Уважаеми колеги, на 27.02.2012 год. от 15,00 ч. в Заседателната зала на ПУ „Паисий Хилендарски”

ще се проведе

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертационен труд за придобиване на научната степен доктор на науките

на тема:

„ГРАМАТИЧЕСКИТЕ ПРИЗНАЦИ

ОПРЕДЕЛЕНОСТ И ОТНОСИТЕЛНОСТ И ПРОСТРАНСТВЕНО-ВРЕМЕВАТА

      ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА ИЗКАЗВАНЕТО”

с автор доц. д-р Вера Тервел Маровска

Рецензенти: проф. дфн Руселина Л. Ницолова

проф. дфн Стоян П. Буров

доц. д-р Красимира Анг. Чакърова

 

Научно жури:    1. Проф. дфн Диана П. Иванова

2. Проф. дфн Руселина Л. Ницолова

3. Проф. дфн Стоян П. Буров

4. Проф. д-р Тодор Ап. Бояджиев

5. Доц. д-р Ваня Ив. Зидарова

6. Доц. д-р Радка В. Влахова-Руйкова

7. Доц. д-р Красимира Анг. Чакърова

Поканени са всички желаещи да присъстват!