І. Фонетика

1. Система на гласните звукове в българския книжовен език. Основен терминологичен апарат. Артикулационни, акустични, функционални признаци, отношението звук-буква, транскрипция. Правоговорни и правописни проблеми.

2. Система на съгласните звукове в БКЕ. Артикулационно, акустично описание. Функционални признаци при тях – звучност~беззучност; мекост~твърдост. Отношението звук-буква и връзката му с основни правоговорни и правописни проблеми.

3. Звукови закони в съвременния български език. Същност и приложение при разрешаване на някои езикови колебания. Дискусия – познаваме ли и използваме ли правилно звуковите закономерности на езика ни?

ІІ. Морфология

1. Дума, структура на думата. Основни граматични понятия.

2. Съществително име, прилагателно име – семантична и граматична същност. Методика на езиково описание. Връзка с актуални съвременни техни характеристики.

3. Местоименията в българския език — семантика и граматични особености. Дискусия относно употребата им в различните форми на езика и в зависимост от типа текст.

4. Неизменяеми части на речта – разграничаване и употреба.

5. Глагол – формални класове, лексикално-граматични разреди. Категории на глагола – време, вид, залог, наклонение, вид на изказването. Методика за езиково описание. Дискусия – познаваме ли българския глагол?

ІІІ. Синтаксис

1. Основни понятия в синтаксиса. Начини на синтактично свързване, логически връзки между думите в простото изречение. Главни части на простото изречение – същност, особености, методи за разпознаването им. Подчиненото подложно изречение в структурата на сложното съставно изречение.

2. Второстепенни части на простото изречение и съответните им подчинени изречения в сложното съставно изречение. Сложно смесено изречение. Методика за разпознаването и описанието им. Дискусия – как да разширим синтактичното богатство на собствената си писмена и устна реч?