Archive for May, 2010

Покана за откриване на Център за руски език и култура на Фонд “Русский мир” в ПУ

Уважаеми колеги, на 3 юни 2010 г.  от 17 ч. в 1. аула в Новата сграда на Пловдивския университет ще се състои тържественото откриване на Центъра за руски език и култура на Фонд “Русский мир”.

Заповядайте!

Полско-български колоквиум

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ!

В духа на установените добри традиции на колегиално сътрудничество между Университета „Адам Мицкевич” в Познан и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, през настоящата година имаме приятното задължение да организираме поредния

ЕДИНАДЕСЕТИ  ПОЛСКО-БЪЛГАРСКИ КОЛОКВИУМ

Предлагаме работата на колоквиума да протече в две основни тематични направления:

ЕЗИКЪТ НА КУЛТУРАТА. КУЛТУРАТА НА ЕЗИКА

ФРЕДЕРИК ШОПЕН: 200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО МУ

Надяваме се, че предложените тематични направления ще стимулират участието на учени от различни изследователски области на славистиката.

Единадесетият полско-български колоквиум ще се проведе на 7-8 октомври 2010 г. Срок за заявяване на участие: 1 септември 2010 г.

Адрес за кореспонденция: kolokvium-slovo@uni-plovdiv.bg

Такса за правоучастие: 50 лева

Разходите по пребиваването и пътните разходи са за сметка на участниците.

Докладите на участниците ще бъдат издадени в сборник.

Заявката за участие може да бъде изтеглена тук.

Национална конференция за студенти, докторанти и средношколци

ПРОГРАМА

за провеждане на Дванадесетата национална научна конференция

за докторанти, студенти и средношколци “Думи срещу догми”

(20-21 май 2010 г., гр. Пловдив)

20.05.2010 г., 10.00 ч.  ОТКРИВАНЕ на конференцията в пленарната зала на Дома на учените (Пловдив, ул. “Паисий” № 6)

10.30 – 17.30 ч. – РАБОТА по секции

19.00 ч.  КОКТЕЙЛ за участниците в конференцията (кафе-бар „Океаник”, ПУ „Паисий Хилендарски”)

21.05.2010 г., 9.30  16.00 ч. – РАБОТА по секции

16.00 ч. – Премиера на сборника „Планетата Слово”, включващ отличените доклади от конференцията през 2009 г. (пленарна зала на Дома на учените)

16.30  ЗАКРИВАНЕ на научната част. Награждаване на отличилите се участници (пленарна зала на Дома на учените)

РАЗДЕЛ “ЕЗИКОЗНАНИЕ”

20.05.2010 г., Дом на учените

Секция за докторанти

10.30 – 10.45 – Илияна Кунева, ИБЕ при БАН, докторант по съвременен български език – Средства за изразяване на възклицателност в съвременния български език

10.45  11.00 – Виолета Георгиева, ПУ „Паисий Хилендарски”, докторант по съвременен български език – Наблюдения върху функционирането на трипредложни съчетания в съвременния български език

11.00  11.15 – Таня Бучкова, ПУ „Паисий Хилендарски”, докторант по история на новобългарския книжовен език – Въпросите за образованието и езика, отразени в „Цариградски вестник” (1848-1862 г.)

11.15  11.30 – Боряна Цанева, СУ „Св. Климент Охридски”, докторант по френски език – Аспекти на генеричната употреба на маркерите за лице в български и френски драматични текстове

11.30 – 11.45 – Мартин Стефанов, СУ „Св. Климент Охридски”, задочен докторант и асистент по славянско езикознание – Декомпозираните предикати и лексикалният пасив (върху материал от сръбския и българския език)

11.45 – 12.00 – Анета Стоянова, ИБЕ при БАН, докторант по съвременен български език– Вид на глагола в „Bulgarische konversations-grammatik” (1910) от Димитър Гаврийски

