СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

І. Книги

а) Монографии, учебници:

1. Очерк по българска лексикология. Пловдив, Изд. на ПУ, I изд. 1998.

2. Лексикология на съвременния български език. Изд. Контекст 2009.

3. Български език (Теоретичен курс с практикум). Изд. на ПУ, I изд. 2002, Изд. Контекст. II преработено издание 2007.

4. Българска лексикология. Помагало за упражнения за студенти. Изд. на ПУ, 1999 и 2009.

5. Българска фонология. Учебник и помагало. Пловдив. Изд. Амрита, 2013.

б) Научно-приложни издания (програми, брошури, тестове и др.):

1. Тестове по езикова култура. Правопис и пунктуация. Пловдив, Изд. Макрос, 1999.

2. Б. Дикова, В. Зидарова, К. Куцаров, Кр. Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева “Тестове по езикова култура”, 2005, издателство “Алекс-21” – Пловдив, 39 стр.

3. Б. Дикова, В. Зидарова, К. Куцаров, Кр. Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева, Д. Иванова “Тестове по езикова култура”, 2006, Издателство “Алекс-21” – Пловдив, 39 стр.

4. В. Зидарова, Д. Иванова, Ив. Гайдаджиева, К. Куцаров, Кр. Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева “Тестове по езикова култура”, 2007, Издателство “Контекст” – Пловдив, 46 стр.

5. В. Зидарова, Д. Иванова, Ив. Гайдаджиева, К. Куцаров, Кр. Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева “Тестове по езикова култура”, 2008, Издателство “Контекст” – Пловдив, 48 стр.

6. Б. Дикова, В. Зидарова, Д. Иванова, К. Куцаров, Кр. Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева. Тестове ЕЗИКОВА КУЛТУРА. Разсекретени варианти от кандидатстудентската 2008 г. Издателство “Контекст” – Пловдив, 2009,48 стр.

7. Б. Дикова, В. Зидарова, Д. Иванова, К. Куцаров, Кр. Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева. Тестове ЕЗИКОВА КУЛТУРА. Разсекретени варианти от кандидатстудентската 2009 г. Издателство “Контекст” – Пловдив, 2010, стр.

ІІ. Студии и автореферати на дисертации:

“Семантика и употреба на формата един в съвременния български книжовен език (с оглед на категорията определеност/неопределеност)” (автореферат на докторска дисертация). София, 1994.

ІІІ. Научни статии:

а) Публикувани в България:

1. Структура на функционално-семантичната категория казуалност съвременния български език. – Научни трудове на ПУ, 1983, том 21, стр. 139-146.

2. За някои особености в плана на изразяване на категорията определеност – неопределеност (към лингвистичната типология на определителния член). – Научни трудове на ПУ, 1984, том 22, стр. 295-301. Препечатка в Помагало по българска морфология. Имена. Шумен, 1998, стр. 210-214.

3. Към проблема за семантичното съдържание на определеността и неопределеността в българския език. – Научни трудове на ПУ, 1987, том 25, стр. 163-169

4. Референциален аспект на определеността и неопределеността в съвременния български език. – Втори международен конгрес по българистика, 1987, том 3, стр. 462-467. Препечатка в Помагало по българска морфология. Имена. Шумен, 1998, стр. 204-209.

5. Генеричност и средства за изразяването й в съвременния български език. – Научни трудове на ПУ, 1988, том 26, стр. 199-208.

6. За генеричната употреба на един в съвременния български език. – Научни трудове на ПУ, 1989, том 27, стр. 111-116.

7. Конструкции с компонент един в съвременния български език. – Научни трудове на ПУ, 1993, том 31, стр. 47-52.

8. За някои по-особени случаи при изразяване на количество (изразяване на приблизително количество в българския и полския език). – Научни трудове на ПУ, 1994, том 32, стр. 81-85

9. Дистрибутивна характеристика на детерминатора един в българския език. – Сб. Езиковото обучение и актуални проблеми на езиковата култура, Смолян, 1995, стр. 81-87.

10. Семантика и функции на неопределителното местоимение един в българския език. – Доклад на Третия колоквиум по езикознание, Велико Търново, май 1995.

11. Типологична характеристика на детерминацията и нейните изразни средства в съвременния български книжовен език. – Научни трудове на ПУ, 1996, том 34, стр. 77-84.

12. Неопределителното местоимение един – семантика и контекст. – Сборник от Юбилейната научна сесия на ВМИ, Пловдив, 1996, стр. 154-159.

13. За статута на лексемата един в българската лингвистична литература. – Сб. Славистика, Пловдив, 1998, стр. 113-120.

