ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

1. Име, фамилия и служебен адрес, е-mail:

Петя Николова Бъркалова

гр. Пловдив, ул. “Цар Асен” № 24;

E-mail: barka@uni-plovdiv.bg

2. Дата и място на раждане:

16.03.1956 г., с. Поповица, Пловдивско

3. Образование:

 • Висше – СУ “Св. Климент Охридски” – Славянска филология (бохемистика), 1979 г., Втора специалност – Философия;
 • Научна и образователна степен доктор” от 1992 г., Специализиран научен съвет по езикознание, диплома N 22261 от 07.05.1992, тема на дисертацията: “Синтаксис на глагола с ъ м в българското просто изречение”;
 • Научно звание „доцент”от 2000 г., Специализиран научен съвет по езикознание, свидетелство N 20021 от 06.03.2000.
 • Научна и образователна степен “доктор на филологическите науки” от 2020 г., тема на дисертацията: “Българската синтактична традиция и пътят на синтактичния елемент на граматическото знание”.

4. Владеене на езици:

чешки – отлично (говоримо), много добре (писмено),

английски – много добре (говоримо), добре (писмено),

руски – добре (говоримо), много добре (четене),

словашки – добре (четене),

сръбски – добре (четене)

5. Специализации и работа в чужбина.

А) Специализации:

1984 – едномесечна специализация в Университета в Санкт Петербург при проф. Дмитриев по темата „Синтаксис и семантика на екзистенциалните изречения в славянските езици”;

1992 – тримесечна специализация в Института по компютърна лингвистика в Пиза, Италия, при д-р И. Проданоф и Дж. Ферари по темата „Лингвистично моделиране. Формални теории за синтаксиса и семантиката”;

1994 – Лятна школа по генеративна граматика в Оломоуц, Чешка република. Теми на посещаваните семинари: Прономинални системи, Малки изречения, Движение на конституенти, Синтаксис на комплементизаторите, Увод в минималистичната програма, Словоред на клитиките в славянските езици, Логическа форма;

2008 – English Presentation: Skills, Methods and Practice – в Пловдивския университет, инструктори: Е. Ферлис, д-р Г. Литер.

Б) Лекторати:

2002 – 2006 – лекторат във  Философския факултет на Карловия университет, Прага, Институт за славистични и източноевропейски изследвания, – 48 месеца работа като лектор по български език, литература и култура.

В) Еразъм – мобилности:

2002 – Белгия, Университета в Гент, Департамен по славистични и источноевропейски изследвания в Университета в Гент, 2002, април, гост-лектор;

2008 – Чешка република, Философски факултет на Карловия университет, Прага, Институт за славистични и източноевропейски изследвания, 2008, май,  гост-лектор.

6. Област на научната квалификация:

Синтаксис на съвременния български език, генеративна граматика, лингвистично моделиране, българска синтактична традиция, история на новобългарския книжовен език.

7. Лекционни курсове:

А) Текущи:

 • Синтаксис на съвременния български език (бакалавърска програма, редовно обучение: Българска филология, Славянска филология, Български език и история, Български език и английски език, Български език и френски език, Български език и немски език,  Български език и руски език, Български език и новогръцки език);
 • Синтаксис на съвременния български език (бакалавърска програма, задочно обучение: Българска филология, Български език и история, Български език и руски език);
 • История на новобългарския книжовен език (бакалавърска програма, редовно обучение:  Българска филология).