12.00 – 12.15 – Йорданка Велкова, СУ „Св. Климент Охридски”, докторант по съвременен български език – Морфонологични алтернации в петричкия говор

12.15 – 12.30 – Десислава Тодорова, СУ „Св. Климент Охридски”, докторант по съвременен български език – Словоредни позиции на наречието „действително” в българския език

12.30  12.45 – Ивана Давитков, Белградски университет, докторант по български език (задочно участие) – Термини за брачно и кръвно родство в село Смиловци, Царибродско (Димитровградско)

12.15  13.30 – Дискусия

13.30  – 14.30 – Обедна почивка

Секция за средношколци

14.30 – 14.45 – Елица Миланова, 12. клас, ГХП „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив – Санитарните глаголи в езика илокано

14.45  15.00 – Цветелина Янакиева, 12. клас, ГХП „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив – Старобългарският език – кратък граматически очерк

15.00 – 15.30 – Дискусия

15.30 – 16.00 – Кафе пауза

Секция за бакалаври

16.00 – 16.15 – Преслава Георгиева, БФ, 2. курс, СУ „Св. Климент Охридски” – Речникът на Тодор Хрулев – между енциклопедизма и етимологичните търсения

16.15 – 16.30 – Кремена Дюлгерова, БФ, 2. курс, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас – Лексикални и морфологични особености на говора на жителите от село Долен (Златоградско)

16.30 – 16.45 – 14.30 – 14.45 – Теодора Иванова, БФ, 3. курс, ПУ „Паисий Хилендарски” – Функционалност и каетегориалност на вокатива в съвременния български език

16.45 – 17.00 – Радостина Божкова, БФ, 4. курс, ШУ „Епископ Константин Преславски” – Динамика в българската личноименна система

17.00 – 17.30 – Дискусия

21.05.2010 г., Дом на учените

Секция за бакалаври

9.30  9.45 – Мария Ямболиева, Приложна лингвистика (немски и новогръцки език), 1. курс, ПУ „Паисий Хилендарски” – Поглед върху гръцкото словообразувателно и лексикално наследство в немския език

9.45  10.00 – Теодора Арнаудова, АФ, 3. курс, ПУ „Паисий Хилендарски” – Наблюдения върху лингвостилистичните особености на детския стихотворен разказ „Котка с шапка” от д-р Цеус

10.00  10.15 – Антония Петрова, БЕНЕ, 4. курс, ПУ „Паисий Хилендарски” – Фразеологизми с компоненти цветове в българския и немския език в контрастивен план

10.15 – 10.30 – Маргарита Пеева, АФ, 2. курс, ПУ „Паисий Хилендарски” – Съпоставителен анализ на прилагателните имена в българския и японския език

10.30 – 10.45 – Енчо Тилев, РЕНЕ, 3. курс, ПУ „Паисий Хилендарски” – Елативът в руския и българския език – между омонимията и аналитизма

10.45  11.15 – Дискусия

11.15  11.45 – Кафе пауза

11.45  12.00 – Филип Филипов, БЕРЕ, 3. курс, ПУ „Паисий Хилендарски” – Наблюдения върху употребата на неопределителни местоимения във Вазовата повест „Чичовци”

12.00  12.15 – Антония Петрова, БЕНЕ, 4. курс; Борислава Атанасова, БЕРЕ, 4. курс, ПУ „Паисий Хилендарски” – Аналитичните повелителни форми в българския език и функционалните им еквиваленти в немския език

12.15  12.30 – Десислава Самуилова, БЕРЕ, 4. курс, ПУ „Паисий Хилендарски” – Към въпроса за интерактивните методи в обучението по език и литература

12.30 – 12.45 – Десислава Димитрова, ПУ „Паисий Хилендарски”, магистър по актуална българистика (задочно участие) – Формален преглед на умалителните съществителни от женски род в българския и полския език

