Уважаеми колеги,

Катедрата по чуждоезиково обучение при Философския факултет на ВТУ “СВ. св. Кирил и Методий” организира национална научна конференция под надслов “Чуждоезиковото обучение в съвременната образователна парадигма – теория, практика, перспективи”. Тя ще се проведе в гр. Велико Търново на 03. 12. 2010 г.

Организационният комитет Ви кани най-любезно да присъствате и да участвате с доклад в работата на форума, като материалите ще бъдат публикувани в научен сборник. Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор, е един.

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

5000 Велико Търново

ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

ул. “Христо Ботев” 19

Катедра “Чуждоезиково обучение”

Корпус 5 – Кабинет 514

АДРЕСИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ И ЗА СПРАВКИ:

vanians@abv.bg

varlinkova@abv.bg

vbeltscheva@yahoo.com

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

1.      Заявките за участие, заедно с кратка анотация на доклада, ще се приемат до 20.11.2010 г. на посочените e-mail адреси.

2.      Файлът на доклада на компакт диск и разпечатаният текст се представят на научния секретар в деня на конференцията.

3.      На етикета на диска да бъде обозначено името на файла и името на автора на доклада.

4.      Дискусията по докладите е до 15 мин.

5.      Регистрацията за сесията ще се извърши на 3 декември 2010 г. от 9.00 до 10.00 часа.

6.      Официалното откриване на конференцията е на 3 декември 2010 г. от 10.00 ч. в стая 400 на Корпус 5 на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.

7.      Работни езици на конференцията: български и английски.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ:

Име, презиме, фамилия:

Научно звание и степен:

Месторабота:

Адрес за кореспонденция:

E-mail:

Телефон:

Заглавие на доклада:

Съавтори:

Изисквания за цитиране!