се проведе на 24.02.2014 г. Проведе се от комисия в състав проф. д.ф.н. Ив. Куцаров, доц. д.ф.н. В. Маровска, доц. д-р К. Куцаров и доц. д-р Кр. Чакърова, които ми поставиха отлична оценка.

Започнах и преподавателската си дейност със семинарни занятия със специалност Български език и турски език по морфология на СБЕ.

По темата на дисертацията си подготвих план за методологическото й оформяне, като смятам да се опира на теорията за функционално-семантичните полета. Успях да прегледам по-обемните теоретични трудове, които коментират проблематиката на пасивните конструкции и причастията и на база на тях да създам своя идеологическа насоченост на дисертационния труд.

Продължавам събирането на библиографски материали по дисертационната тема, както и на ексцерпирани материали, които ще ми помогнат да затвърдя предложените идеи.

…………………………………………………………………………………………………………

ОТЧЕТ НА ДОКТОРАНТА ЗА ПЕРИОДА 01.03.2014 г. – 01.03.2015 г.

През изминалата докторантска година взех участие в Шестнадесетата национална научна конференция за студенти, докторанти и средношколци, посветена на 100-годишнината от смъртта на Пейо К. Яворов – „СЛОВА… КОИТО СВЕТЯТ В МОЯ ПЪТ”, проведена на 8 и 9 май 2014 г. Заглавието на доклада, който представих, е: „Проблемът за същността на ядрото във функционално-семантичното поле на залоговостта”.

Бях техническо лице в комисията по проверка на кандидатстудентските писмените работи по български език. Предварителната кандидатстудентска кампания беше в периода 02. 06. 2014 г. – 09. 06. 2014 г.; редовната кампания съответно: 07. 07. 2014 г. – 14. 07. 2014 г. Бях квестор на писмените Държавни изпити по български език, проведен на 10. 07. 2014 г. и на 25. 09. 2014 г.

Написах и представих следните рецензии: за дипломната работа на студентката Елена Грудева от магистърска програма Актуална българистика на тема: „Статут на числителното име като част на речта в историята на българското езикознание”, чиято защита се състоя на 11. 07. 2014 г.; за дипломната работа на студентката Даниела Добрева от магистърска програма Актуална българистика на тема: „Сравнителна характеристика на фразеологичните единици в български и руски език с концепт „части на тялото”, чиято защита се състоя на 26. 09. 2014 г.; за дипломната работа на студентката Елена Цонева от магистърска програма Актуална българистика на тема: „Езиковата йерархия в нагласите на съвременните българи”, чиято защита се състоя на 29. 11. 2014 г.

Подготвих доклад за участие в Международната конференция в Югозападен университет „Неофит Рилски” – Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки, която се проведе на 16 – 17 октомври 2014 г. Докладът, който представих, беше на тема: „Специфика на причастието и състояние на причастната система в съвременния български език”.

Участвах в подготовката на Националната конференция с международно участие Паисиеви четения 2014 г. – 24, 25 октомври 2014 г. – в регистрацията на участниците и организацията на мероприятията, съпровождащи конференцията.

Взех участие в Международен филологически форум за студенти и докторанти към Софийски университет „Св. Климент Охридски”, който се проведе на 13, 14, 15 и 16 ноември 2014 г. Темата на доклада, който представих, беше: „Минало несвършено деятелно причастие – същност и специфика на употреба”.

Присъствах на срещите с деканското ръководство, проведени с цел организация на периодичните представяния пред Откритата катедра за докторанти. Подготвих доклад и презентация, които представих на 02. 12. 2014 г. пред докторантите от Филологическия факултет.

Провеждах редовните семинарни занятия  по морфология на СБЕ със специалност Български език и турски език; провеждах допълнителни консултации със студенти, които се явиха на Олимпиадата по морфология, която се проведе на 10.01.2015 г.; участвах в проверката на писмените работи от Олимпиадата на студенти от специалност Българска филология. Проведох семинарни занятия по СБЕ със специалност НУП и ПУП –  първи курс, задочно обучение.

В работата по дисертацията съм на етап приключване на първа глава, която цели преглед на теоретичните постановки от български и руски граматични трудове за същността на МК залог, развоя й в лингвистиката, същността на причастната система и мястото й сред частите на речта. Паралелно с това продължавам с проследяването на граматични изследвания, които да подкрепят теоретично и практически заложените от мен идеи в последващите глави на дисертационния труд – за преосмисляне на броя на елементите в причастната система и за същността и функционалността на МК залог – вербална или по-скоро изцяло причастна категория е.

………………………………………………………………………………………………………

ОТЧЕТ НА ДОКТОРАНТА ЗА ПЕРИОДА 01.03.2015 г. – 01.03.2016 г.

През изминалата докторантска година взех участие в Седемнадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти – Пловдив, 21 и 22 май 2015 г. с доклад на тема „Място на партиципиалната система във функционално-семантичното поле на залоговостта”, както и в Международната научна конференция Паисиеви четения 2015  г., която се състоя в периода 29 – 31 октомври 2015 г. с доклад на тема „Категорията залог в старобългарския език”.

Бях техническо лице в комисията по проверка на кандидатстудентските писмените работи по български език. Предварителната кандидатстудентска кампания беше в периода 01.06.2015 г. – 08.06.2015 г.; редовната кампания съответно: 06.07.2015 г. – 13.07.2015 г. Бях квестор на писмения Държавен изпит по новогръцки език, проведен на 07.10.2015 г., както и на изпитите по морфология на СБЕ и по СБЕ със специалностите Българска филология (редовна форма на обучение) и НУП и ПУП (задочна форма на обучение).

Написах и представих следните рецензии: за дипломната работа на студентката от магистърска програма Славянска филология – Елина Бисерова Алендарова на тема „Езикови особености на текстовете, публикувани в глобалната мрежа”, чиято защита се състоя на 10.07.2015 г.; за дипломната работа на студентката от магистърска програма Славянска филология – Павлина Матушева на тема „Прояви на оказионалност в съвременните медийни текстове”, чиято защита се състоя на 26.09.2015 г.; за дипломната работа на студентката от магистърска програма Актуална българистика – Татяна Стефанова на тема „История и съвременна употреба на учтивите форми в българския език”, чиято защита се състоя на 28.11.2015 г.

Провеждах редовните семинарни занятия по морфология на СБЕ със специалностите Български език и турски език, Български език и китайски език и Български език и руски език, както и допълнителни часове, които да помогнат на студентите за подготовката им за Олимпиадата по морфология на СБЕ.

Направих обзор на старобългарските граматични източници и оформих самостоятелна глава, обхващаща този период на езикова еволюция. За целта направих подробен преглед на дефинициите за залоговите форми и залога като отделна категория, както и за причастните форми и присъствието на партиципиалната система в старобългарските книжовни паметници.

Първа и втора глава от дисертацията, обвързани с обзора на залога и причастията в старобългарските, възрожденските и новобългарските граматики, са завършени. Продължавам работата си, фокусирайки се върху основната глава  – Функционално-семантична категория залоговост, представяща морфологичната категория залог през погледа на теорията за функционално-семантичните полета. Работя и по останалите части, като ги дооформям и допълвам тематично.

…………………………………………………………………………………………………………