ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

   1. Име, фамилия и служебен адрес, email:

Мария Петрова Мицкова

ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, бул. „България” №236, каб. 406

e-mail: m_mitzkova@yahoo.com, mitzkova@uni-plovdiv.bg

   2. Образование: висше

СУ „Св. Климент Охридски” – 2002 г.

Магистър по българска филология

   3. Владеене на езици:

английски: отлично (писмено и говоримо)

руски: добро (писмено и говоримо)

   4. Област на научна квалификация: български език (история на новобългарския книжовен език)

   5. Месторабота и длъжност:

Департамент за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти – главен асистент

Катедра по български език – докторант

   6. Научен ръководител: проф. д.ф.н. Диана Петрова Иванова

   7. Заемани преподавателски длъжности до момента:

2011 г. – досега            

Главен асистент по съвременен български език в Департамента за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти към ПУ „Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив

2009 г. 2011 г.  

Старши асистент по съвременен български език в Департамента за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти към ПУ „Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив

2006 г. – 2009 г.            

Асистент по съвременен български език в Департамента за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти към ПУ„Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив

2006 г. – досега         

Хоноруван асистент по бизнес кореспонденция във Факултета за икономически и социални науки към ПУ „Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив

2003 г. – 2006 г.

Асистент по съвременен български език в Педагогически колеж – гр. Пазарджик

   8. Публикации:

  • Автореферати на дисертации

Автореферат на дисертация на тема: „Възрожденските идеи и концепции за книжовен език на страниците на възрожденския предговорите от 20-те – 70-те години на ХІХ век” за присъждане на образователната и научна степен „доктор”, Пловдив, 2015 г. (40 с.)

  • Научни статии

Мицкова, М. Българският език и неговите диалекти. – Езикови политики в европейски и национален контекст. Пловдив: УИ „П. Хилендарски”, – Научни трудове на Пловдивския университет.Филология. Т.53, кн.1, сб. А, 2015, Пловдив: УИ „П. Хилендарски”, 2016, 81 – 96.

Мицкова, М. Въпросът за стилистичния избор на автора във възрожденския предговор. – Да (пре)откриваш думите. Юбилеен сборник, посветен на проф. д. ф. н. Вера Маровска. Пловдив: УИ „П. Хилендарски”, 2015, 267 – 279.

Мицкова, М. Възрожденската езикова политика и османската държава. – Езикови политики в европейски и национален контекст. Пловдив: УИ „П. Хилендарски”, 2014, 188 – 203.

Мицкова, М. Езиковите въпроси във възрожденския предговор от 20-те – 70-те години на ХIX в. – Научни трудове на Пловдивския университет. Филология. Пловдив. 2013, 576 – 587.

Мицкова, М. Българските филологически идеи на страниците на възрожденския предговор. Славянски ракурси. – Научни трудове на Пловдивския университет.Филология. Т.49, кн.1, сб. А, 2011, Пловдив: УИ„П. Хилендарски”, 2012, 241 – 251.

Мицкова, М. Още веднъж по въпроса за синтетичното условно наклонение в българския език. – Научни трудове в памет на доц. д-р Г. Герджиков. Съст. Т. Бояджиев, В. Попова, Кр. Алексова. София: УИ „Св. Кл. Охридски, 2011, 198 –206.

Мицкова, М. Възрожденската езикова политика (въпроси на правоговора в предговорите на книги в периода 20-те – 70-те години на ХІХ в. – Българската езикова политика в условията на европейска интеграция и глобализация., 2012, 50 – 62.

Мицкова, М. Възрожденските лингвистични идеи в балкански и европейски контекст (върху материали от предговори от 30-те години на ХІХ в.). – Сборник научни трудове от Националната конференция с международно участие. 40 години Шуменски университет 1971 – 2011. Ред. И. Савова, В. Попова. Шумен: УИ “Еп. Константин Преславски”, 2012, 144 – 151.

Мицкова, М. Националноезиковата програма на Българското възраждане. Нови прочити. Съвместно с Д. Иванова, М. Куршумова, Т. Бучкова.  –  Паисиеви четения. Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, т. 48, кн.1, сб. А, Пловдив 2010, 72 – 85.

Мицкова, М. Националноезиковият проект в предговорите на възрожденската книга (върху материали от предисловия на публикувани през 20-те години на ХІХ в. книги)  – Паисиеви четения. Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”. Филология, т. 47, кн. 1, сб. Б, Пловдив, 2010, 338 –351.

