СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

I. Статии:

1. За някои разлики в изданията на «Основа за българска граматика» от Йоаким Груев с оглед на възгледите му за българския език. – Научни трудове на ПУ, том 27, кн.1, 1989 г., Филологии, 123-128.

2. Влиянието на Пловдивската книжовноезикова школа с оглед мекостта на съгласните Ж, Ч, Ш. – Научни трудове на ПУ, том 30, кн.1, 1992 г., Филологии, 77-84.

3. Отзвукът за езиковите схващания на Н. Геров и Й. Груев сред техните съвременници. – Научни трудове на ПУ, том 31, кн. 1, 1993 г., Език и свят, 165-171.

4. За някои разлики в езиковата практика на Н. Геров и Й. Груев. – Научни трудове на ПУ, том 32, кн. 1, 1994 г., Филологии, 165-168.

5. За авторството на една възрожденска статия от в-к. «Цариградски вестник». – Доклади, Езикознание и методика на езиковото обучение, т. 1, Шумен, 1998 г., 214-221.

6. Говорът на Копривщица и моделът на Пловдивската школа. – Научни трудове на ПУ, том 36, кн. 1, 1998г., Филологии, 149-155.

7. Правописният проект на филологическата комисия /1893г./ и отношението на Йоаким Груев към него. – Трудове на ВТУ, ФФ, том 33, кн. 2, Езикознание, 1997г.,181-189./отпечатано 2002г./

8. За «словосъчинението» в граматиката на Йоаким Груев. – Научни трудове на ПУ, том 40, кн.1, 2002г., Филологии, 107-114.

9. Отношението на Й.Груев към правописния проект на филологическата комисия от 1893г. – «Пространства на езика и присъствието» (сборник в чест на 60-годишнината на проф.д.ф.н.Иван Куцаров), Пловдив, 2002г., 144-150.

10. Документи на Пловдивското възрожденско читалище и националноезиковото организиране на българите през третата четвърт на ХІХ век. – Научни трудове на ПУ, ФФ, том 47, кн. 1, сб. Б, 2009 г., 162 – 175.

11. Националноезиковата програма на Българското възраждане. Нови прочити, // Научни трудове на ПУ, ФФ, том 48, кн. 1, сб. А, 2010 г., 72 – 85 (съавторство с Д. Иванова, М. Мицкова, Т. Бучкова)

12. Уставът на Пловдивското читалище с оглед формирането на административния стил през Възраждането // Следите на словото (юбилеен сборник в чест на проф. дфн Диана Иванова), изд. „Контекст”, Пловдив, 2011 г., 238 – 245

13. Иван Евстратиев Гешов – активен носител и разпространител на Пловдивския езиков модел // Езикът на времето (Юбилеен сборник, посветен на проф. дфн Ив. Куцаров). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2012, 226 – 238.

14. За авторството на Ив. Ев. Гешов в архивите на Регионалния исторически музей – Пловдив // Научни трудове на ПУ, ФФ, том 50, кн. 1, сб. В, 2012 г., 34 – 50.

15. Геровият препис на „История славянобългарска”, или за знаците на историчността и осъществения езиков континуитет // Научни трудове на ПУ, Филология, том 51, кн. 1, сб. А, 2013 г., 49 – 68.

16. Говорната основа на пловдивската възрожденска интелигенция в контекста на теорията за градските говори през Възраждането // сб. „Изследователски хоризонти на българската лингвистика”, (материали от Национална научна конференция, посветена на 90-годишнината от рождението на проф. дфн Йордан Заимов, София, 30 септември – 01 октомври 2011 г.). София: БАН, 2014, 239 – 248.

17. Езиковата практика на пловдивската възрожденска интелигенция в контекста на теорията за градските говори // сб. „Езиковата политика в европейски и национален контекст”, ред. Д. Иванова. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2014, 213 – 223.

18. Поп-Йоановият препис на „История славянобългарска” като част от текстовото семейство на Рилската преправка (лексикално-семантични съпоставки // електронно списание Liternet, 17.08.2014, № 8 (177) http://liternet.bg/publish30/mariana-kurshumova/pop-joanov-prepis.htm

19. Наблюдения върху лексикално-семантичните различия в Геровия препис на „История славянобългарска” // Международен научно-методически семинар по български език, литература, култура и история, 15-16 май 2014 г., Бердянск, Украйна, тезиси// Сб. Матеріали ІІІ Міжнародного науково-методичного семиінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (15 – 16 травня 2014 р). Збірник тез. Бердянск, БДПУ, 2014. с. 168 – 170.