14. Приносът на проф. Любомир Андрейчин за изучаването на именната морфологична система. – Сб. Българският език в контекста на съвременността, София, 2001.

15. Лексика и граматика. – Сб. Пространства на езика и присъствието (юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на проф. дфн Иван Куцаров), Пловдив, 2002, стр. 80-85.

16. Частиците като част на речта. – Сб. Славистиката в началото на ХХI век, София, 2003, стр. 68-73.

17. Семантика, прагматика и типология на детерминацията в съвременния  български книжовен език. – Доклад на Международные  славистические чтения, Санкт Петербург 2003, отпечатан в Сб. Славистика, Пловдив, 2004, стр. 73-81.

18. Частици и/или морфеми. – Сб. Славистика и общество, София, 2006,стр. 238-243.

19. Полисемантичност на лексемата един в съвременния български книжовен език. – Научни трудове на ПУ, 1991, том 29, стр. 217-225.

20. Лексикално-семантичен модел на числителното име един в българския книжовен език (с оглед на лексикографското му представяне). – Научни трудове на ПУ, 1994, том 32, стр. 157-163.

21. За някои зооморфни метафори в българския език. – Научни трудове на ПУ, 1997, том 35, стр. 99-103.

22. Лексикална и словообразувателна характеристика на авторските неологизми (върху материал от съвременната българска поезия). – Научни трудове на ПУ, 1998, том 36, стр. 99-104.

23. Съществителни нарицателни и съществителни собствени имена – лексикално-семантичен паралел. – Сб. Традиция и новаторство в българското образование на границата на две столетия, Пловдив, 1999, стр. 154-157.

24. За обема и класификацията на устойчивите словосъчетания в българския език. – Национални славистични четения, Софийски университет „Климент Охридски”, 2000.

25. Особености на лексикографското описание в речника на Найден Геров. – Научни трудове на ПУ, 2000, том 38, стр. 53-58.

26. Семантични промени при някои думи в българския език. – Научни трудове на ПУ, 2001, том 39, стр. 457-461.

27. Структура на речниковата статия в речника на Найден Геров (в съпоставка със съвременната лексикографска практика). – Сб. Найден Геров в историята на българската наука и култура, София, 2002.

28. Моноафиксални антоними в българския и полския език (словообразувателен паралел). – Научни трудове на ПУ, 2002, том 40, стр. 361-371.

29. Деминутиви и лексикална номинация. – Сб. Българистични студии, София, 2004, стр. 114-122.

30. Лексикализация на деминутиви в съвременния български книжовен език. – LITTERA SCRIPTA MANET, Сборник в чест на проф. Василка Радева, София, 2005, стр. 601-609.

31. Динамика и актуални тенденции в съвременната българска лексикална система. – Сб. Класика и авангард. В чест на проф. Иван Сарандев, София, 2006, стр. 253-259.

32. Префиксални модификатори за антонимност в съвременния български език. – Научни трудове на ПУ, 2004, том 42, стр. 11-17.

33. Лексикални и словообразувателни тенденции при неологизмите в  .съвременния български език. – Сб. По слýдоу оучителю. Пловдив, 2006, стр. 51-57.

34. Отново за чуждите думи в българския език. – Научни трудове на ПУ, 2007, том 45, стр. 51-60.

35. Структурни и езикови особености на радиорекламата. – Сборник в чест на проф. Г. Герджиков, София, 2007.

36. Прояви на лексикална икономия в съвременния български език. – Научни трудове на ПУ, 2008, том 46.

37. Атенуативните глаголи в българския и полския език. – НТ на ПУ, Пловдив, 2010.

38. Граматика на заглавията. – Научни трудове на ПУ, том 48, 2010.

39. Съществителните имена номина атрибутива в българския и полския език. – „Следите на думите”, Сборник в чест на проф. дфн Диана Иванова, Пловдив, 2011.

40. Наблюдения върху новите английски заемки и тяхната адаптация към системата на българския книжовен език.  Научни трудове на ПУ, том 49, кн. 1, 2011, стр. 41 – 50.

41. Същност и структура на устойчивите словосъчетания в българския език. –  „Езикът на времето”, Сборник в чест на проф. д.ф.н. Ив. Куцаров, Пловдив, 2012.

42. За някои прояви на семантична деривация в новата българска лексика. – Научни трудове на ПУ, том 50, 2012. стр. 195 – 204.

43. Комуникативни стратегии и речеви  практики в съвременната българска преса. –  Сб. Славистика 4, Пловдив, 2013, стр. 112-124.

