На персоналната страница на доц. д-р Ваня Зидарова (в рубриката “Преподаватели”) са публикувани актуализираните (за учебната 2012-2013 г.) конспекти по дисциплините Фонетика на съвременния български език, Лексикология на съвременния български език и Съвременен български език.

…………………………………………………………………………………………………………….

На вниманието на студентите от специалност Българска филология,

задочно обучение, 4. курс

 

Уважаеми колеги, поради заболяването ми текущата ви оценка ще бъде поставена на основата на направени реферати по темата: „История на българската лексикология”

Теми за реферати – по избор:

1. Етимологични речници на българския език;
2. Синонимни речници на българския език;
3. Фразеологични речници на българския език;
4. Речник на редки,остарели и диалектни думи (П. Илчев) и речник по ономастика (Н. Ковачев);
5. Речник на Найден Геров;
6. Речници на чуждите думи, вкл. Речник на чуждите думи на Ст. Младенов.

Всеки реферат трябва да съдържа: историческа справка за  автора и речника, представяне на речника въз основа на предговора на авторите, приложение от 5 речникови статии на думи (съществителни, прилагателни, глаголи) по избор. Когато се разглеждат тип речници, напр. синонимни или на чуждите думи, е препоръчително речниковите статии да се отнасят за едни и същи думи, за да може да се направи сравнение на дефинициите им.

Моля, изпращайте рефератите до края на месец март на адрес: zidarova_v@abv.bg

Пишете името и факултетния си номер!

След прочитане на рефератите, оценките ви ще бъдат обявени на таблото на кабинет № 341 и при инспекторката Петя Чавдарова.

Доц. д-р Ваня Зидарова

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Уважаеми колеги,

церемонията по награждаването на отличилите се участници в общофакултетската олимпиада по морфология на съвременния български език ще се състои на 19.01.2011 от 16.30 часа в 9. ауд (Ректорат). След церемонията ще бъдат обявени резултатите на всички студенти, включили се в състезанието. Заповядайте!

доц. д-р Красимира Чакърова

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Факултативният курс “Увод в редактирането” при доц. д-р Красимира Чакърова, обявен за първия семестър на учебната 2010-2011 г., ще се провежда по следния график:

2. XI. (вторник)

9. XI. (вторник)

16.XI. (вторник)

23.XI. (вторник)

30.ХI. (вторник)

14.XII. (вторник)17:10 – 18:40 ч.

16:30 – 18:00 ч.

16:30 – 19:30 ч.

17:10 – 18:40 ч.

17:10 – 18:40 ч.

17:10 – 18:40 ч.6 ауд.

2 ауд.

2 ауд.

6 ауд.

6 ауд.

6 ауд.

От Катедрата