ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

1. Име, фамилия и служебен адрес, е-mail:

Десислава Любомирова Димитрова

ПУ „Паисий Хилендарски”, ул. „Цар Асен” 24

E-mail: dessy_86@gbg.bg

2. Образование: висше

 • магистър по актуална българистика в ПУ „Паисий Хилендарски” (дипломна работа на тема “Умалителните съществителни нарицателни имена в българския и полския език” с научен ръководител доц. д-р Красимира Чакърова);
 • бакалавър по български и английски език в ПУ “Паисий Хилендарски”.

В момента: студентка в пети курс на програмата „Славянска филология – полски език”.

3. Владеене на езици:

английски: отлично (говоримо, писмено);

полски: много добро (говоримо, писмено).

4. Област на научната квалификация: съвременен български език (морфология).

5. Месторабота и длъжност:

Катедра по български език – докторант.

6. Научен ръководител: доц. д-р Красимира Чакърова.

7. Заемани преподавателски длъжности до момента:

 • 2008 – 2011 г. – Учител по английски език в ЧПГЧО „Стоянстрой”;
 • 2008 – 2010 г. – Преподавател по английски език в Частна езикова школа „Максимум”.

8. Публикации:

 • Архетипни образи на апокалипсиса в повестта „Суходол” на Иван Бунин. // Текстове и прочити, Сборник с доклади от юбилейната Десета национална конференция за студенти и докторанти (с. 180-184). Изд. Контекст”, Пловдив, 2008 г.
 • Субстантивни словосъчетания с устойчива структура в езика на българския народен епос. // Планетата Слово, Сборник с доклади от Единадесетата национална конференция на студенти и докторанти (с. 56-65). Изд. „Контекст”,  Пловдив, 2009 г.
 • Формален преглед на умалителните съществителни нарицателни имена от женски род в българския и полския език // Думи срещу догми, Сборник с доклади от Дванадесетата национална конференция за студенти, докторанти и средношколци, Пловдив, 2010 г. (под печат).
 • Умалителни съществителни нарицателни имена в българския и полския език (формално-семантични паралели). // Сборник с доклади от Единадесети българо-полски колоквиум, Пловдив, 2010 г. (под печат).

9. Съавторство и редакторска дейност:

 • Един от съставителите на книгата, подготвена от членовете на ЛК „Проф. Борис Симеонов”, посветена на 100-годишнината от рождението на чл.- кор. проф. д-р Любомир Андрейчин – „Любомир Андрейчин – пътят на откривателя”. Изд. „Амарт”, Пловдив, 2010 г.;
 • Участие в редакционните екипи на сборниците с доклади от студентско-докторантските конференции на Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.

10. Награди:

 • Отличия в няколко поредни издания на Националната конференция за студенти и докторанти, организирана от Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” и СУБ – Пловдив (2007, 2008, 2009, 2010 г.);
 • Първа награда за есе в конкурса „Септември, 1939”, организиран от Полския институт в София (2010 г.)
 • Първа награда за есе в конкурса „Българският дух през вековете” (2007 г.),  организиран от ВМРО.

11. Членство в професионални научни асоциации, федерации, комисии, дружества и др.:

Лингвистичен клуб “Проф. Борис Симеонов.

12. Специализации:

2010 г. – Торунски университет „Николай Коперник”