ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

        1. Име, фамилия и служебен адрес, e-mail:

Димитър Георгиев, ПУ „Паисий Хилендарски“, ул. “Цар Асен” № 24

e-mail: migeo77@gmail.com

         2. Образование: висше

магистър по български език и история в ПУ „Паисий Хилендарски“

          3. Владеене на езици:

английски: добро (говоримо, писмено).

руски: добро (говоримо, писмено).

          4. Област на научна квалификация: съвременен български език (синтаксис)

           5. Месторабота и длъжност:

Катедра по български език – докторант

           6. Научен ръководител: доц. д-р Петя Николова Бъркалова

            7. Заемани преподавателски длъжности до момента:

  • 2001 – 2002 г. – учител по български език, литература и история в ОУ „Петко Каравелов“, гр. Асеновград;
  • 2002 г. – учител по български език и литература в ОУ „ Ангел Кънчев“, гр. Асеновград;
  • 2003 – 2004 г. – учител по български език, литература и история в СОУ „Патриарх Евтимий“, гр. Пловдив.

            8. Публикации:

  • „Своенравният“ глагол съм и проблемите на българското сложно изречение. // Словото – традиции и модерност. Сборник с доклади от XVII национална конференция за студенти и докторанти, Пловдив, 2015 г. (с. 68 – 77), Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив 2016 г.
  • Структура на сложно изречение с глагола съм (наблюдения върху ексцерпиран материал). // Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски“. Филологически факултет, т. 53, кн. 1, сб. А, 2015, (с. 631 – 648), Университетско издателство „Паисий Хилендарски“.
  • Интерпретация на подчинени изречения при глагола съм в българските граматики от втората половина на XIX в. // Слово и памет. Сборник с доклади от XVIII национална конференция за студенти и докторанти, Пловдив, 2016 г. (под печат).
  • Интерпретация на подчинени изречения при глагола съм в българската синтактична традиция през първата половина на XX век. // Юбилейна научна сесия „Съвременни тенденции в езиковедските изследвания“, посветена на 85 години от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Пенчев. Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски“. Филологически факултет, т. 54. (под печат).