Семинарните занятия по съвременен български език език се провеждат със студентите от специалността  Етнология и от педагогическите специалности ПУПЧЕ, НУПЧЕ (българи и чужденци), Хорариумът съответно е 30 ч. и 45 ч (вж. учебната програма).

Чрез конкретни езикови задачи се проследява системният характер на всяко езиково равнище – фонетика, морфология, синтаксис. Цели се усвояване и коректно прилагане на основния за съответната дисциплина терминологичен апарат. Задава се ясна методика при езиковия анализ. Търси се паралел с основни правоговорни, правописни и пунктуационни особености на книжовния ни език. Създава се набор от критерии за езиков самоанализ и себекорекция.  Постоянно се работи за разширяване на богатството на речниковия запас (при работа с чужденци акцентът и приоритетите се съобразяват със степента на владеене на българския език). Формира се умение за работа с езикови тестови задачи. Крайната цел е формиране на езиково мислене, опряно върху познаване на българския книжовен език като система.