ОТЧЕТ НА ДОКТОРАНТА ЗА ПЕРИОДА 01.03.2015 г. – 01.03.2016 г.

 1. Име, презиме, фамилия: Димитър Паунов Георгиев
 2. Дата на записване на докторантурата: 01.03.2015 г.
 3. Научна специалност: Съвременен български език (Синтаксис)
 4. Тема на дисертацията: Копулативен тип предикативни отношения в българското сложно изречение
 5. Научен ръководител: доц. д-р Петя Николова Бъркалова
 6. Дейности за периода: 01.03.2015 г. – 01.03.2016 г.

Работа по дисертацията:

 1. Запознаване с проблематиката на темата на дисертацията. Проучване на философските и лингвистични интерпретации на глагола съм.
 2. Съставяне на основна библиография по темата.
 3. Избор на методологическа платформа за изследването.
 4. Съставяни на списъци за формално описание на изследваните изреченски модели и списъци за заявки към търсачки в Българския национален корпус. Ексцерпиране чрез заявки от корпуси.
 5. 5. Проучване на същността на понятието „предикация“ и по-конкретно на спецификите на предикативните отношения, изградени с помощта на копулата съм.
 6. Ексцерпиране на езикови примери, отговарящи на темата на дисертацията, от художествени и научни текстове на Й. Радичков, З. Карабашлиев и В. Игнатов.
 7. Наблюдения, анализ и класифициране на ексцерпирания материал.
 8. Съставяне на формален запис на наблюдавания езиков материал.
 9. На базата на ексцерпирания езиков материал разработване на проблема за структурата на сложното съставно изречение с копулативен тип предикация. Подготовка на текст, който да стане интегрална част от дисертационния труд.
 10. Търсене в електронни библиотечни каталози на публикации, свързани с темата на дисертацията.

Участие в научни форуми:

 1. Участие в Седемнадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти „Словото – традиции и модерност“ с доклад на тема „Своенравният“ глагол съм и проблемите на българското сложно изречение“, гр. Пловдив, 21 и 22 май 2015г. Представяне с презентация и предаден текст за публикуване в докторантски сборник.
 2. Участие в секция „Актуални приблеми на съвременния български език“ от Паисиеви четения 2015 с презентация на тема „Структура на сложно изречение с глагола съм“. Предаден текст за публикуване в Научни трудове на Пловдивския университет.

Лекционни курсове, залегнали в индивидиалния учебен план:

 1. Посещаван лекционен курс „Граматически формализми“ при доц. д-р П. Бъркалова в периода април – май 2015 г. Завършен с положен изпит.
 2. Посещаван курс „Информационни технологии в изследванията“ при гл. ас. д-р Р. Декова в периода април – май 2015 г.Завършен с положен изпит.
 3. Интерактивен курс „Стратегия на научното изследване“ при доц. д-р Ж. Иванов в периода декември 2015 г. – януари 2016 г. Завършен с курсова работа.

Други дейности:

 • Изпълняване на длъжност квестор на Националното състезание по български език и литература, проведено на 22.03.2015 г.
 • Изпълняване на длъжност квестор на държавен изпит по български език и литература на 09.07.2015 г.
 • Участие в допълнителната кандидатстудентска кампания на Филологическия факултет като проверител на 17, 18 и 20.08. и като квестор на 25, 27 и 31.08.2015 г.
 • Участие в подготовката на ежегодната научна конференция на Филологическия факултет „Паисиеви четения“ (30-31.10.2015) като член на организационния комитет.
 • Посещение на конференция в ИБЕ при БАН, София на тема „Граматика и прагматика“ на 19.11.2015 г., организирана от Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“.
 • Полагане на задължителен изпит по синтаксис (докторантски минимум) на 15.02.2016 г. пред комисия в състав проф. д-р Св. Коева, доц. д-р П. Бъркалова, доц. д-р П. Несторова.

