МАГИСТРАТУРА „АКТУАЛНА БЪЛГАРИСТИКА” –

ЛИНГВИСТИЧЕН ПРОФИЛ

 

Дисциплини Общо аудит. Лек-ции Упр. Неаудит.

 

Общо часове Кр. Завършване
ПЪРВИ СЕМЕСТЪР

I. Базисни дисциплини

 

110

 

100

 

10

 

250

 

360

 

12

 

 

Стратегия на научното изследване 40 40 80 120 4 курсов проект
Памет и забрава в културата 30 30 90 120 4 изпит
История на книгата 40 30 10 80 120 4 изпит
II. Специализирани лингвистични дисциплини 110 110   250 360 12  
История на лингвистиката 30 30 90 120 4 изпит
Социолингвистика 40 40 80 120 4 курсов проект
Функционална граматика 40 40 80 120 4 изпит или курсов проект
III. Избираеми дисциплини 60 60   60 120 4  
Избираема дисциплина 1 30 30 30 60 2 изпит
Избираема дисциплина 2 30 30 30 60 2 изпит
Предложение 1:

Компютърна обработка на естествените езици

             
Предложение 2:

Езикът на медиите

             
Предложение 3:

Алтернативна граматика

(избират се 2 от 3 предложения)

             
Брой часове и кредити за

1. семестър

280 270 10 560 840 28  
ВТОРИ СЕМЕСТЪР              
I. Базисни дисциплини 70 70   110 180 6  
История на българистиката и славистиката 40 40 50 90 3 изпит
Литература и национална идентичност 30 30 60 90 3 изпит
II. Специализирани лингвистични дисциплини 120 110 10 150 270 9  
Граматични формализми 30 20 10 30 60 2 изпит
Психолингвистика 30 30 60 90 3 изпит
Лингво-философски аспекти на явлението „референция” 30 30 30 60 2 изпит
Когнитивна лингвистика 30 30 30 60 2 изпит
III. Избираеми дисциплини 30 30   30 60 2  
Избираема дисциплина 3 30 30 30 60 2 изпит
Предложение 1:

Езикова политика и общество (национален, европейски и глобален контекст)

             
Предложение 2:

Лингвистика на текста

(избира се 1 от 2 предложения)

             
IV. Държавен изпит (или защита на дипломна работа)           15  
Брой часове и кредити за

2. семестър

220 210 10 290 510 32  
ВСИЧКО: 500 480 20 850 1350 60  

 

МАГИСТРАТУРА „АКТУАЛНА БЪЛГАРИСТИКА” –

ЛИТЕРАТУРОВЕДСКИ ПРОФИЛ

 

Дисциплини Общо аудит. Лек-ции Упр. Неаудит.

 

Общо часове Кр. Завършване
ПЪРВИ СЕМЕСТЪР

I. Базисни дисциплини

 

110

 

100

 

10

 

250

 

360

 

12

 
Стратегия на научното изследване 40 40 80 120 4 курсов проект
Памет и забрава в културата 30 30 90 120 4 изпит
История на книгата 40 30 10 80 120 4 изпит
II. Специализирани литературоведски дисциплини 90 90   270 360 12  
Съвременна българска поезия (60-те – 80-те г. на 20. век) 30 30 90 120 4 изпит
Съвременна българска проза (60-те – 80-те г. на 20. век) 30 30 90 120 4 курсов проект
Интерпретативни подходи към литературната творба 30 30 90 120 4 курсов проект
III. Избираеми дисциплини 60 60   60 120 4  
Избираема дисциплина 1 30 30 30 60 2 изпит
Избираема дисциплина 2 30 30 30 60 2 изпит
Предложение 1:Критическа рецепция и идеология. (Рецепция на чуждите литератури в България: 1944–1989 г.)              
Предложение 2:

Фентъзи литература и културни митове

             
Предложение 3:

Аспекти на феминистката теория в съвременната хуманитаристика

(избират се 2 от 3 предложения)

             
Брой часове и кредити за

1. семестър

280 270 10 560 840 28  
ВТОРИ СЕМЕСТЪР              
I. Базисни дисциплини 70 70   110 180 6  
История на българистиката и славистиката 40 40 50 90 3 изпит
Литература и национална идентичност 30 30 60 90 3 изпит
II. Специализирани литературоведски дисциплини 120 110 10 150 270 9  
Съвременна българска поезия (90-те г. на 20. век и нач. на 21. век) 30 30 30 60 2 изпит
Съвременна българска проза

(90-те г. на 20. век и нач. на 21. век)

30 30 30 60 2 изпит
Сравнително литературознание 30 30 60 90 3 изпит
Българската оперативна критика (90-те г. на 20. век и нач. на 21. век) – практикум 30 20 10 30 60 2 изпит
III. Избираеми дисциплини 30 30   30 60 2  
Избираема дисциплина 3 30 30 30 60 2 изпит
Предложение 1:

Литература и алхимия

             
Предложение 2:

Съвременна чужда литература

(избира се 1 от 2 предложения)

             
IV. Държавен изпит (или защита на дипломна работа)           15  
Брой часове и кредити за

2. семестър

220 210 10 290 510 32  
ВСИЧКО: 500 480 20 850 1350 60