Archive for October, 2010

Национална конференция “Чуждоезиковото обучение в съвременната образователна парадигма – теория, практика, перспективи”

Уважаеми колеги,

Катедрата по чуждоезиково обучение при Философския факултет на ВТУ “СВ. св. Кирил и Методий” организира национална научна конференция под надслов “Чуждоезиковото обучение в съвременната образователна парадигма – теория, практика, перспективи”. Тя ще се проведе в гр. Велико Търново на 03. 12. 2010 г.

Организационният комитет Ви кани най-любезно да присъствате и да участвате с доклад в работата на форума, като материалите ще бъдат публикувани в научен сборник. Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор, е един.

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

5000 Велико Търново

ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

ул. “Христо Ботев” 19

Катедра “Чуждоезиково обучение”

Корпус 5 – Кабинет 514

АДРЕСИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ И ЗА СПРАВКИ:

vanians@abv.bg

varlinkova@abv.bg

vbeltscheva@yahoo.com

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

1.      Заявките за участие, заедно с кратка анотация на доклада, ще се приемат до 20.11.2010 г. на посочените e-mail адреси.

2.      Файлът на доклада на компакт диск и разпечатаният текст се представят на научния секретар в деня на конференцията.

3.      На етикета на диска да бъде обозначено името на файла и името на автора на доклада.

4.      Дискусията по докладите е до 15 мин.

5.      Регистрацията за сесията ще се извърши на 3 декември 2010 г. от 9.00 до 10.00 часа.

6.      Официалното откриване на конференцията е на 3 декември 2010 г. от 10.00 ч. в стая 400 на Корпус 5 на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.

7.      Работни езици на конференцията: български и английски.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ:

Име, презиме, фамилия:

Научно звание и степен:

Месторабота:

Адрес за кореспонденция:

E-mail:

Телефон:

Заглавие на доклада:

Съавтори:

Изисквания за цитиране!

Програма на XI полско-български колоквиум, Пловдив, 7-8 октомври 2010 г.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ХІ ПОЛСКО-БЪЛГАРСКИ КОЛОКВИУМ

посветен на 20-годишнината на пловдивската полонистика

ЕЗИКЪТ НА КУЛТУРАТА. КУЛТУРАТА НА ЕЗИКА

ФРЕДЕРИК ШОПЕН: 200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО МУ

Пловдив, 7-8 октомври 2010 година

П Р О Г Р А М А


Четвъртък, 7 октомври 2010 година

Заседателна зала 10.00 – 12 часа

Откриване на колоквиума

Поздравителни слова:

Доц. д-р Запрян Козлуджов, зам.- ректор на Пловдивския университет

Г-жа Анна Пахла, директор на Полския културен институт

Пленарно заседание

Председател: доц. д-р Живко Иванов

Секретар: маг. Лилианна Яворска

Проф. д-р хаб. Ивона Новаковска-Кемпна,Техническо-хуманитарна академия, Биелско-Бяла  Езикът на рекламата като израз на съвременната култура

Проф. дфн Светлозар Игов, ПУ “Паисий Хилендарски”  Pan Cogito и monsieur Test: героите-маски на Збигнев Херберт и Пол Валери

Д-р хаб. Галя Симеонова-Конах, Университет “Адам Мицкевич”, Познан  Знаците на античната архификция

Забележка: Регистрацията на участниците ще се състои от 9,00 до 9,50 часа в Заседателната зала.


СЕКЦИЯ „ЕЗИКОЗНАНИЕ”

Четвъртък, 7 октомври

Заседателна зала, 14.00 – 18.00 часа

Председател: доц. д-р Ваня Зидарова

Секретар: Евелина Грозданова

14.00 – 14.15 Dr. Jordanka Georgiewa-Okoń, Instytut Filologii Słowiańskiej UJ  Komunikacja niewerbalna – aspekty kulturowe i obyczajowe gestu

14.15 – 14.30 Доц. д-р Красимира Чакърова, ПУ „Паисий Хилендарски”  Бележки върху една група nomina communia в съвременния български и полски език

14.30 – 14.45 Д-р Надежда Михайлова-Сталянова, СУ „Климент Охридски”  Предизборният език в България и Полша – между агитацията и  манипулацията

14.45 – 15.00 Доц. д-р Ваня Зидарова, ПУ „Паисий Хилендарски”  Граматика на заглавията (наблюдения върху съвременната преса)

15.00 – 15.15  Почивка

15.15 – 15.30 Dr. Natalia Długosz, Instytut Filologii Słowiańskiej, UAM, Poznań  O przejawach kultury skrótu w przekazie informacyjnym – composita z cząstkami еко- i био- w języku bułgarskim

15.30 – 15.45 Doktorant Patryk Borowiak, Instytut Filologii Słowiańskiej, UAM, Poznań

O nazwach poznańskich i płowdiwskich przedszkoli

15.45 – 16.00 Doc. dr. Wirginia Mirosławska, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”  Savoir-vivre w podręcznikach języka polskiego dla cudzoziemców

16.15 – 16.30 Маг. Мария Иванова, ПУ „Паисий Хилендарски”  Chopin w podręcznikach języka polskiego dla cudzoziemców

16.30 – 16.45 Маг. Десислава Димитрова, ПУ „Паисий Хилендарски”  Умалителните съществителни нарицателни имена в българския и полския език (формално-семантични паралели)

