Тук периодично ще публикуваме примерни варианти на изпита по български език, организиран от ПУ “Паисий Хилендарски” и в частност – от Катедрата по български език. След тях ще включваме и отговорите на поставените задачи (с изключение на творческата 4. зад.), за да улесним самоподготовката на кандидат-студентите.

Решаването на тестовете е последният етап от подготовката за изпита. То трябва да бъде предшествано от системно изучаване на правописните, граматичните и пунктуационните правила. На настоящите и бъдещите кандидат-студенти  препоръчваме да ползват следните речници, учебници и учебни помагала:

Джельова 2006 : А. Джельова. Думите. Правописни правила и особености в съвременния български книжовен език. Пловдив, 2006.

Карастанева, Маровска 2004 : Ц. Карастанева, В. Маровска. Практическа граматика на съвременния български книжовен език. Пловдив, 2004 (трето издание, преработено съобразно промените в Речник 2002).

Коева 1999 : Св. Коева. Синтаксис и пунктуация. Пловдив, 1999.

Модикян 1995 : А. Модикян. По-особени случаи при употреба на запетая в българския език. Пловдив, 1995.

Речник 2002 : Нов правописен речник на българския език. Издание на БАН, София, 2002.

Надяваме се предлаганите по-нататък примерни варианти да дадат възможност на кандидат-студентите да прецизират степента на познанията си върху книжовноезиковата норма.

Вариант № 1 (с отговори)

Вариант № 2 (с отговори)

Вариант № 3 (с отговори)