Уважаеми колеги,

На 15 и 16 май 2017 г. в София ще се проведе юбилейна конференция по случай 75-годишнината на Института за български език при БАН, на която ще бъдат представени постиженията на Института и сътрудничеството му с други научни институции. В рамките на форума ще бъдат организирани две кръгли маси:

  • Нови подходи в езиковедската българистика;
  • Нови подходи в обучението по български език.

За всяка от тях е предвидено времетраене 2 часа, т.е. отделните изказвания не трябва да надвишават 10 минути.

Кандидат-участниците, които ще представят доклад (до 15 стр.), трябва да го изпратят до 20 април на адрес svetla@dcl.bas.bg (за проф. д-р Светла Коева).