44. Синтаксис на заглавията в съвременната българска преса. – Сборник „Етнопсихологически и социолингвистични аспекти на езика на медиите в България”, Бургас, 2013, стр. 32-41.

45. Комуникативни стратегии и речеви  практики в съвременната българска преса. – Сборник „Славистика 4”, Пловдив, 2013, стр. 112-124.

46. Синтаксис на заглавията в съвременната българска преса. – Сборник  „Езикът на медиите”, Бургас, 2013.

47. Номинативни вериги за означаване на публични личности (по материали от съвременната българска преса). – Сборник  “Езици на паметта в литературния текст” , Изд. Фабер, Велико Търново, 2014, 454-465.

б) Публикувани в чужбина:

1. Функционални еквиваленти на някои български неопределителни местоимения в съвременния полски език. – Drugie kolokwium slawistyczne polsko-bulgarskie, Poznan, 1991, 200-208.

2. Фазовата семантика „начало на действие” (ингресивни глаголи в българския език и техните полски еквиваленти). – Szόste kolokwium slawistyczne polsko-bulgarskie, Poznan, 1996.

3. Особености на съвременния български език на фона на другите славянски езици. – A BULGARISTIKA MA, Budapest, 2007, стр. 74-84.

4. За семантичното представяне на словоформата един в българската и полската лексикографска литература. – Czwarte kolokwium slawistyczne polsko-bulgarskie, Poznan, 1992.

5. Лексикална и словообразувателна характеристика на Nomina attributive в съвременния български книжовен език. – VI славистические чтения СПбГУ, Санкт Петербург, 2005, стр. 22-29.

6. Един семантико-словоообразувателен тип глаголи в съвременния български книжовен език (глаголи с префикс по-).BULGARISTICA – STUDIA ET ARGUMENTA, Юбилеен сборник в чест на проф. Руселина Ницолова, München, 2008, стр. 597-607.

7. Именната система в българския младежки сленг (субстантивна лексика). – Доклад на международна конференция по нестандартни езици, Торун, 2008. Под печат в SLAVIA MERIDIONALIS, 9, SOW, Warszawa, 2009.

8. Именната система в българския младежки сленг (субстантивна лексика). – Slavia Meridionalis, 2009, 9, SOW, Warszawa, Polska.

9. Лексикални и граматични особености на заглавията в новата българска преса. – Сборник „Българският език и литература в славянски и неславянски контекст”, 2009, Сегед, Унгария

ІV. Рецензии и отзиви:

1. Ив. Куцаров. Преизказването в българския език. С., 1984 г. – Съпоставително езикознание, 1985, кн. 4, стр. 107‑109.

2. Е. Пернишка, Ст. Василева. Речник на антонимите в българския език. С., 1997 г. – Съпоставително езикознание, 1998, кн. 1-2.

3. Т. Бояджиев, Ив. Куцаров, Й. Пенчев. Съвременен български език. С., 1998г. – Съвременната теория за българския език, представена в един енциклопедичен труд. – Език и литература, кн. 1/2000, с. 183-192 (в съавторство с В. Маровска и П. Бъркалова).

4. Т. Бояджиев. Българска лексикология, София, Изд. Анубис, 2002г. – “Българска лексикология” – значим и приносен труд в съвременната българска лингвистика – Научни трудове на ПУ, 2004.

5. Т. Бояджиев. Българска лексикология. – Принос към описанието на българската лексикална система. – в. “Пловдивски университет”, февруари 2003г., брой 1-2, стр. 6.

6. Ст. Брезински. Езиковата култура, без която (не) можем. – Промоция на изд. Хермес, Пловдив, 2004 г., Форум “Пловдив чете” на изд. Хермес.

V. Други (статии под печат)

1. Езикови особености на съвременната българска публична реч (върху езика на медиите). – Доклад на международна конференция Mapa kulturowa nowej Europy, Познан, 2008.

2. Словообразувателни похвати при оказионализмите в българската преса. – Международна славистична конференция, Благоевград, ЮЗУ, 16-18 октомври 2014.

3. Абревиация и лексикализация на абревиатури в съвременната българска лексика. – Сборник в чест на проф. д.ф.н. Вера Маровска, Пловдив, 2014

4. Суфиксални пароними и техните полски съответствия – Българо-полски колоквиум, 20-21 октомври 2014

5. Българската лексикална система в началото на 21. век, Познан, Полша, 2014  (под печат)

6. Авторски неологизми в съвременната българска преса. – Poznanskie studia slawistyczne,   http://www.pss.amu.edu.pl/08/2014