ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

 

1. Име, фамилия и служебен адрес, email:

Васил Николов Стаменов, ПУ „Паисий Хилендарки“,ул. „Цар Асен“ 24

e-mail: v.stamenov@uni-plovdiv.bg

2. Образование: висше

магистър по актуална българистика в ПУ „Паисий Хилендарски“ (дипломна работа на тема: „Значението свидетелственост в българската глаголна парадигма“ с научен ръководител доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова);

бакалавър по българска филология в ПУ „Паисий Хилендарски“

 3. Владеене на езици: немски – задоволително

 4. Област на научната квалификация: съвременен български език (морфология).

 5. Месторабота и длъжност: докторант в Катедрата по български език

 6. Научен ръководител: доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова

 7. Заемани преподавателски длъжности до момента

2020 – 2021 – учител по български език и литература в Академия „21 век“, гр. Пловдив

8. Отличия и награди:

Първа награда в секция „Лингвистика“ от Осмата международна конференция на младите учени – Пловдив 2020

Диплом за присъдена първа награда (езиковедска секция) в XXI-та национална научна конференция за студенти и докторанти на тема: „Светът е разтворена книга“, Пловдив, 2019.

Втора награда в общофакултетската олимпиада по морфология на съвременния български език, организирана от Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” и Лингвистичен клуб „Проф. Б. Симеонов”, 2017

9. Членство в професионални научни асоциации, федерации, комисии, дружества и др.: Лингвистичен клуб „Проф. Борис Симеонов”.

10. Научни публикации:

Към въпроса за ядрените модификатори във функционално-семантичното поле на персоналността в съвременния български език. Релацията персоналност – свидетелственост“. // Verba iuvenium, т. 2. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 2020, 60 – 72 .

„Към въпроса за категорията „рецептивност“ в съвременния български език“. // Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия Б. Обществени науки, изкуство и култура. Том XX. Пловдив: 2020, 79 – 83.

Граматичната морфема –х-/-ш– в българския език (исторически бележки) // Verba iuvenium, т. 3. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 2021, 58 – 73 .