ОТЧЕТ НА ДОКТОРАНТА ЗА ПЕРИОДА 2009-2010 г.

1. Име, презиме, фамилия: Таня Станкова Бучкова

2. Научна специалност: Български език (История на новобългарския книжовен език).

3. Тема на дисертацията: “Общественият дебат за изграждането на националния книжовен език през Българското възраждане” (“Цариградски вестник” 1848-1862 г.).

4. Научен ръководител: проф. дфн Диана Петрова Иванова.

За периода март 2009-януари 2010 г. работата ми включваше постоянно проучване на научна литература върху проблемите на книжовния български език през Възраждането, запознаване с исторически текстове, социолингвистични, социокултурни и сравнителни изследвания за българската литература и език.

От май 2009 г. бях включена като сътрудник в проект за научно изследване на тема: “НАЦИОНАЛНОЕЗИКОВАТА ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ. НОВИ ПРОЧИТИ”. В периода март 2009- ноември 2009 г. извършвах подбор, анализ и заснемане на материали от “Цариградски вестник” (1848-1862). След запознаване с допълнителна литература по проблемите на езика, правописа и културно-историческата обстановка през Възраждането бяха създадени два текста: “Българският език и правопис на страниците на “Цариградски вестник” 1848 – 1862”и “Българското образование на страниците на “Цариградски вестник”1848 – 1862”. Продължих с ексцерпиране от микрофилм на текстове с оригинален правопис от “Цариградски вестник” 1848-1850 и заснемане на оригинални текстове от периода.

От октомври 2009г. до момента посещавам занятия по История на НБКЕ, Българска диалектология, Възрожденска литература, Историческа граматика на българския език, Старобългарски език. През ноември 2009г.- януари 2010 г.на преден план беше подготовката ми за изпит по специалността, който беше успешно издържан на 19.01.2010г.

Продължих работата си върху материали за българския език, правопис и социокултурна обстановка през Възраждането. Научната литература, която беше в обсега на моето внимание за отчетния период, включва книги и статии на М. Виденов, Д. Иванова , К. Вачкова, Н. Иванова, Н. Генчев, Н. Николова, Р. Радкова, Пл. Митев, С. Жерев, Хр. Първев, И. Конев, И. Аретов, Н. Начов, Е. Сюпюр, М. Пршикрилова, Х. Гладкова, И. Ликоманова, Е. Демина, Е. Хобсбом, Б. Хавранек, С. Хержман, Гр. Венедиктов, и др. Сборници: Пражский лингвистический кружок, Пражката школа: генеалогия, самопознание полемики, Строители и ревнители на родния език, Стандарт и субстандарт – синхронни и диахронни аспекти и др.

Предстои ми участие в Национална научна конференция за студенти и докторанти на 20 и 21 май 2010 г. в гр. Пловдив и изпит по чужд език. Предвиждам да разширя  обема на проучената литература.

В плана на работата през 2010 г. са включени следните дейности:

  • продължаване на ексцерпцията на материали;
  • оформяне на отделни раздели от дисертацията;
  • подготовка и провеждане на семинарни занятия по История на НБКЕ, които стартират в средата на февруари 2010г.

04.02.2010 г.