ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

1. Име, фамилия и служебен адрес, е-mail:

Мариана Матеева Куршумова

гр. Пловдив, ул.”Цар Асен” № 24;

E-mail: m_kurshumova@abv.bg

2. Дата и място на раждане:

18.07.1961г., гр. Пловдив

3. Образование: висше, магистърска програма по българска филология, ПУ “Паисий Хилендарски”

4. Владеене на езици:

руски език-писмено и говоримо (много добре),

немски език – писмено (задоволително).

5. Област на научната квалификация: история на новобългарския книжовен език; съвременен български език.

6. Ръководство на семинари:

7. Месторабота и длъжност: ПУ „Паисий Хилендарски”; гл. асистент.

8. Заемани преподавателски длъжности до момента:

1997 г – гл. асистент

1992 г. – ст. асистент

1989 г. – асистент.

9. Административно-управленски опит:

  • председател на комисията по български език за предварителния кандидатстудентски изпит по БЕ (2008 г.; 2007 г.);
  • председател на комисията по български език за кандидатстудентския изпит по български език за специалност „Физическо възпитание”(2006 г.);
  • член на Съвета на ДЕСПЧС към ПУ”Паисий Хилендарски” (от 2005 г. досега).

10. Публикации: 24.

11. Участие в проекти:

2009 – 2010 – ”Националноезиковата програма на Българското възраждане. Нови прочити”, фонд „Научни изследвания” при ПУ”Паисий Хилендарски”; ръководител: проф. дфн Диана П. Иванова; други членове: Мария П. Мицкова, Таня Ст. Бучкова, Таня Ст. Нейчева.

2013 – 2014 г. – ”От идеята за историята към националното, космополитното и глобалното: преписите и преправките на „История славянобългарска” от Паисий Хилендарски и културноидентификационните модели на ХVІІІ – ХХІ век” с научен ръководител  доц. д-р Мила Кръстева към Фонд „Научни изследвания” на ПУ „Паисий Хилендарски”, № НИ13 ФЛФ014/20.03.2013 г. от 23.04.2013 г. на ФНИ на ПУ.