ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

1. Име, фамилия и служебен адрес  е-mail:

Диана Петрова Иванова

гр. Пловдив, ул. „Цар Асен” 24

E-mail: d_ivanovabg@yahoo.com

3. Образование:

висше; магистър по българска филология в СУ “Св. Климент Охридски”

4. Владеене на езици:

полски, руски: отлично (говоримо); много добрo (писмено);

английски: добро (говоримо); добро (писмено).

5. Област на научната квалификация: история на новобългарския книжовен език

Лекционни курсове:

 • История на новобългарския книжовен език;
 • История на новобългарския книжовен език (в съпоставка с други славянски езици);
 • Съвременен български език за нефилолози.

7. Месторабота и длъжност:

Катедра по български език – професор.

8. Заемани преподавателски длъжности до момента:

2004 -2009 – професор по история на новобългарския книжовен език;

2000 –2004 – лектор в университета “А.Мицкевич” – гр. Познан (Полша);

2001 – доктор на филологическите науки

1992 – 1993 – лектор в университета “А.Мицкевич” – гр. Познан (Полша);

1991 – доцент по история на българския език;

1989 – главен асистент по съвременен български език в ПУ;

1988 – старши асистент по съвременен български език;

1988 – асистент по съвременен български език;

1987 – доктор по филология (кфн);

1982-1985 – аспирантура в ИБЕ – БАН, София;

1978- 1987асистент по български език в Технически университет – гр. Русе.

9. Административно-управленски опит:

2005 – досега Директор на Департамента за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти;

1995–2000 – Директор на Педагогическия колеж към ПУ – гр. Пазарджик.

10. Ръководство на дипломанти: около 20.

11. Публикации: общо 232 (7 книги, 8 учебници и учебни помагала (3 самостоятелни и 5 в съавторство; 1 на англ., 1 на полски; 186 публикации в България и 46 в чужбина: Полша, Чехия, Русия, Украйна, Хърватия, Латвия, Литва, Германия, Хърватия, Македония).

12. Награди:

Грамота на Познанския университет “А.Мицкевич” за принос в университетското образование – 2004 г.;

Грамота на Съюза на учените – клон Пловдив за научни постижения – 2008;

Грамота “Филолог на годината” на Фондация “Пигмалион” – 2009.

13. Членство в професионални научни асоциации, федерации, комисии, дружества и др.

 • Член на Комисията по славянски книжовни езици към Международния комитет на славистите (мандат 2008-2013);
 • Член на Специализирания научен съвет по славянско езикознание;
 • Член на Академическия съвет на ПУ;
 • Член на Факултетския съвет на Филологическия факултет;
 • Член на Научния съвет на Филологическия факултет при ПУ;
 • Член на комисията по научноизследователската и издателската дейност при Филологическия факултет.
 • Член на Експертна група към Фонд “Научни изследвания”към МОМН;
 • Член на редколегията на Славянски диалози, орган на Филологическия факултет

14. Участие в проекти:

 • 1996-1999г. “Библия и език. Новобългарските преводи на Библията и формирането на българския книжовен език” – индивидуален проект към Фонд “Научни изследвания” към МОН
 • 2002-2003 “Kultura bułgarska w naszych oczach” – ръководител на проекта към Фонд “Научни изследвания” – Познански университет “А.Мицкевич”.
 • 2005-2006. “Създаване на речник на българската лингвстична терминология (с английски, немски, френски и руски съответствия)” – съръководител, Фонд “Научни изследвания” към ПУ“Паисий Хилендарски”.
 • 2007/09 Ръководител на проект “Съставяне на многоезичен тематичен речник по туризъм (български, руски, английски, немски, френски)”. Европейски колеж по икономика и управление.
 • 20090/10 Ръководител на проект “Националноезиковата програма на Българското възраждане”. Нови прочити. Фонд Научни изследвания към ПУ “Паисий Хилендарски”.

15. Съставителство и редакторство на сборници, участие в редколегии:

 

а) издателски рецензии:

 1. Й. Иванов. Учебник по фонетика на българския език. С., 1996.
 2. Кр.Чакърова, Петя Костова. Феноменът стилистична грешка. Пловдив, 1999.
 3. К. Вачкова. Типологична характеристика на българския книжовен език. (Възрожденски период). Шумен 2008. – Български език, №2, 78-82.

б) съставител и редактор:

 1. Сб. Традиции и новаторство в българското образование на границата на двете столетия. (25 години Педагогически колеж – Пазарджик). Пловдив, 1999.
 2. Kultura bułgarska w naszych oczach. Materyały z międzynarodowej konferencji studenckiej. Rogalinek k. Poznania, 22-24 maja 2002 roku. Katedra Filolofii Słowiańskiej – UAM. Poznań, 2004 (Współredaktorctwo z  B. Zielinskim).
 3. Nowe spojrzenie na kulturę bułgarską. Materyały z międzynarodowej konferencji studenckiej. Rogalinek k. Poznania, 11-12 grudnia 2003 roku. Katedra Filolofii Sło-wiańskiej – UAM. Poznań, 2008. (Współredaktorctwo: N. Reczek, T. Lewasz-kiewicz).

в) участие в редакционни колегии:

 1. Славянски диалози. Орган на ФФ на ПУ “Паисий Хилендарски” от 2005 досега.
 2. Научни трудове на ПУ ”Паисий Хилендарски” от 2007 досега