Уважаеми колеги,

През 2011 г. се навършват сто години от рождението на Самуел Борисович Бернщайн, чиято дейност в голяма степен определя развитието на руската славистика през втората половина на 20. век.

Професор С. Б. Бернщайн в продължение на много години ръководи Катедрата по славянска филология във Филологическия факултет на Московския държавен универитет “М. В. Ломоносов” и редица подразделения на Института по славистика на АН СССР.

Във връзка с юбилея на изтъкнатия славист  Московският държавен универитет “М. В. Ломоносов” и Институтът  по славистика на Руската академия на науките организират съвместна Международна научна конференция на тема: “Съвременната славистика и научното наследство на С. Б. Бернщайн“. Конференцията ще се проведе на 15-16 март 2011 г.  в сградата на МДУ.

За обсъждане се предлагат следните теми:

 1. Славянската етногенеза и глотогенеза. Славянските езици в индоевропейското семейство. Индоевропеистика. Ностратика.
 2. Сравнителна граматика на славянските езици. Етимология.
 3. Кирило-методиевска проблематика. Старославянски (старобългарски)  и църковнославянски език.
 4. Диалектология и лингвогеография. Славянските лингвистични атласи (осмисляне на лингвогеографския опит).
 5. Балканистика. Карпатология. Славяно-неславянски езикови контакти.
 6. Съвременни славянски езици. Езиковата ситуация в славянските страни.
 7. Славянска лексикография.
 8. Проблеми на славянските литератури.
 9. Междуславянските езикови и културни връзки. Проблеми на превода.
 10. История на славистиката.
 11. Славистиката в съвременните висши училища.

Тезисите на предлаганите доклади с данните за техните автори ще се приемат до 15 октомври 2010 г. на адрес inslavjaz@yandex.ru (с копие до anisi-mova@yandex.ru). Обем на тезисите – 2 стр.

Участниците в конференцията, нуждаещи се от общежитие, в това число и чуждестранните участници, молим да изпращат копие от заявката си на адрес slavlang@philol.msu.ru за своевременно оформяне на документите.

Към поканата прилагаме копие от заявката за участие.

Заявка

на участие в международной научной конференции

«Современная славистика и научное наследие профессора С.Б. Бернштейна»

Ф.И.О._________________________________________________________________

Телефон, e-mail__________________________________________________________

Место работы, должность_________________________________________________

_______________________________________________________________________

Ученое звание, ученая степень_____________________________________________

Тема доклада____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Требуется общежитие – ДА или НЕТ (ненужное зачеркнуть).

Подпись_______________

От организаторите