16.45 – 17.00 Д-р Лилия Иванова, ПУ „Паисий Хилендарски”  За комбинацията от глаголна форма и już в полския език и преводните й еквиваленти на български език

17.00 – 18.00  Дискусия

18.00 – 19,30.  7 семинарна зала.  Коктейл


Петък, 8. октомври

Заседателна зала, 9.00 – 12.30

Председател: доц. д-р Иван Чобанов

Секретар: д-р Ани Кемалова

9.00 – 9.15 Доц. д-р Иван Чобанов, ПУ „Паисий Хилендарски”  За хърватските мъжки лични имена – деривати от композити

9.15 – 9.30 Mаг. Мариja Милосављевић-Тодоровић, маг. Боjана Моjсиловић, Институт за српски jезик САНУ, Београд  Терминолошка лексика из области уметности у Речнику српскохрватског књижевног езика Матице српске

9.30 – 9.45 Маг. Наташа Вуловић, маг. Мариjа Ђинђић, маг. Даниjела Радоњић, Институт за српски jезик САНУ, Београд  Називи за занимања, звања и занате припадника српске културне заjеднице у Сентандреju (Maђарска) на материjалу сантандреjских епитафа

9.45 – 10.00 Маг. Ивана Маринковић, Институт за српски jезик САНУ, Београд  О придевима жут и златан у српском jезику

10.00 – 10.15  Почивка

10.15 – 10.30 Маг. Наташа Миланов, маг. Милица Марjановић, Институт за српски jезик САНУ, Београд  О погрдним називима за човека у општем речнику српског jезика

10.30 – 10.45 Маг. Марина Спасоjевић, маг. Драгана Настановић, Институт за српски jезик САНУ, Београд  Употреба квалификатора вулг. у Речнику српскога jезика Матице српске

10.45 – 11.00 Д-р Ани Кемалова, ПУ „Паисий Хилендарски” Глоси и интерполации в старите славянски юридически текстове

11.00 – 11.15 Dr. Maria Magdalena Nowakowska, Univerza v Ljubljani, Slovenja  Kultura językowa we współczesnym polskim życiu politycznym

11.15 – 11.30 Doc. PhDr. Mária Dobríková, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Biblické príbehy a historické udalosti vo frazeologickom kontexte západoslovanského jazykového areálu

11.30 – 12.30  Дискусия

14.00 – 18.00 Екскурзия за участниците в колоквиума

СЕКЦИЯ „ЛИТЕРАТУРОЗНОНИЕ”

Четвъртък, 7 октомври

7 семинарна зала, 14.00 – 17.00 часа

Председател: доц. д-р Маргрета Григорова

Секретар: Мина Стойнова

14.00 – 14.15 Doktorant Renata Chrzan, Uniwersitet Wrocławski  Wplyw wydarzen historycznych na zycie Chopina

14.15 – 14.30 Доц. д-р Маргрета Григорова, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”  Полската рецепция на Джоузеф Конрад „между сушата и морето”. Езици на преселението

14.30 – 14.45 Mgr. Lilianna Jaworska, Uniwersitet w Płowdiwie Wiersze noworoczne publikowane w „Kalendarzach sw. sw. Cyryla i Metodego

14.45 – 15.00 Проф. др Стана Смиљковић, Учитељски факултет у Врању, Србија Мудрост живота у Врањским пословицама Хаџи-Тодора Димитријевића

15.00 – 15.15 Почивка

15.15 – 15.30 Проф. др Сунчица Денић, Учитељски факултет у Врању, Србија Српска књижевност на Косову и Метохији у првој деценији XXI века

15.30 – 15.45 Др Марија Славковић, Учитељски факултет у Врању, Србија Поетика Десанке Максимовић у светлу класичних књижевних теорија

15.45 – 16.00 Проф. дфн Панайот Карагьозов, СУ „Св. Климент Охридски”  Езикът на музиката и танца в поезията на Мария Павликовска-Ясножевска

16.00 – 16.15 Dr Barbara Tomalak, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Białа  Słowa – klucze w poetyckiej interpretacji twórczości Chopina

16.15 – 17.15 Дискусия

18.00 – 19,30. 7 семинарна зала. Коктейл


Петък, 8. октомври

7 семинарна зала, 10.00 – 12.15

Председател: доц. д-р Татяна Ичевска

Секретар: Елисавета Ненчева

10.00 – 10.15 Доц. д-р Дарина Дончева, ПУ “Паисий Хилендарски” Пътешествие по следите на пътешественика (Ришард Капушчински и Вида Огненович)

10.15 – 10.30 Ас. Димитрина Хамзе, ПУ “Паисий Хилендарски”  Итеративната модалност като културогема в творчеството на Витолд Гомбрович

10.30 – 10.45 Маг. Петя Аратчиева, СУ „Св. Климент Охридски”, Полски културен институт  България – Полша: измерения на менталната отдалеченост

10.45 – 11.00 Маг. Олга Генчева, СУ „Св. Климент Охридски”, Полски културен институт Основни стереотипни черти на поляка в представите на българина

11.00 – 11.15 Маг. Албена Попова СУ „Св. Климент Охридски”, Полски културен институт Полската култура и религия в актуалните представи на българите

11.15 – 12.15 Дискусия

14.00 – 18.00 Екскурзия за участниците в колоквиума

Забележка: Записването за екскурзията се прави при секретарите на секции.