ОТЧЕТ НА ДОКТОРАНТА ЗА ПЕРИОДА 01.04.2011 г. – 01.07.2011 г.

1. Име, презиме, фамилия: Десислава Любомирова Димитрова

2. Дата на записване на докторантура: 01.04.2011 г.

3. Научна специалност: Съвременен български език (Морфология)

4. Тема на дисертацията: „Типология на глаголните конструкции с има(м) в съвременния български книжовен език”

5. Научен ръководител: доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова

6. Дейности за отчетния период:

  • Работа по дисертацията:

Запознаване с проблематиката, свързана с темата; ексцерпиране на примери от съвременни български писатели, преглед на основни публикации, изготвяне на тематична библиография с около 30 заглавия. Написване на първи доклад по темата, представен на IV международна конференция на младите учени, организирана от Съюза на  учените в България – Пловдив и Клуба на младите учени.

  • Редакционна дейност:

Участие в редакционния екип на сборника „Думи срещу догми”, включващ отличените доклади от Дванадесетата национална научна конференция за студенти, докторанти и средношколци през 2010 г.

  • Участие в научни форуми и публикации:

1. Балканистична конференция, посветена на 1135 години от рождението на Св. Иван Рилски и 1330 години от основаването на Дунавска България (Велико Търново, 14–15 април 2011 г.). Представен доклад: Английското бъдеще перфектно време и функционалните му еквиваленти в българския език.

2. Национални студентски научни четения, организирани от Филологическия факултет на ЮЗУ “Неофит Рилски” (Благоевград, 11 май 2011 г.). Представен доклад: За съдбата на някои аугментативни форманти в съвременния български език.

3. Тринадесета национална научна конференция за студенти и докторанти „Словото – митове и (без)крайности”, организирана от Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”, СУБ – Пловдив и Лингвистичния клуб „Проф. Борис Симеонов” (Пловдив, 19–20 май 2011 г.). Представен доклад: За една специфична функция на futurum exactum в съвременния български език.

4. Четвърта международна конференция на младите учени, организирана от Съюза на  учените в България – Пловдив и Клуба на младите учени (Пловдив, 23–24 юни 2011 г.). Представен доклад: За някои специфични употреби на конструкции с глагола има(м) в романа „Мравки и богове” на Стефан Цанев.

  • Участие в проекти:

Българската национaлноезикова политика и концепции за езиково и литературно наследство в условията на европейска интергарация и глобализация с ръководител проф. дфн. Диана Иванова и членове доц. д-р Красимира Чакърова, доц. д-р Вера Маровска, доц. д-р Елена Гетова, гл. ас. д-р Борислав Борисов, гл. ас. д-р Юлиана Чакърова, гл. ас. д-р Борислав Борисов, гл. ас. Мария Мицкова и докторантите Таня Бучкова и Десислава Димитрова.

  • Получени награди и отличия:

1. Почетен диплом за представяне на доклада За някои специфични употреби на конструкции с глагола има(м) в романа „Мравки и богове” на Стефан Цанев на Четвъртата международна конференция на младите учени, Пловдив (23–24 юни 2011 г.).

2. Първа награда от Националната научна конференция за студенти и докторанти в Пловдив за доклада За една специфична функция на futurum exactum в съвременния български език  (19–20 май 2011 г.).

3. Трета награда от Националните студентски четения в Благоевград за доклада За съдбата на някои аугментативни форманти в съвременния български език (11 май 2011 г.).

  • Паралелни дейности: Семестриално завършване на специалността „Славянска филология (полски език)” с предстоящи държавни изпити и защита на дипломна работа.

04.07.2011 г.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ОТЧЕТ НА ДОКТОРАНТА ЗА ПЕРИОДА 01.07.2011–01.10.2011 г.

  • Работа по дисертацията:

Подготовка за написване на първа глава от дисертацията. Преглед и обработка на достъпните в НБ „Иван Вазов” възрожденски граматики с оглед хронологичния обзор на граматичната литература.

Проучване на нови източници и допълване на съществуващата библиография с над 30 заглавия.

Ексцерпиране на примери от съвременни български писатели, фразеологични речници, интернет.

Написване на доклад по дисертационната тема, представен на Националната конференция с международно участие “40 години Шуменски университет 1971–2011”, гр. Шумен.

  • Участие в научни форуми и публикации:

1. Национална конференция с международно участие “40 години Шуменски университет 1971–2011”, проведена на 13 и 14 септември. Представен доклад: Конструкции с глагола има(м) в българската фразеологична система. В рамките на форума – участие като секретар на секция.

  • Участие в кандидатстудентската кампания по български език

Проверка и оценка на писмени работи в периода 08.–15.07.2011 г.

  • Паралелни дейности:

Завършване на специалността „Славянска филoлогия”, полагане на държавен изпит по полски език с оценка Много дъбър 5.

01.10.2011 г.