12.45 – 13.30 – Дискусия

13.30 – 14.30 – Обедна почивка

Секция за магистри

14.30  14.45 – Стефан Узунов, СФ, 5. курс, СУ „Св. Климент Охридски” – Ненормативни явления в лексиката на съвременния украински език

14.45 – 15.00 – Десислава Крушарова, ПУ „Паисий Хилендарски”, магистърска програма по актуална българистика – Комуникативни похвати и средства в телевизионните реклами на котешка храна

15.00 – 15.15 – Александър Александров, ПУ „Паисий Хилендарски”, магистърска програма по актуална българистика – Суфиксално образуване на българските фамилни имена с турски корен

15.15 – 15.30 – Райка Крушарова, ПУ „Паисий Хилендарски”, магистърска програма по актуална българистика – Наблюдения върху личната номинация в съвременната българска преса

15.30  16.00 – Дискусия

(Закрито заседание на научната комисия за определяне на отличилите се участници)

16.00 – Премиера на сборника „Планетата Слово”, включващ отличените доклади от конференцията през 2009 г. (пленарна зала на Дома на учените)

16.30 – ЗАКРИВАНЕ на научната част. Награждаване на отличилите се участници (пленарна зала на Дома на учените)

————————————————————————————————

РАЗДЕЛ “ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ”

20.05.2010 г., Дом на учените

Секция за докторанти

10.30 – 10.45 – Екатерина Иванова, ПУ „Паисий Хилендарски”, докторант по методика на обучението по литература – Нравствено-психологически измерения на българското в разказа на Иван Вазов „Дядо Йоцо гледа” – методически насоки за интерпретаторски дейности

10.45 – 11.00 – Канелия Колева, ПУ „Паисий Хилендарски”, докторант по методика на обучението по литература – Негацията в творчеството на Николай Лилиев

11.00 – 11.15 – Сирма Данова, СУ „Св. Климент Охридски”, докторант по българска литература – Пролог на „Кървава песен”: метаравнища на паметта

11.15 – 11.30 – Невена Михова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, докторант по българска литература – Проблеми на жанра в публицистиката на П. Р. Славейков

11.30  11.45 – Мая Ангелова-Атанасова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, докторант по българска литература – Педагогика на четенето в Народна република България

11.45  12.00 – Илвие Конедарева, СУ „Св. Климент Охридски”, докторант по българска литература – Конструиране на наративни идентичности в романа „Лавина” на Блага Димитрова

12.00 – 12.15 – Велемира Иванова, СУ „Св. Климент Охридски”, докторант по теория на литературата – Хийтклиф като Байронов герой

12.15 – 12.30 – Дискусия

12.30 – 13.30 – Обедна почивка

13.30  13.45 – Димитрина Хамзе, ПУ „Паисий Хилендарски”, докторант по славянски литератури – Философия на формата в творчеството на Витолд Гомбрович

13.45  14.00 – Иван Райчев, ПУ „Паисий Хилендарски”, докторант по славянски литератури – Образът на войника скитник в романа „Кръстоносци” на Зофия Косак

14.00 – 14.15 – Илиана Новак, ПУ „Паисий Хилендарски”, докторант по славянски литератури – Феноменът Тадеуш Ружевич на фона на полската и европейската литература

14.15 -14.30 – Дискусия

Секция за магистри

14.30 – 14.45 – Албена Попова, Олга Генчева, Петя Аратчиева, СФ, 5. курс, СУ „Св. Климент Охридски” – Изследване на актуалните представи на българите за полската идентичност

14.45 – 15.00 – Славка Михайлова, ПУ „Паисий Хилендарски”, магистърска програма по актуална българистика – Предстоящото време е нашата надежда, изтичащото време е нашият страх (Възможности за интерпретация на концепта време в обучението по българска литература в среден курс)

15.00 – 15.15 – Дискусия

15.15 – 15.30 – Кафе пауза

Секция за средношколци

15.30 – 15.45 – Цветелина Чечева, 10. клас, ХГ „Дамян Дамянов”, гр. Сливен – Паисий още броди по земята и проследява българската кръв