Б) Четени лекционни курсове хронологично:

 • Курс по синтаксис на съвременния български език – в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” (от 1986 г. досега);
 • Курс по синтаксис на съвременния български език – в Югозопадния университет “Неофит Рилски”, Благоевград (1993-96 г.);
 • Курс по синтаксис на съвременния български език в Бургаския свободен университет (1996-1998 г.);
 • Курс по история на новобългарския книжовен език – в Пловдивския университет (от 1986 г. досега);
 • Курс по устория на новобългарския книжовен език в Бургаския свободен университет (1996-1998);
 • Курс „Увод в компютърната лингвистика” – (1994-97) в рамките та международен ТЕМПУС проект пред студенти от специалността Компютърна лингвистика към Свободния факултет в Пловдивския университет;
 • Спецкурс “Синтактичният анализ – теоретични проблеми пред анализаторската практика” в СУ “ Св. Климент Охридски” (1999- 2000);
 • Теоретичен курс по български синтаксис в Карловия университет, Прага (2005-2006);
 • Дипломен семинар «Стратегии на научното изследване» в Карловия  университет, Прага (2003-2006).

7. Месторабота и длъжност:

ПУ “Паисий Хилендарски” , Катедра по български език, преподавател по синтаксис и история на новобългарския книжовен език

8. Заемани преподавателски длъжности до момента:

2000 г. – доцент;

1988 г. – гл. асистент;

1986г. – ст. асистент;

1981 г. – асистент.

9. Административно-управленски опит:

1993 – 1995 ­ – ръководител на Катедрата по български език;

2000-2002 ­ – зам. -декан  по учебната работа на Филологическия факултет;

2007 – досега – зам. -декан  по учебната работа на Филологическия факултет.

10. Ръководство на дипломанти:

вПловдивския университет: 36 дипломанти,

в Карловия университет, Прага: 3 дипломанти.

11. Организация или друга форма на участие в студентски форуми (конференции, симпозиуми, workshop, семинари, тренинги, кръгли маси, четения и др.):

2005 – Инициатива «Чуй България» – лектория  за студенти-българисти  на тема «Българска музикална диалектология» във Философския факултет на Карлов университет, Прага – в партньорство с Посолството на Република България в Прага, гост-лектори: виртуозите на България Петър Ралчев и Георги Янев;

2006 –  Инициатива «Българският Гергьовден – магическата мозайка на българския фолклор» – концерт за студентите българисти и Ceepus/Erasmus студентите от Философския факултет на Карловия университет в Прага – в партньорство с Посолството на Република България в Прага. Участват виртуозите на България: Иво Папазов, Петър Ралчев, Георги Янев и Стоян Янкулов (9.05.2006, Ден на Европа в Прага);

2009 – Открита катедра. Модул тип workshop за студентите от специалността Лингвистика с информационни технологии в рамките на работната среща «Приложение на информационните технологии в хуманитаристиката». Теми: Дигитални библиотеки и хуманитарни науки (лектор М. Добрева), Западните езици – предимство или задължително условие за реализиране в IT – областта (лектори: Петко Мирчев и Радка Папазова,  Булуърк).

12. Ръководство на докторанти:

Ангел Маринов, ПУ «Паисий Хилендарски» – Тема:  «Специфика на диалогичната реч във филма и нейният превод» – редовен докторант за периода 2002 – 2005, успешно защитен докторат.

Виолета Георгиева, ПУ «Паисий Хилендарски» – Тема:  «Синтаксис на полипредложните конструкции в съвременния български език»  –  редовен докторант за периода 2010 – 2013.

13. Публикации:

54 публикации, 3 в чужбина.

14. Награди:

Колективна награда „Европейски езиков знак за качество” за 2007 г., присъден от Европейската комисия за реализиране на проекта 100139-СР-1-2002-1-BG-LINGUA-L2 “Български език за чужденци” – мултимедиен курс. (Награда за иновативни проекти в областта на преподаването и изучаването на чужди езици).

15. Членство в професионални научни асоциации, федерации, комисии, дружества и др.

 • Съюз на учените в България;
 • Член на Дружеството на филолозите българисти;
 • Член на Специализирания научен съвет по славянско езикознание към ВАК;
 • Член на научния съвет към Филологическия факултет на Пловдивския университет;
 • Експерт към Националната агенция за оценяване и акредитация.