СЪБЕСЕДВАНЕ

ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ В МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА

„АКТУАЛНА БЪЛГАРИСТИКА“

 (лингвистичен и литературоведски профил)

 

Уважаеми колеги,

Съгласно с чл. 68 (1) от Закона за висше образование кандидатите за обучение в магистърски програми по държавна поръчка се явяват на конкурсен изпит (събеседване) и се класират до попълване на определения брой места.

На15.10.2023 г. от 10 ч. ще бъде проведено онлайн събеседване с кандидатите за обучение по държавна поръчка в лингвистичния или и литературоведския профил на магистърската програма „Актуална българистика“. Целта е да се провери тяхната мотивация, както и позицията им по отношение на актуалните процеси в развитието на българския език и литература.

Линковете в Meet за провеждане на събеседването ще бъдат обявени допълнително на сайта на Филологическия факултет.

 

Теми за събеседване

с кандидатите за магистърска програма Актуална българистика

(лингвистичен профил)

 

Кандидатът избира една от посочените теми, върху която се провежда събеседването.

  1. Актуални тенденции в развитието на съвременния български език: иновации в лексикалната и граматичната система. Навлизането на чужди думи: за и против.
  2. Езиковата култура днес: колебания при прилагане на кодифицираните книжовни норми на българския език. Речевият етикет в публичното общуване.
  3. Българският език в дигиталната епоха: влияние на интернет комуникацията върху речевата практика. Приложение на информационните технологии в работата на филолога.

 

Теми за събеседване

с кандидатите за магистърска програма Актуална българистика

(литературоведски профил)

 

Кандидатът избира една от посочените теми, върху която се провежда събеседването.

  1. Класическото литературно наследство и изучаването и преподаването на литература: реалният образователен процес и въпросът за (не)преходността на класическите литературни образци. Канонично и неканонично – (пре)откриване на автори и текстове през 21. век. Устойчивост и изменчивост на представите за стойностно литературно наследство.
  2. Теоретични и литературноисторически идеи в литературознанието: предпочитания към авторитетни имена и литературоведски концепции в тълкуването на изучаваните до този момент художествени текстове. Литературнокритическата оценъчност и нейното значение в процесите на „забравяне” и „възкресяване” на творци и творби; представи за значението на литературата при формирането на културната и литературноисторическата памет.
  3. Култура и идеология; литературата и другите изкуства. Национално самосъзнание и художествена текстовост; литературата и социалните проблеми на обществото; литература, политика и аполитичност; художествена стойност и пропагандни функции на литературните текстове. Кинопрочитите на класически и съвременни художествени текстове; текст и илюстрация; многозначността на словесния художествен образ и възможностите за визуалните му „конкретизации“; музиката и литературните сюжети.