На 8 юли 2014 г. се състоя публичната защита на дисертационния труд на гл. ас. Бистра Дикова на тема “Транспозиции на глаголните форми в българския и в чешкия език”. Членовете на научното жури – проф. д.ф.н. Иван Куцаров (ПУ) – председател, проф. д-р Кина Вачкова (ШУ), проф. д.ф.н. Стоян Буров (ВТУ), доц. д.ф.н. Вера Маровска (ПУ) и доц. д-р Маргарита Младенова (СУ) – дадоха висока оценка на изследването и присъдиха на авторката научната и образователна степен “доктор”.

Честито на новия доктор в Катедрата по български език! Пожелаваме й здраве и нови творчески успехи!

Бистра 5Бистра 4