У в а ж а е м и  к о л е г и,

Катедрата по славистика при Филологическия факултет

на ЮЗУ  “Неофит Рилски” в Благоевград

Ви кани да вземете участие в

МЕЖДУНАРОДНА славистична КОНФЕРЕНЦИЯ

НА ТЕМА:

Славистиката в глобалния свят –

предизвикателства и перспективи

 

 

Работни са всички славянски езици, немски и английски език.

Конференцията ще се проведе на 05.–06. октомври 2012 г. в Първи корпус на Югозападния университет.

За участие в конференцията е необходимо до 31 май 2012 г. да изпратите заявка за участие и кратко резюме (на английски и руски език) на e-mail: marinela_pv@abv.bg

Докладите, изнесени на заседанията, ще бъдат публикувани в сборник. Материалите за публикация очакваме най-късно до 30 октомври 2012 на адрес: slavistika_blg@abv.bg

При регистрацията се плаща такса правоучастие в размер на 40 лв.

Пътните и разходите на участниците по престоя са за сметка на иниституцията, в която работят.

 

От името на Oрганизационния комитет:

доц. д-р Маринела Младенова,

ръководител на Катедрата по славистика