15.45 – 16.00 – Стефан Василев, 10. клас, ХГ „Дамян Дамянов”, гр. Сливен – От Ренесанса до модернизма – мултимедийна презентация

16.00 – 16.15 – Диляна Здравкова, 12. клас, ГХП „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив – Огледалото на живота

16.15 – 16.30 – Дискусия

Секция за бакалаври

16.15 – 16.45 – Димана Митева, СФ, 4. курс, СУ „Св. Климент Охридски” – Бунтът на младите (върху манифести на българския и хърватския експресионизъм)

16.45 – 17.00 – Валентина Мирчева, СФ, 4. курс, ПУ „Паисий Хилендарски” – „Грях и изкупление” в „Китка от народни предания” на Карел Яромир Ербен

17.00 – 17.15 – Мария Маринова, БФ, 2. курс, СУ „Св. Климент Охридски” – Женската жреческа инициация. Сравнителен анализ на приказен фолклор и литературни текстове

17.15 – 17.30 – Станислава Кирилова, БФ, 3. курс, ШУ „Епископ Константин Преславски” – Римейкът на Гоголевия „Шинел” в драмата на Олег Багаев „Башмачкин”

17.30 – 17.45 – Пресиян Пенчев, БФ, 3. курс, ШУ „Епископ Константин Преславски” – Юбилеят на Гогол през 1909

17.45 – 18.00 – Елена Борисова, програма „Език и литература”, 3. курс, НБУ – Разкървавяващата истина за майката и оголването на патологичността у дъщерята: Йелфриде Йелинек и Марина Цветаева

18.00 – 18.15 – Атанаска Методиева, БФ, 4. курс, ЮЗУ „Неофит Рилски” – Дискурсивните закони на руското писмо през 30-те год. на XX век

18.15 – 18.30 – Дискусия

21.05.2010 г., Дом на учените

Секция за бакалаври

9.00  9.15 – Васил Киров, БЕИ, 1. курс, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас – Образът на гръцкия митически герой – субект и/или обект

9.15  9.30 – Ивелина Христова, Журналистика, 4. курс, БСУ – Юда – необходимият виновник

9.30  9.45 – Милена Иванова, БЕФЕ, 3. курс, ПУ „Паисий Хилендарски” – Фантастичните новели на Мопасан

9.45  10.00 – Анелия Долдурова, БЕИ, 1. курс, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас – Монологът като похват в градирането на трагично и комично в любовните драми на Шекспир

10.00 – 10.15 – Анна Качарава, Журналистика, 3. курс, БСУ – Чарлз Буковски – романът „Жени”

10.15  10.30 – Пламена Костадинова, програма „Език и литература”, 3. курс, НБУ – „Смъртта на Бъни Мънро” на Ник Кейв: нецензурното

10.30 – 10.45 – Дискусия

10.45 – 11.00 – Кафе пауза

11.00 – 11.15 – Диляна Георгиева, програма „Език и литература”, 3. курс, НБУ – Политическите протести в литературата: „Хищни нокти” на Видойкович

11.15 – 11.30 – Ленка Атанасова, ИФ, 3. курс, СУ „Св. Климент Охридски” – Италия и българските поети – Иван Вазов, Пенчо Славейков, Теодор Траянов, Николай Лилиев

11.30 – 11.45 – Цветомира Гергинова, СФ, 4. курс, СУ „Св. Климент Охридски” – Съ-творяване на любимата при П. К. Яворов (върху „Философско-поетически дневник” и „В полите на Витоша”)

11.45 – 12.00 – Вили Кастрев, Педагогика на обучението по чужд език, 4. курс, ЮЗУ „Неофит Рилски” – Светослав Минков, диаболизмът и масовата култура