Мицкова, М. Проблеми на книжовноезиковото строителство на страниците на възрожденския предговор. –  Паисиеви четения. Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, т. 48, кн.1, сб. А, Пловдив 2010, 38 –49.

Мицкова, М. Маркери за национална идентичност в езиковите възгледи на българските книжовници от 20-те години на ХІХ век (върху материали от предисловия на публикувани през 20-те години на ХІХ в. книги) – Паисиеви четения. Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”. Филология, т. 46, кн. 1, сб. А, Пловдив, 2009, 91 – 100.

Мицкова, М. Просвещението и романтизмът в езиковите блянове на Анастас Стоянович Кипиловски (върху материали от предисловията и обявленията за неговите книги 1825 г. – 1844 г.) – Български език, кн. 3, 2008, 85 – 97.

Мицкова, М. Бъдеще време в миналото и аналитичнотоусловно наклонение в съвременния български книжовен език. –  Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, Т. 42, кн. 1, 2004, 379 – 385.

  • Рецензии и отзиви

Мицкова, М. Диана Иванова. Езикът на Библията. Български синодален превод 1925 г. (рецензия ) –  Български език, кн. 2, 2007, 96 – 99.

Мицкова, М. Диана Иванова. Култура на деловото общуване. Делова кореспонденция. Пловдив, 2007 (рецензия) – Паисиеви четения. Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”. Филология, т. 47, кн. 1, сб. Б, Пловдив, 2010, Пловдив: УИ „П. Хилендарски”,2011, 450 – 455.

Мицкова, М. Диана Иванова. Култура на деловото общуване. Лингвостилистика на деловите текстове. Пловдив, 2012 (рецензия) – Паисиеви четения. Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”. Филология, т. 52, кн. 1, сб. А, Пловдив, 2014, Пловдив: УИ „П. Хилендарски”, 2015, 449 – 454.

Мицкова, М. Диана Иванова. История на новобългарския книжовен език (рецензия) – Научни трудове на Пловдивския университет.Филология. Т.53, кн.1, сб. А, 2015, Пловдив: УИ „П. Хилендарски”, 2016, 723 – 729.

  • Хроники

Мицкова, М. Кръгла маса „Българската езикова политика в условията на глобализация и европейска интеграция”, Пловдив, 2 ноември 2012 г. – Сп. Чуждоезиково обучение, кн. 6, 2012, 611 – 617.

Мицкова, М. Хроника на една дискусия. Кръгла маса „Българската езикова политика в условията на глобализация и европейска интеграция”, Пловдив, 2 ноември 2012 г. – В. Пловдивски университет, бр. 8-9, 2012, 9 – 10.

   9. Редакторска работа:

Преподобни Паисий Хилендарски. История славянобългарска.Критическо издание с превод и коментар. Научен редактор: Ив. Добрев. Света гора Атон: Славянобългарска Зографска Света обител, 2012. – 416 с. ISBN 978-619-152-094-7 (редактор на съвременния български текст).

Паисий Хилендарски. История славянобългарска. Критическо издание с превод и коментар. Научен редактор: Ив. Добрев. Второ, допълнено и преработено издание. Света гора Атон: Славянобългарска Зографска Света обител, 2013.  ISBN  978-954-509-495-8 (редактор на съвременния български текст).

   10. Участия в научни форуми:

2015 г.

Паисиеви четения. Кръгла маса на тема: „Българският език в балкански и славянски контест. Предвъзраждане и Възраждане. Пловдив, 29. 10. 2015 г.

2014 г. 

Паисиеви четения. Кръгла маса на тема: „Езикова политика в европейски и национален контекст”. Пловдив, 24.10. 2014 г.

2012 г.

Паисиеви четения. Кръгла маса на тема: „Българската езикова политика  в  условията  на  глобализация  и  европейска интеграция”. Пловдив, 2 – 3.11.2012 г.

Паисиеви четения: „250 години „История славянобългарска”. Пловдив. 2 – 3. 11. 2012 г.

2011 г.

Международна научна конференция на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Шумен, 14 – 15.09. 2011 г.

Юбилейна научна конференция по случай 50-годишнината на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”: „Университетът – академична карта на света”. Пловдив, 3 – 4.11.2011 г.

