ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

1. Име, фамилия и служебен адрес, е-mail:

Виолета Йорданова Георгиева

ПУ „Паисий Хилендарски”, ул. „Цар Асен” 24

E-mail: violeta.georgieva137@gmail.com

2. Образование:

висше; бакалавър по българска филология в ПУ “Паисий Хилендарски”; магистър по актуална българистика в ПУ “Паисий Хилендарски” (дипломна работа на тема “Структурна и семантико-функционална характеристика на полипредложните конструкции в съвременния български език” с научен ръководител доц. д-р Красимира Чакърова).

3. Владеене на езици:

английски: задоволително (говоримо); добро (писмено);

руски: задоволително (говоримо); добро (писмено).

4. Област на научната квалификация: съвременен български език (синтаксис).

5. Месторабота и длъжност:

Катедра по български език – докторант.

6. Научен ръководител: доц. д-р Петя Николова Бъркалова.

7. Членство в професионални научни асоциации, федерации, комисии, дружества и др.:

Лингвистичен клуб “Проф. Борис Симеонов.

8. Публикации:

Наблюдения върху функционирането на трипредложни съчетания в съвременния български език (под печат).

2. Тематична библиография на трудовете на Любомир Андрейчин // В: “Любомир Андрейчин – пътят на откривателя”, Пловдив: Амарт, 2010, стр. 126-190.

3. Адвербиализация на предлозите в съвременния български език (под печат).

9. Съставителство и редакторство на сборници, участие в редколегии:

1. Член на редакционната колегия на „Планетата Слово”, сборник с доклади от Единадесетата национална конференция за студенти и докторанти през 2009 г.

2. Един от съставителите на сборника “Любомир Андрейчин – пътят на откривателя”, Пловдив: Амарт, 2010.