Проф. д.ф.н. Вера Тервел Маровска – ръководител на катедрата тел.: 032/ 261 237; каб. № 371
e-mail: vmarovska@uni-plovdiv.bg
Проф. д.ф.н. Диана Петрова Иванова тел.: 032/ 261 215; каб. № 339
e-mail: dpivanovabg@abv.bg
Проф. д.ф.н. Ваня Иванова Зидарова тел.: 032/ 261 231; каб. № 341
e-mail: zidarova_v@abv.bg
Доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова тел.: 032/ 261 215; каб. № 339
e-mail: krchakarova@gmail.com
Доц. д.ф.н. Константин Иванов Куцаров тел.: 032/ 261 231; каб. № 341
e-mail: konstantpol@abv.bg
Доц. д-р Теофана Николова Гайдарова тел.: 032/ 261 231; каб. № 341 e-mail: tgaydarova@yahoo.com
Гл. ас. д-р Бистра Василева Дикова тел.: 032/ 261 231; каб. № 341
e-mail: bisi_di@abv.bg
Гл. ас. д-р Димитър Паунов Георгиев е-mail: migeo77@gmail.com
Гл. ас. д-р Милена Видралска тел.: 032 / 261 231; каб. 341; e-mail: е-mail: m.vidralska@uni-plovdiv.bg
Ас. д-р Десислава Минчева Димитрова тел.: 032 / 261 215; каб. 339; e-mail: demincheva@gmail.com
Ас. д-р Хван Джон Джеймс Канг тел.: 0886 631 205; каб. № 314; e-mail: bulgariajames@gmail.com
Ас. д-р Мария Иванова Павлова-Кунева тел.: 032/ 261 231; каб. № 341; e-mail: maria_pvl@abv.bg
Ас. Ралица Манолова е-mail: ralicam@abv.bg