Проект за актуализация на българския правопис, 2009-2010 г.

Промените в обществения живот и новият информационно-комуникативен статус, както и впечатленията на българистите в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” за проблемите в българската правописна норма налагат и по-различен поглед върху съществуващата правописна система. Усъвършенстването й трябва да съхрани рационалните моменти, но и да подготви обществените нагласи за предстояща оптимизация и психолингвистична адаптивност.

Проектът има амбицията да провокира широка обществена дискусия, в която да участват всички специализирани научни звена (ИБЕ към БАН, филологическите факултети на университетите и т. н.), медиите, както и обвързаните с обучението по роден език  методически звена.

Корекциите в правописната система се провеждат при издаването на кодификационните документи (Правописния речник на ИБЕ на БАН и др.) и главно с оглед съхранението на книжовния език от профанизиране и порочно чуждоезиково вмешателство, опазването на националната му специфика. Чрез тях се осигурява и адекватността на книжовната норма с по-напредналите в говоримата реч езикови промени, а всичко това усложнява и удължава процеса. Осъвременяването на кодификацията се отразява в издаваните през  двадесетина години правописни речници. Последният излезе през 2002 г., а следващият ще започне да се подготвя след още 6-7. Затова смятаме, че дискусиите по евентуални бъдещи промени трябва да започнат веднага; в това се състои актуалността и националната значимост на проекта.

Проектът предвижда провеждане на научна конференция и издаване на сборник, включващ: научна концепция за правописната норма; разработки по основните проблеми; методическа адаптация към учебно-образователните програми по роден език.

Междинен отчет за работата по проекта (ноември 2009 г.):

Началният етап от работата по проекта включва проучване на историята на българския правопис. За целта бяха проведени няколко катедрени съвета, на които проблематиката беше обсъдена и с по-детайлното й разработване се заеха колеги под ръководството на проф. дфн Диана Иванова, доц. д-р Петя Бъркалова  и гл. ас. д-р Теофана Гайдарова.

На специален катедрен съвет беше анализирано състоянието на актуалните кодификационни документи (речници, практически граматики и др.). Основен докладчик по темата беше гл. ас. д-р Теофана Гайдарова, която ще засегне някои от разглежданите  дискусионни въпроси и в експозето си на Кръглата маса по проблемите на правописа. Беше извършено и първоначалното разпределение сред членовете на катедрата на нуждаещите се от критичен коментар правописно-пунктуационни въпроси, както е предвидено в третия етап от реализирането на проекта. Тази предварителна стратификация на правописните проблеми е работна и мобилна, тъй като тя ще бъде обвързана и със заявките за Националната конференция по проблемите на българския правопис през 2010 г. Въпросите, по които има заявени доклади, няма да бъдат специално анализирани (под формата на доклад или научно съобщение) от преподавател от Катедрата по български език, а директно ще се участва само в дискусията. Членовете на катедрата ще разработят проблемите, по които никой не е заявил доклад. Така ще е възможно обхващането на максимален брой актуални въпроси на съвременния български правопис.

Така проектираният вариант за провеждането на Кръглата маса през 2009 г. и на Конференцията по проблемите на правописа през 2010 г. ще бъдат възможни поради изискването научните доклади за конференцията да бъдат представени с пълния си текст до края на месец март 2010 г., за да бъдат отпечатани в сборник и раздадени на участниците в конференцията.

Резултати от работата по проекта:

  • Провеждане на Кръгла маса по актуалните проблеми на съвременния български език – Пловдив, 04.12.2009 г., Заседателна зала (вж. коментара за събитието във в. “Пловдивски университет”, бр. 9-10 (394-395), година XXVII, 18. 12. 2009, стр. 6.).