Archive for February, 2012

Покана за публична защита

Уважаеми колеги, на 27.02.2012 год. от 15,00 ч. в Заседателната зала на ПУ „Паисий Хилендарски”

ще се проведе

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертационен труд за придобиване на научната степен доктор на науките

на тема:

„ГРАМАТИЧЕСКИТЕ ПРИЗНАЦИ

ОПРЕДЕЛЕНОСТ И ОТНОСИТЕЛНОСТ И ПРОСТРАНСТВЕНО-ВРЕМЕВАТА

      ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА ИЗКАЗВАНЕТО”

с автор доц. д-р Вера Тервел Маровска

Рецензенти: проф. дфн Руселина Л. Ницолова

проф. дфн Стоян П. Буров

доц. д-р Красимира Анг. Чакърова

 

Научно жури:    1. Проф. дфн Диана П. Иванова

2. Проф. дфн Руселина Л. Ницолова

3. Проф. дфн Стоян П. Буров

4. Проф. д-р Тодор Ап. Бояджиев

5. Доц. д-р Ваня Ив. Зидарова

6. Доц. д-р Радка В. Влахова-Руйкова

7. Доц. д-р Красимира Анг. Чакърова

Поканени са всички желаещи да присъстват!

Нова книга с тестове по български език

Книгата е колективен проект на Катедрата по български език в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и представлява сборник с разсекретените варианти по български език (езикова култура) за кандидатстудентската 2011 г. Тя включва тестовете от двата изпита (предварителен и редовен) за хуманитарните специалности в ПУ „Паисий Хилендарски“, както и вариантите за специалността Физическо възпитание.

Във всеки от вариантите са застъпени особеностите на правописната и пунктуационната норма на съвременния български книжовен език. Представени са и отговорите на отделните задачи, като са взети под внимание значителните промени и нововъведения, направени от Института за български език в Нов правописен речник на българския език (Издателство „Хейзъл“, София, 2002 г.).

Сборникът е подходящ за всички, които се интересуват от проблемите на българския език.