ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

Име, фамилия и служебен адрес, е-mail:

Десислава Минчева Димитрова

ПУ „Паисий Хилендарски”, ул. „Цар Асен” 24

E-mail: demincheva@gmail.com

  1. Образование:

висше; бакалавър по българска филология в ПУ “Паисий Хилендарски” (дипломна работа на тема „Лексикално-граматичната категория вид на глагола – научна интерпретация и формално-семантични проблеми” с научен ръководител проф. д.ф.н. Вера Маровска); магистър по актуална българистика в ПУ “Паисий Хилендарски” (дипломна работа на тема “Състояние на действието” с научен ръководител доц. д-р Константин Куцаров).

  1. Владеене на езици:

английски: много добро (говоримо и писмено);

немски: много добро (говоримо и писмено);

френски: добро (говоримо), много добро (писмено);

гръцки: много добро (говоримо).

  1. Област на научната квалификация: съвременен български език (морфология).
  2. Месторабота и длъжност:

Катедра по български език – докторант.

  1. Научен ръководител: доц. д-р Константин Иванов Куцаров.
  2. Публикации:
  3. За някои периферийни средства в микрополето на конклузивната модалност” (под печат).
  4. Награди:
  • Първа награда за доклад в Осемнадесета национална конференция „Слово и памет”, организирана от Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”, Лингвистичния клуб „Проф. Борис Симеонов” и Съюза на учените – Пловдив (май, 2016).