АКТУАЛНА БЪЛГАРИСТИКА
(езиковедски или литературоведски профил)

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Филология

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: филолог

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 2 семестъра

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бакалавър“ ; конкурсен изпит (събеседване) – за кандидатстващите по държавна поръчка

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: защита на дипломна работа или държавен изпит (писмен и устен)

ТАКСИ:

  • държавна поръчка600 лв. (по 300 лв. на семестър)
  • платено обучение2490 лв. (по 1245 лв. на семестър)

Магистърската програма предоставя допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка за придобили висше образование с ОКС „бакалавър“ в специалностите Българска филология, Педагогика на обучението по български език и чужд език, Педагогика на обучението по български език и история (или география).

За прием в лингвистичния профил на програмата могат да кандидатстват и студенти от небългаристични специалности, в чийто учебен план е включена дисциплината „Съвременен български език“ („Българска граматика“).

Съгласно с чл. 68 (1) от Закона за висше образование кандидатите за обучение по държавна поръчка се явяват на конкурсен изпит (събеседване) и се класират до попълване на определения брой места

Учебният план е организиран в два профила – езиковедски и литературоведски, съобразно с предпочитанията на всеки от кандидатите. По време на обучението си студентите изучават както базисни, така и специализирани (основни и избираеми) дисциплини. Базисните лекционни курсове (История на книгата, Стратегии на научното изследване, История на българистиката и славистиката, Памет и забрава в културата, Литература и национална идентичност) осигуряват необходимата теоретико-приложна основа, върху която се осъществява специализирането в двата българистични профила. Студентите от езиковедския профил имат възможност да разширят и задълбочат познанията си по история на лингвистичните учения, функционална граматика, социолингвистика, когнитивна лингвистика и др., докато обучаващите се в литературоведския профил могат да усъвършенстват литературната си подготовка, запознавайки се подробно със съвременната българска поезия и проза от 60-те години на XX век до началото на XXI век; с актуалните интерпретативни подходи към литературната творба; с българската оперативна критика и др. Формите на заключителен контрол са две – изпит и курсов проект.

Успешно завършилите се явяват на защита на дипломна работа или държавен изпит (писмен и устен).

Квалификационна характеристика: Програмата е естествено продължение на бакалавърската степен и осигурява специализация в модерното познание за човека, езика, литературата и обществото. Преподавателите са специалисти не само от Пловдивския университет, но и от други университети, както и от институтите на БАН.

Предимства: Магистърската програма „Актуална българистика“ се базира на модули съобразно с европейските стандарти; гарантира високото равнище на теоретичните и на практическите занимания; осигурява екип от преподаватели с утвърдени имена в българската наука – университетски преподаватели, изследователи и изявени професионалисти в практиката.

Програмата предлага достъпна форма на обучение: интензивна и модулна (петък – неделя); дава знания и създава умения за работа в истинска професионална среда, за участие в изследвания; подготвя за продължаване в образователна и научна степен „доктор“.

Компетенции: Обучението е съсредоточено върху формиране на следните професионални качества и умения:

  • задълбочена езикова или литературоведска (съобразно със специализацията), редакторска и информационна култура;
  • култура на работа с модерни филологически технологии и ползването на съвременни филологически знания;
  • умения за ориентация в хуманитарната проблематика на динамичния днешен свят.

Възможности за реализация: Специалистът – магистър по филология, може да се реализира в цялата социална и хуманитарна сфера; в образованието, масовите комуникации, държавния апарат, администрацията, в издателства, литературни и рекламни агенции и други релевантни сфери на обществения и стопанския живот.

Съгласно с Единния класификатор на професиите дипломираният магистър филолог може да заема най-високите нива в отрасъла – ръководен служител (мениджър), аналитичен или приложен специалист.

Получената подготовка дава възможност за продължаващо обучение и по-тясна специализация в чужбина. След придобитата степен „магистър“ абсолвентите могат да продължат образованието си до получаване на образователна и научна степен „доктор“, а също и да се занимават с научноизследователска и преподавателска дейност във всички български и в европейски висши училища.

Документи за кандидатстване се подават или дистанционно на имейл адрес rada.chobanova@gmail.com (от 15 юли до 16 октомври 2022 г.), или присъствено (от 1 септември до 13 октомври 2022 г. в периода понеделник – четвъртък, 10 – 12 ч., 14 – 16 ч.) в каб. 1 на Катедрата по руска филология – ПУ, Ректорат (южен двор), ул. „Цар Асен“ 24, Пловдив. 

Административен координатор: Радка Чобанова, Катедра по руска филология, кабинет 1, тел. 032 261 451; е-mail: rada.chobanova@gmail.com.

Ръководител на програмата е доц. д-р Красимира Чакърова.