foto_Buchkova_1ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

1. Име, фамилия и служебен адрес, е-mail:

Таня Станкова Бучкова

ПУ „Паисий Хилендарски”, ул. „Цар Асен” 24

E-mail: buchkova26@abv.bg

2. Образование:

висше; магистър по славянска филология в ПУ “Паисий Хилендарски”, бакалавър по български и новогръцки език в ПУ “Паисий Хилендарски”.

3. Владеене на езици:

сръбски и хърватски: отлично (говоримо, писмено);

гръцки: отлично (говоримо, писмено);

английски: задоволително (говоримо); добро (писмено);

руски: задоволително (говоримо); добро (писмено).

4. Област на научната квалификация: история на новобългарския книжовен език

5. Месторабота и длъжност:

Катедра по български език – докторант.

6. Научен ръководител: проф. дфн Диана Петрова Иванова.

7. Заемани преподавателски длъжности до момента:

  • 2009 –до момента – ПУ “Паисий Хилендарски”, Катедра по български език – докторант
  • 2006 –2008. – Преподавател по гръцки език в Частен професионален колеж ΔΕΛΤΑ

8. Участие в проекти:

9. Публикации:

1. Семантична съпоставка на български и сърбохърватски фразеологизми, които съдържат понятието “ангел” (с оглед и към полски език). – Доклади от националните студентски четения във Велико Търново, 2004. В. Търново. Изд. Фабер, 2005, стр. 158-167.

2. Семантични особености на фразеологизми с негативен вербален компонент в българския и гръцкия език. – Научни трудове на Съюза на учените- Пловдив. Международна конференция на младите учени. 14-16 юни, 2007. Пловдив. Серия Б. Естествени и хуманитарни науки. Том 9. Пловдив, 2008, стр. 29-33.

10. Награди:

  • 2002 – Втора награда за превод на поезия, ПУ “Паисий Хилендарски”;
  • 2005 – Първа награда на Националните студентски четения във В. Търново през 2003 г., секция Езикознание;
  • 2004 – Втора награда за поезия от литературния конкурс на в-к “Пловдивски университет”;
  • 2007 – Почетна диплома за участието си в Международната  конференция на младите учени, проведена в Пловдив през 2007 г;
  • 2008 – Първа награда за поезия от литературния конкурс на в. “Пловдивски университет”;
  • 2008 – Втора награда за поезия от Национален студентски литературен конкурс “Шумен 2008”.

11. Членство в професионални научни асоциации, федерации, комисии, дружества и др.:

Лингвистичен клуб “Проф. Борис Симеонов.

12. Специализации:

2002 – Белградски университет,

2006 – Янински университет.