20. Писменият идиом на монах Харитон в неговите преработки на Паисиевата „История” (лексикално-семантични съпоставки) // „Епископ-Константинови четения. Контакти и конфликти”, том 20, 2014 г., Шумен, fhn/EK_20_indesing.pdf

21. Преписът на „История славянобългарска” от Найден Геров и неговото родословие (лексикално-семантични съпоставки) // По следите на българската книга: Описи. Находки. Библиология, Втори национален колоквиум, посветен на 160-годишнината от рождението на Лука Касъров (1854 – 1916), Пловдив: НБИВ, 2015 г., 135 – 143.

22. Проблема национальной идентичности в отчетах на Пловдивского читалиште (1870 – 1875 г.) // сп. Балканско езикознание, 1, 2015 г., 87 – 98.

23. Ученическият социум като част от процесите на национално формиране във възрожденския Пловдив. // Да (пре)откриеш думите. Юбилеен сборник, посветен на проф. д. ф. н. Вера Маровска. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2015, 149 – 163.

24. От „длъжността на молбата” до „ правото на борбата”, или за мястото на българския език във възрожденския Пловдив. // Научни трудове на ПУ, Филология, том 53, кн. 1, сб. А, 2015 г., 114 – 127.

II. Рецензии:

1. Ценно изследване за списание «Читалище» и книжовноезиковите процеси през Възраждането./рецензия за «Българският периодичен печат и градивните книжовноезикови процеси през Възраждането», Д. Иванова, Пловдив, 1994г./. – Научни трудове на ПУ, том 32, кн. 1, 1994г., Филологии, 561.

2. За Григор Пърличев и мястото му в изграждането на новобългарския книжовен език. /рецензия за «Григор Пърличев и българската книжовноезикова ситуация през 60-те -80-те години на ХІХ век», Д. Иванова, Пловдив, 1995г./. – Научни трудове на ПУ, том 35, кн.1, 1997г., Филологии, 643-645.

3. Григор Пърличев – ревностен строител на новобългарския книжовен език. /рецензия за «Григор Пърличев и българската книжовноезикова ситуация през 60-те – 80-те години на ХІХ век», Д. Иванова, Пловдив, 1995г./. – Български език, 1997/98г., №2, 109-110.

4. Диана Иванова. Недописани страници към историята на българския книжовен език. І част. Славистични ракурси. УИ ,,Паисий Хилендарски”. Пловдив 2008 (396 с.) // Български език, 2010, кн.3, 137 – 143.

III. Научно-приложни издания (програми, брошури, тестове и др.):

1. М. Куршумова, М. Павлова. Тестове по езикова култура, Макрос. Пловдив, 1997г.

2. М. Куршумова, М. Павлова. Тестове по български език, Макрос. Пловдив, 2002г.

3. Б.Дикова, В. Зидарова, К. Куцаров, К. Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева. Тестове по езикова култура, Контекст. Пловдив, 2005г.

4. Б.Дикова, В. Зидарова, К. Куцаров, К. Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева. Тестове по езикова култура, Контекст. Пловдив, 2006г.

5. В. Зидарова, Диана Иванова, Иванка Гайдаджиева, К. Куцаров, К. Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева. Тестове по езикова култура, Контекст. Пловдив, 2007г.

6. В. Зидарова, Диана Иванова, Иванка Гайдаджиева, К. Куцаров, К. Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева. Тестове по езикова култура, Контекст. Пловдив, 2008г.

7. Б. Дикова, В. Зидарова, Диана Иванова, К. Куцаров, К. Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева. Тестове по езикова култура, Контекст. Пловдив, 2009 г.

8. Тестове по езикова култура (разсекретени варианти), изд. „Контекст”, Пловдив, 2010, 2011, 2012 г., 2013 г., 2014 г. (в съавторство).

ІV. Редакторство на сборници

Следите на словото (юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. Диана Иванова). Съставители: М. Куршумова (Кр. Чакърова, Ел. Гетова, Т. Гайдарова, Б. Борисов). Пловдив, Контекст, 2011 г.