…………………………………………………………………………………………………………

ОТЧЕТ НА ДОКТОРАНТА ЗА ПЕРИОДА 01.03.2016 г. – 01.03.2017 г.

Работа по дисертацията:

 1. 1. Проучване на граматики, учебници, христоматии и специализирани трудове по синтаксис от средата на XIX век до 80-те години на XX век в търсене и анализ на различни начини за интерпретация на подчинени изречения в прикопулна позиция.
 2. Запознаване с научни текстове по история на българската граматика и българския синтаксис.
 3. Научно изследване на тема „Интерпретация на подчинени изречения при глагола съм в българската синтактична традиция“, разработено в три отделни части, които да бъдат интегрална част от дисертационния труд.
 4. Ексцерпиране на езикови примери, отговарящи на темата на дисертацията, от художествени текстове на съвременни български автори – М. Ралчевски, Ст. Ненов, Ч. Ценов, Л. Станев и В. Ляхова.
 5. Наблюдение, сравнение и първично класифициране на ексцерпирания материал.
 6. Съставяне на формални записи на наблюдавания езиков материал.
 7. Разширяване и допълване на библиографията.

Участие в научни форуми:

 1. Участие в Осемнадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти „Слово и памет“ с доклад на тема „Интерпретация на подчинените изречения при глагола съм в българските граматики през втората половина на 19 в.“ Представяне с презентация и предаден текст за публикуване в докторантски сборник.
 2. Участие в Международната научна конференция ”Езици, култури, комуникации“ (03 – 04.06.2016 г.), организирана от Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, с презентация на тема „Разнопосочни тълкувания относно същността на сказуемноопределителните изречения“.
 3. Участие в Постерна сесия (11.11.2016 г.) на Юбилейна научна сесия „Съвременни тенденции в езиковедските изследвания“, посветена на 85 години от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Пенчев, част от Паисиеви четения 2016. Представяне с постер, презентация и предаден текст за публикуване в Научни трудове на Пловдивския университет.

Лекционни курсове, залегнали в индивидиалния учебен план:

 1. Курс по английски език (160 учебни часа) при хон. ас. В. Банев в периода март – декември 2016 г.

Други дейности:

 1. Участие в рекламната кампания на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ при срещи със зрелостници в Национална търговска гимназия, гр. Пловдив и СОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Асеновград.
 2. Водене на занятия на тема „Формален запис на заявки за търсене на сложни изречения в Българския национален корпус“ в рамките на курса „Граматически формализми“ в магистърската програма Актуална българистика (15 часа).
 3. Участие в изпит по Граматически формализми на студенти от магистърска програма „Актуална българистика“ (10.06.2016 г.)
 4. Изготвяне на рецензия на дипломна работа на тема „Наблюдения върху синтаксиса на сложните смесени изречения в романа „Антихрист“ от Емилиян Станев“, разработена от дипломантa на доц. д-р П. Бъркалова Красилина Колева.
 5. Участие в допълнителните кандидат-студентски изпити във Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ като проверител по български език на 24 и 31.08.2016 г.
 6. Изпълняване на длъжност квестор на държавен изпит по български език и литература на 30.09.2016 г.
 7. Посещение на третата сбирка на Форум „Българска граматика“ на тема „Функционалната граматика – постижения и перспективи“ на 20.10.2016 г. в Института за български език при БАН.
 8. Участие в организационния комитет на Юбилейна научна сесия „Съвременни тенденции в езиковедските изследвания“, посветена на 85 години от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Пенчев, част от Паисиеви четения 2016.
 9. Полагане на задължителен изпит по чужд език (английски) пред комисия в състав доц. д-р Я. Роуланд, доц. д-р Й. Костурков, гл. ас. д-р Сн. Цонева – Матюсън на 21.01.2017 г.
 10. Изпълняване на длъжност квестор на национално състезание за зрелостници по български език и литература на 18.02.2017 г.

…………………………………………………………………………………………………………