Стартира кандидатстудентската кампания

на Филологическия факултет за 2013-2014 г.

На 15.12.2012 г. от 11 ч. в новата конферентна зала „Компас” (Ректорат, ул. „Цар Асен” № 24) ще бъде проведен Ден на кандидат-студента.

Зрелостниците и кандидат-зрелостниците могат да получат подробна информация за кандидатстудентските изпити, балообразуването при кандидатстване, бъдещата професионална реализация; студентската мобилност в периода на следването, възможностите за продължение на следването в магистърски и докторантски програми.

Ще бъдат раздадени рекламни материали за специалностите във факултета. Освен това на преференциални цени кандидат-студентите ще могат да закупят помощни материали (сборници с тестове, помагала и др.), осигурени от пловдивски издателства.

Подробна информация за всички кандидатстудентски инициативи, организирани от Филологическия факултет, можете да видите на специализираната КСК страница: http://ksk.slovo.uni-plovdiv.bg/

Равносметката от КСК изпит по български език’ 2011: отчайваща неграмотност

Интервю на Деляна Лукова с председателя на изпитната комисия по български език в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”  гл. ас. д-р Теофана Гайдарова (вж. вестник  “Марица”, 19.07.2011, стр. 9).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

График за кандидатстване в ПУ за учебната 2011/2012 г.

Дати за провеждане на изпити в
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ за
кандидат студентска кампания 2011/2012

И през 2011 година Пловдивски университет (ПУ) дава още една възможност на кандидатстващите, като обявява предварителни дати за следните изпити:

Биология 1 юни (сряда)
Английски език 1 юни (сряда)
Информатика 1 юни (сряда)
Български език 2 юни (четвъртък)
История на България 3 юни (петък)
Химия 3 юни (петък)
Математика 4 юни (събота)
Българска литература 5 юни (неделя)
Теология 5 юни (неделя)
Музика 5 юни (неделя)
Изобразително изкуство 5 юни (неделя)
Физика 5 юни (неделя)

Начало на изпитите – 9.00 часа.

Из­пит за про­вер­ка на го­вор­ни и ко­му­ни­ка­тив­ни спо­соб­нос­ти ще се про­веж­да на 1, 2, 3, 4 и 5 юни от 14.00 до 17.00 ча­са в 13-а ау­ди­то­рия на Рек­то­ра­та.

Оцен­ки­те от тях са рав­нос­той­ни на те­зи от пла­ни­ра­ни­те за про­веж­да­не през юли кон­ку­рс­ни из­пи­ти.

На пред­ва­ри­тел­ни­те из­пи­ти мо­гат да се явят всич­ки же­ла­е­щи, ка­то с по­лу­че­ни­те оцен­ки мо­гат да участ­ват в кла­си­ра­не­то или да се явят от­но­во на съ­щи­те из­пи­ти, ако по­лу­че­на­та оцен­ка не ги за­до­во­ля­ва. При фор­ми­ра­не на ба­ла за кла­си­ра­не­то се взема по-ви­со­ка­та от две­те оцен­ки, ако кан­ди­да­т­ства­щи­те са се яви­ли как­то на пред­ва­ри­тел­ни­те, та­ка и на кон­ку­рс­ни­те из­пи­ти през юли.

Срокове за подаване на документи: Же­ла­е­щи­те за­я­вя­ват учас­тие, ка­то по­да­ват заявление, предс­та­вяй­ки лич­на кар­та (ори­ги­нал и ксе­ро­ко­пие), в цент­рал­на­та сгра­да на уни­вер­си­те­та в Уни­вер­си­те­тс­кия ин­фор­ма­ци­о­нен център от 22 март до 20 май и  в бюрата по градове на ЦКПИ и НАПС.

На пред­ва­ри­тел­ни­те кан­ди­да­тс­ту­де­н­тски из­пи­ти мо­гат да се явят ли­ца, завър­ши­ли сред­но об­ра­зо­ва­ние в пре­диш­ни го­ди­ни или дип­ло­ми­ра­щи се през учеб­на­та 2010/2011 го­ди­на. С ре­зул­та­ти­те от пред­ва­ри­тел­ни­те кон­курс­ни из­пи­ти мо­же да се участ­ва в об­що­то кла­си­ра­не, при по­ло­же­ние че кан­ди­да­т-с­ту­ден­ти­те от­го­ва­рят на ус­ло­ви­я­та за кан­ди­да­т­ства­не и по­да­дат съ­от­вет­ни­те до­ку­мен­ти в утвър­де­ни­те сро­ко­ве.