2010 г. 

Паисиеви четения: „150 години българска белетристика”, Пловдив, 26 – 27 ноември 2010 г.

2009 г.

Паисиеви четения:   „Език   –   литература   –   обществени институции”, Пловдив, 26 – 27. ноември 2009 г.

2008 г. 

Международна славистична конференция в чест 30-годишния юбилей на славистиката в Пловдивския университет: Междукултурният диалог – традиции и перспективи, 27 – 28. 11. 2008 г.

   11. Участия в проекти:

  • Научноизследователски проекти

5.05.2011 г. – 11.2012 г.

Проект за научно изследване на тема: „Българска езикова политика и концепции за национално литературно наследство в ситуация на европейската интеграция и глобализация”,  финансиран от Фонд „Научни изследвания  и мобилни проекти” (сесия 2011 – 2012) на Поделение „Научна и приложна дейност” към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”

– технически секретар и координатор на проекта

– участник в проекта

5. 05.2009 г. – 11.2010 г.

Проект за научно изследване на тема: „Националноезиковата програма на Българското възраждане. Нови прочити.”, финансиран от Фонд „Научни изследвания и мобилни проекти” (сесия 2009-2010) на Поделение „Научна и приложна дейност” към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, № на договора: РС09 – ФЛФ- 051/15.04.2009 (участник в проекта)

  • Международни проекти

– университетски проекти

03.2008 г.

EUROPIAN PROJECT (EUTRAIN N226518-CP-1-2005-FCOMENIUS-C-21) on COMENIUS 2.1. PROGRAM

  • ръководител на SURVIVOR COURSE
  • преподавател по български език за чужденци и българско странознание

02.2007 г.

EUROPIAN PROJECT (EUTRAIN N226518-CP-1-2005-FCOMENIUS-C-21) on COMENIUS 2.1. PROGRAM

  • ръководител на SURVIVOR COURSE
  • преподавател по български език за чужденци и българско странознание

– проекти към Европейската комисия

9.09. 2010 г. – 02.2011 г.

EUROPIAN PROJECT “Balkan Youth Festival “The Balkan Youth”, BG 10/A2/325/R2 – 2010/ 2011 on the Youth in Action Programme of European Commission (преподавател по български език за чужденци).

9.09.2009 г. – 09.2010 г.

EUROPIAN PROJECT “Partnership now and in the future!”, BG/A2/175/2009/R2 – 2009/ 2010 on the Youth in Action Programme of European Commission (преподавател по български език за чужденци).

07.2009 г. – 03.2010 г.

EUROPIAN PROJECT “Balkan Youth Festival “The Balkan Youth”,BG/A2/037/2009/R1 – 2009/ 2010 on the Youth in Action Programme of European Commission (преподавател по български език за чужденци).

02.2008 г. – 06.2008 г.

EUROPIAN PROJECT “Practical training for youth workers”, LLP-LdV- PLM-07-FI-7115 – 2007 on  LEONARDO DA VINCI PROGRAMME (преподавател по български език за чужденци).

03.2007 г.  – 03.2008 г.

Европейски проект “Партньори днес” по програма „МЛАДЕЖ” на Европейската комисия, Дейност 2 “Европейска доброволческа служба”, номер:6231/А2/BG/1717/06/R5 (преподавател по български език за чужденци).

   12. Благодарствени адреси, грамоти и награди:

2008 г. – грамота за ръководенето на курса по начална подготовка по български език, и българско странознание българска история и култура (SURVIVOR COURSE) в международния междууниверситетски проект EUTRAIN N226518-CP-1-2005-FCOMENIUS-C-21 по програмата COMENIUS

Благодарствен адрес от проф. Ярко Лампизелки от Хелзински университет (ръководител на проекта), доц. Румяна Митрикова от Пловдивския университет (Национален координатор на проекта) и д-р Желязка Райкова от Пловдивски университет (Институционален координатор на проекта) за участие в международния междууниверситетски проект EUTRAIN N226518-CP-1-2005-FCOMENIUS-C-21  по програмата COMENIUS

2007 г. – грамота за ръководенето на курса по начална подготовка по български език, българска история и култура (SURVIVOR COURSE) в международния междууниверситетски проект EUTRAIN N226518-CP-1-2005-FCOMENIUS-C-21  по програмата COMENIUS