ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

   1. Име, фамилия и служебен адрес, е-mail:

Детелина Георгиева Овчарова

ПУ „Паисий Хилендарски”, ул. „Цар Асен” 24

E-mail: d_dimova72@abv.bg

   2. Образование:

 • висше; магистър по актуална българистика в ПУ „Паисий Хилендарски” (дипломна работа на тема „Руско-българският разговорник на Анастас Гранитски в контекста на книжовноезиковите процеси в третата четвърт на ХІХ век” с научен ръководител проф. д.ф.н. Диана Иванова) – 2015 г.;
 • магистър по стопанско управление във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – 2002 г.,;
 • бакалавър по БЕРЕ в ПУ „Паисий Хилендарски” – 1998 г.

   3. Владеене на езици:

руски: отлично (говоримо, писмено);

английски: основно (говоримо), задоволително (писмено).

   4. Област на научната квалификация: Български език (история на новобългарския книжовен език).

   5. Месторабота и длъжност: докторант в Катедрата по български език.

   6. Научен ръководител: проф. д.ф.н. Диана Петрова Иванова.

   7. Заемани преподавателски длъжности до момента:

 • от 01.03.2010 г. до момента – главен учител и преподавател по български език и литература във ІІ ОУ „Христо Ботев”, град Гълъбово, ул. „Христо Ботев” №18
 • от 01.09.1998 г. до 01.03.2010 г. – преподавател по български език и литература във ІІ ОУ „Христо Ботев”, град Гълъбово, ул. „Христо Ботев” №18
 • от 1997 г. до 1998 г. – ръководител на клуб „Художествено слово” и клуб „Живопис” в ОДК, град Гълъбово

   8. Отличия и награди:

 • Грамота за присъден отличителен знак на град Гълъбово І степен за високи постижения в областта на културата и просветата, 2016 г.

   9. Специализации:

 • 2016 г. – Мениджмънт на ученическия клас в ТУ Стара Загора – ДИПКУ;
 • 2015 г. – ІІІ ПКС в ТУ Стара Загора – ДИПКУ;
 • 2015 г. – Организация и управление на образованието в ТУ Стара Загора – ДИПКУ;
 • 2007г. – ІV ПКС в ТУ Стара Загора – ДИПКУ;
 • 2007 г. – „Европейски практики в образованието” в ТУ Стара Загора – ДИПКУ;
 • 2005 г. – V ПКС в ТУ Стара Загора – ДИПКУ.