Уважаеми колеги,

         По случай 50-годишния юбилей на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” Катедрата по българска литература и теория на литературата – сектор „Методика на обучението по български език и литература”, организира национална конференция с международно участие на тема: „Образованието по български език и българска литература – прагове, сривове, алтернативи”.

         Конференцията ще се състои в рамките на Юбилейните Паисиеви четения – 3 и 4 ноември 2011 г.

          Каним Ви да участвате с научно съобщение, тематично-съдържателно обвързано с посочената глобална тема.  Препоръчителният обем е до 10 страници.

 

Планира се конференцията да работи по следните тематични направления:

  • Обучението по български език и българска литература в средното и висшето  училище – състояние и  възможности;
  • Учебниците и учебните програми по български език и литература – визия, съдържание, перспективи;
  • Личностно ориентиран образователно-възпитателен процес по български език и литература;
  • Измерването и оценяването при обучението по български език и литература;
  • Социологически, социално-психологически и културно-антропологическите аспекти  на обучението по български език и българска литература;
  • Културологичният подход в обучението по български език и българска литература;
  • Образователният процес по български език и литература в информационното общество.          

Заявка за участие следва да се направи до 01.09.2011г., като за целта се изпрати резюме и ключови думи (на български и английски език), представящо основните съдържателни моменти в научния текст на адрес: metodika2011@abv.bg

           Важно условие за приемане на заявките е резюметата задължително да бъдат адекватни на тематичния обхват на конференцията.

           Такса правоучастие: 40 (четиридесет) лева.

            Пълна информация относно конференцията има в сайта на катедрата по българска литература и теория на литературата: http://bltl.slovo.uni-plovdiv.bg/

     От организационния комитет