Мобилности по програма Еразъм във Филологически факултет за академичната 2011/2012 г.

 

Приемаща

Приемаща

Брой мобилности

Интернет

Специалност

държава

институция

СМ/

месеци

ПМ

МПО

страница

 

Белгия Ghent University

2 x 5

1

http://www.UGent.be

Източноевро-

пейски езици и култура

Великобритания       Loughborough University

2 x 4

1

1

www.lboro.ac.uk

Английска филология

Германия      Dresden University of Technology

4 x 4

 

1

1

www.tu-dresden.de

Славянски езици и немска филология

Германия  University of Göttingen

2 x 4

2

www.uni-goettingen.de

Източноевро-

пейски езици и култура

Германия  HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN

1 x 4

 

1

www.hu-berlin.de

Филология

Германия Universität Koblenz-Landau

1 х 4

1

http://www.uni-koblenz-landau.de/

Немска филология

Гърция  University of Ioannina

2 x 4.5

1

http://www.uoi.gr/

Филология

Гърция  Aristotle University of Thessaloniki

2 х 4

 

www.eurep.auth.gr

Лингвистика

Естония               Tallinn University

2 х 4

 

 

www.tlu.ee            

1 ноември!

Руска филология

Испания Universidad de Valladolid

3 х 5

2

1

www.uva.es

Филология

Полша Adam Mickiewicz University – Poznan

3 х 4

1

www.amu.edu.pl

Славянски езици

Полша Nicolaus Copernicus University – Torun

3 х 4

1

www.umk.pl            1 ноември!

Източноевро-

пейски езици и култура

Полша Higher Vocational State School in Wloclawek

2 х 4.5

 

 

www.pwsz.wloclawek.pl

Английска филология

Полша Higher Vocational State School in Wloclawek

2 х 4

 

1

 

www.pwsz.wloclawek.pl

Полска филология

Полша Higher Vocational State School in Wloclawek

2 х 4

 

 

 

www.pwsz.wloclawek.pl

Руска филология

Турция Istanbul Aydin University

2 x 4

1

 

http://aydin.edu.tr/erasmu/eng_index.asp                30 октомври!

Филология

Унгария                 University of Szeged

3 x 4

 

2

1

www.jgytf.u-szeged.hu          

30 октомври!

 Руска филология

Франция Université de Caen Basse-Normandie – Caen

2 х 4

 

 

www.unicaen.fr           

30 октомври!

Филология

Франция Université de Paris 4-Sorbonne

3 х 4

2

http://www.paris4.sorbonne.fr

Източноевро-

пейски езици

Франция Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis

2 х 4

2

1

www.univ-paris8.fr

Филология

Чехия              Masaryk University – Brno

3 х 4

2

1

www.ois.muni.cz

Славянска филология

Чехия University of Ostrava

2 х 4

 

http://www.osu.cz            

30 октомври!

Славянска филология

Чехия University of Pardubice

3 х 4

1

 

www.upce.cz

Славянска филология

Чехия Charles University in Prague

2 х 4

2

1

www.cuni.cz          

30 октомври!

Филология

1. Студентска мобилност с цел обучение (СМ)

За обявените места могат да кандидатстват студенти редовно и задочно обучение, обучаващи се в една от трите образователно-квалификационни степени (ОКС): бакалавър, магистър или доктор, които отговарят на следните задължителни изисквания:

  • обучаващите се по ОКС бакалавър да НЕ са първокурсници;
  • не са осъществявали мобилност с цел обучение по програма Еразъм в предходни години, независимо от ОКС. Студентите, осъществили Еразъм- мобилност с цел практика имат право да кандидатстват и за мобилност с цел обучение.
  • имат минимален общ успех от следването до момента Добър 4.30.
  • владеят много добре езика, на който ще се осъществи обучението в приемащата държава.

Документи за кандидатстване:

1. Молба за учебен престой по образец (образец)

2. Академична справка за успеха до момента

Документи се подават до 18 октомври 2011 г.  в Деканата на факултета.

Селекцията и класирането на студентите  ще се извършва във факултета от комисия, назначена от Декана по бал, който се образува от :

1. Оценка от изпита по чужд език (тест и интервю). За участие в програмата се допускат само студенти с минимална оценка по работния език Много добър 4.50.

2. Среден успех от обучението до момента на база академичната справка

Дата за провеждане на интервюто: 20.10.2011 г. (четвъртък)

2. Мобилност на преподаватели с цел преподаване (ПМ)

Преподавателите, желаещи да осъществят мобилност по програма Еразъм, подават до Декана молба за Еразъм визита и план за преподаване, одобрен от изпращащата и приемащата институция в срок  до 4 ноември 2011 г.

Минималната продължителност мобилността е пет работни дни (без дните за пътуване) с минимален хорариум от 5 учебни часа.

3. Мобилност на преподавателския и непреподавателски състав с цел обучение (МПО)

Желаещите да осъществят тази мобилност преподаватели и непреподавателски състав на факултета подават до Декана молба за Еразъм визита и работен план, одобрен от изпращащата и приемащата институция в срок  до 4 ноември 2011 г.

Минималната продължителност мобилността е една седмица, равняваща се на седем последователни дни, включително дните за път.

Подробна информация за различните видове мобилност по програма Еразъм е налична на адрес: http://www.uni-plovdiv.bg/site.jsp?ln=1&id=272

Документи за отчитане на мобилностите и др., търсете на адрес: http://www.uni-plovdiv.bg/site.jsp?ln=1&id=439

Заявление за кандидатстване – по одобрен образец за СТУДЕНТИ и ПРЕПОДАВАТЕЛИ се приемат в Деканата на Филологическия факултет, Ректорат, 3 етаж, кабинет 325.