КАТЕДРАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ВИ КАНИ НА ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

на
гл. ас. МАРИЯ ПЕТРОВА МИЦКОВА

на тема:
ВЪЗРОЖДЕНСКИТЕ ПРЕДСТАВИ И КОНЦЕПЦИИ ЗА КНИЖОВЕН ЕЗИК В ПРЕДГОВОРИТЕ ОТ 20-ТЕ – 70-ТЕ ГОДИНИ НА ХІХ ВЕК

за присъждане на образователната
и научна степен „доктор”

Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки
Професионално направление: 2.1. Филология
Научна специалност: Български език
(История на новобългарския книжовен език)

Откритото заседание ще се проведе
на 11.05.2015 г. от 14:00 ч.
в Заседателната зала на ПУ „Паисий Хилендарски”.