1. Име, презиме, фамилия: Десислава Минчева Димитрова
  2. Дата на записване на докторантура: 01.03.2017 г.
  3. Научна специалност: Съвременен български език (морфология)
  4. Тема на дисертацията: „Морфологичната категория състояние на действието в българския език (българските перфектни форми) и перфектът в западноевропейските езици (френски, английски, немски) в партиципиален контекст
  5. Научен ръководител: доц. д-р Константин Иванов Куцаров