Archive for November, 2011

Юбилеен сборник, посветен на проф. дфн Диана Иванова

На 3 ноември 2011 г. в 10. ауд. на ПУ “Паисий Хилендарски” бе представен сборникът “Следите на словото”, посветен на юбилея на проф. дфн Диана Иванова – изтъкнат български учен и дългогодишен преподавател в Катедрата по български език. В него са включени текстове на над петдесет автори от български и чуждестранни висши училища и институти. Съставители на книгата са доц. д-р Красимира Чакърова, доц. д-р Елена Гетова, гл. ас. Мариана Куршумова, гл. ас. д-р Теофана Гайдарова и гл. ас. д-р Борислав Борисов.

Честит 1 ноември – Ден на народните будители!


XI национални славистични четения в СУ “Св. Климент Охридски”

Уважаеми колеги,

            Катедрата по славянско езикознание и Катедрата по славянски литератури на СУ “Св. Климент Охридски” имат удоволствието да ви поканят за участие в Единадесетите национални славистични четения, които ще се проведат от 19 до 22 април 2012 г. в Националния учебен център на Българския червен кръст, с. Лозен край София, на тема

Време и история в славянските езици, литератури и култури


Молим заявките да бъдат ориентирани към една от следните секции:

–         Съзнанието за време и история в устната и писмената словесност

–         Минало и съвремие на славянските езици

–         Взаимоотношения между епохите в езика, литературата и културата

            Докладите да са с времетраене до 20 минути, в писмен вид – до 10 стандартни страници, включително библиография, две резюмета (на славянски език, различен от текста на доклада, и на английски език) и до 5 ключови думи.  Приемането на докладите за печат ще става след подбор и рецензиране. Молим докладите да бъдат представени на хартиен и електронен носител на Word, Windows с шрифт Times New Roman.

            Такса правоучастие 40 лв.

          Заявките изпращайте до 20 февруари 2010 г. на адрес: София 1504, бул. „Цар Освободител” № 15, СУ, ФСлФ, каб. 158. или на e-mail: slav2012@slav.uni-sofia.bg

Ръководител на Катедрата                                     Ръководител на Катедрата

по славянско езикознание:                                     по славянски литератури:

(доц. д-р Валентин Гешев)                                     (доц. д-р Калина Бахнева)