До­ку­мен­ти за оцен­ки от пред­ва­ри­тел­ни­те из­пи­ти се по­лу­ча­ват след обя­вя­ва­не на ре­зул­та­ти­те от съ­от­вет­ни­те из­пи­ти през юли.

Редовна изпитна сесия, за кандидатстудентска кампания 2011/2012

Български език 8 юли (петък)
Философия 9 юли (събота)
Руски език 9 юли (събота)
Физика 9 юли (събота)
Психология 9 юли (събота)
Български език (за спец. физическо възпитание) 10 юли (неделя)
Химия 10 юли (неделя)
География на България 11 юли (понеделник)
Немски език 11 юли (понеделник)
Българска литература 11 юли (понеделник)
Гръцки език 12 юли (вторник)
Испански език 12 юли (вторник)
Биология 12 юли (вторник)
Френски език 12 юли (вторник)
Информатика 13 юли (сряда)
Математика 14 юли (четвъртак)
История на България 15 юли (петък)
Английски език 16 юли (събота)
Изобразително изкуство 17 юли (неделя)
Физическо възпитание 17 юли и 18 юли
Музика 18 юли (понеделник)
Джас и поп 18 юли (понеделник)
Теология 18 юли (понеделник)
Актьорство – 1 кръг 14 септ (сряда)
Актьорство – 2 кръг 15 септ (четвъртак)
Актьорство – 3 кръг 16 септ (петък)

НАЧАЛО НА ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ИЗПИТИ – 9.00 ЧАСА

Кандидат-студентите следва да бъдат на указаните за провеждане на изпитите места минимум 30 минути преди обявения начален час.

Срокове за подаване на документи: Завършилите средно образование подават документи от 23.VI. до 3.VII.2011 г. (вкючително съботи и недели).

Кандидатстващите в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, освен в гр. Пловдив, могат да подават документи и в бюрата на ЦКПИ и НАПС по градове от 14.VI. до 1.VII.2011 г.

В бюрата на ЦКПИ и НАПС могат да подават документи и кандидатстващите за специалности, изискващи проверка на говорните и комуникативните способности, като беседата с тези кандидати ще се провежда в Пловдивския университет от 7 юли  до 18 юли (след обяд) в Ректората.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Уважаеми кандидат-студенти,

на 12.02.2011 г. (събота) от 10.30 h в 5. аудитория на Ректората на ПУ “Паисий Хилендарски” (ул. Цар Асен” № 24, партер) Филологическият факултет организира  КСК среща, на която ще бъдат представени специалностите във Факултета. На нея ще присъстват председателите на различните изпитни комисии – по български език, по българска литература, по английски език и др. Вие можете да получите отговори на своите въпроси относно формата на съответните изпити,  критериите за оценяване, балообразуването, както и за предстоящите КСК курсове.

Заповядайте!

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Уважаеми кандидат-студенти,

информация за специалностите във Филологическия факултет на ПУ “Паисий Хилендарски” можете да прочетете на адрес: http://ksk.slovo.uni-plovdiv.bg/

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кандидат-студенти,

на 28.01.2011 г. (петък) в 16 часа ще се състои организационна сбирка на всички желаещи да се включат в университетския курс по български език с цел подготовка за съответните КСК изпити – предварителен и редовен. Сборният пункт на участниците в срещата е пред 7. аудитория (2. етаж) на Ректората на ПУ “Паисий Хилендарски”.

Времетраенето на курса ще бъде 90 учебни часа (около три месеца и половина), а цената е 300 лв. + 1 лв. такса за банков превод.

За повече информация можете да позвъните на г-жа Илиана Белчева – секретар на Катедрата по български език, на тел. 032 261 250 (от понеделник до петък между 9 и 17 часа).