12.00 – 12.15 – Дискусия

Секция за магистри

12.15 – 12.30 – Иглика Милушева, СУ „Св. Климент Охридски”, магистър по антична култура и литература – Смъртта и оказването на погребални почести според „Писмата» на Плиний Млади

12.30 – 12.45 – Лилия Симеонова, СУ „Св. Климент Охридски”, магистърска програма „Литературознание” – Проблеми на идентичността в романа „Степния вълк” на Херман Хесе

12.45 – 13.00 – Марчела Мурадян, СУ „Св. Климент Охридски”, магистърска програма „Преводач-редактор” – Модерният роман на 20-те години на XX век. (Пре)ображенията на немския експресионизъм в българската литература

13.00  13.15 – Богдана Паскалева, СУ „Св. Климент Охридски”, магистърска програма „Литературознание” – Огледалото, четенето и идентичността: сонетът на Георг Тракл „Ужасът”

13.15 – 13.30 – Дискусия

13.30 – 14.15 – Обедна почивка

Секция за докторанти

14.15  14.30 – Теодора Цанкова, СУ „Св. Климент Охридски”, докторант по западноевропейска литература – Портрет на художника като млад: бележки по заглавието

14.30 – 14.45 – Божана Филипова, СУ „Св. Климент Охридски”, докторант по западноевропейска литература – Джойс романтизира? (Опит върху James Clarence Mangan)

14.45 – 15.00 – Елисавета Ненчева, ПУ „Паисий Хилендарски”, докторант по славянски литератури – Към въпроса за самоличността на дяк Андрей, съставител на „Книга Панегерика” от 1425 г.

15.00  15.15  Владислава Казълова, „Паисий Хилендарски”, докторант по руска литература (задочно участие) – За диалога между поколенията (размисли върху вечния роман „Бащи и деца” на И. С. Тургенев)

15.15 – 15.30 – Дискусия

(Закрито заседание на научната комисия за определяне на отличилите се участници)

16.00 – Премиера на сборника „Планетата Слово”, включващ отличените доклади от конференцията през 2009 г. (пленарна зала на Дома на учените)

16.30 – ЗАКРИВАНЕ на научната част. Награждаване на отличилите се участници (пленарна зала на Дома на учените)

Национално жури по езикознание:

Проф. дфн Стефана Димитрова (ИБЕ при БАН) – председател

Проф. дфн Диана Иванова (ПУ “Паисий Хилендарски”)

Доц. д-р Ваня Зидарова (ПУ “Паисий Хилендарски”)

Доц. д-р Константин Куцаров (ПУ “Паисий Хилендарски”)

Гл. ас. д-р Андреана Евтимова (СУ „Св. Климент Охридски”)

Гл. ас. д-р Надежда Михайлова-Сталянова (СУ „Св. Климент Охридски”)

Ст. ас. д-р Снежа Цонева-Матюсън (ПУ “Паисий Хилендарски”)

Национално жури по литературознание:

Доц. д-р Иван Русков (ПУ “Паисий Хилендарски) – председател

Доц. д-р Владимир Янев (ПУ “Паисий Хилендарски)

Доц. д-р Сава Василев (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”)

Доц. д-р Дарина Дончева (ПУ “Паисий Хилендарски”)

Доц. д-р Магдалена Костова-Панайотова (ЮЗУ „Неофит Рилски”)

Гл. aс. д-р Йордан Евтимов (Нов български университет)

Гл. ас. д-р Димитър Кръстев (ПУ “Паисий Хилендарски”)

Гл. ас. д-р Диана Николова (ПУ “Паисий Хилендарски”)

Гл. ас. Илонка Георгиева (ПУ “Паисий Хилендарски”)

Специализирани консултанти:

Проф. дфн Калина Лукова (Бургаски свободен университет)

Доц. д-р Елена Гетова (ПУ “Паисий Хилендарски”)

Гл. ас- д-р Мая Тименова (ПУ “Паисий Хилендарски”)

Гл. ас. Младен Влашки (ПУ “Паисий Хилендарски”)