СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

I. Книги:

а) Монографии:

1. Българският синтаксис ­ познат и непознат. Пловдив, 1997, Пловдивско университетско издателство, 160 стр.

2. Българският синтаксис ­ познат и непознат. Пловдив, 2007, Пловдивско университетско издателство, 160 стр. (второ издание).

3. Bulgarian Grammar. Morfrphology and Syntax. Пловдив, 2009, Пловдивско университетско издателство, 160 стр. (под печат).

б) Научно-приложни издания (програми, брошури, тестове и др.):

1. П. Бъркалова, А. Джельова. Тестове по езикова култура. Пловдив, 1995.

2. П. Бъркалова, В. Зидарова. Тестове по езикова култура. Пловдив, 2000.

в) Колективни трудове:

1. П. Бъркалова, Св. Коева. 12 X 8 – практически задачи по синтаксис. Пловдив, 1999, Пловдивско университетско издателство, 156 стр.

2. Съвременни синтактични теории. Помагало по синтаксис. Пловдив, Пловдивско университетско издателство, 2001. Съставител Св. Коева. Автори: Й. Пенчев, П. Бъркалова, Ст. Брезински, Р. Влахова и др.

3. Граматика на съвременния български език. Граматически линк към мултимедиен курс “Български език за чужденци”. Пловдив, Летера, 2007, 155 стр. (в съавторство с Хана Гладкова).

  • Адаптация на английски език:

Граматика на съвременния български език. Граматически линк към мултимедиен курс “Български език за чужденци”. Пловдив, Летера, 2007. 156 стр. Адаптация на английски език и превод: Сашко Павлов, Татяна Чапман

  • Адаптация на немски език:

Граматика на съвременния български език. Граматически линк към мултимедиен курс “Български език за чужденци”. Пловдив, Летера, 2007. 190 стр. Адаптация на немски език и превод: Уве Бютнер, Марина Бютнер, Сина Бютнер.

  • Адаптация на френски език:

Граматика на съвременния български език. Граматически линк към мултимедиен курс “Български език за чужденци”. Пловдив, Летера, 2007. 160 стр. Адаптация на френски език и превод: Малина Дичева, Руси Николов, Асен Чаушев, Анета Кюлева.

  • Адаптация на чешки език:

Граматика на съвременния български език. Граматически линк към мултимедиен курс “Български език за чужденци”. Пловдив, Летера, 2007. 167 стр. Адаптация на чешки език и превод: Хана Гладкова.

  • Адаптация на нидерландски език:

Граматика на съвременния български език. Граматически линк към мултимедиен курс “Български език за чужденци”. Пловдив, Летера, 2007. 155 стр Адаптация на нидерландски език и превод: Раймон Детре, Мая Боюклиева, Мишел де Добелер

II. Студии и автореферати на дисертации:

1. Синтаксис на глагола съм в българското просто изречение. Автореферат на дисертация за присъждане на научната и образователна степен “доктор”. Пловдив, 1991.

2. Синтактична интерпретация на съчетанията с глагол “съм” в съпоставителен план. ­ Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, 1985, т.251 кн.1, 81-89. Филология.

3. Към синтаксиса и семантиката на конструкциите с предикатив. ­ Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, 1987, т.25, кн.1, 135-139. Филология.

4. За природата на безличния предикатив. ­ Втори международен конгрес по българистика. Доклади, т.3, Съвременен български език, София, 1987, 620-636.

5. Теоретичен модел на изреченията със съм в съвременния български език. ­ Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, 1994, т. 32, кн.1, 141-151.

6. Блок от модели на простите изречения със съм в съвременния български език. ­ Съпоставително езикознание. 1995, кн.6, 24-37.

7. За гръцките образци и европейската философска традиция при лингвистичното тълкуване на глагола съм ­ Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, 1996. т.34, кн.1, 73-77. Филология.

8. Семантика на копулативните изречения в съвременния български език. ­ Юбилеен сборник “15 години подготвителен курс за чуждестранни студенти”, Пловдив, 1996,164-169.

III. Научни статии:

а) Публикувани в България:

1. Съпоставително проучване на клишето в българския и чешкия публицистичен стил. ­ Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, 1981, т.19, кн.5, 57-68. Филология.

2. Словашко-български междуезикови омоними. ­ Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, 1982, т. 20, кн.5, 161-171. Филология.

3. За някои безлични конструкции в съвременния български език. ­ Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, 1983, т. 21, кн.5, 131-136. Филология.

4. Дейктичните конституенти и контекстът в българското копулативно изречение. ­ Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, т. 30, кн.1, 71-76. Филология.

5. Наблюдения върху предикатива в български, руски и полски. ­ Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, 1994, т.32, кн1, 77-80. Филология.

6. Българската синтактична традиция – низ от сблъсъци на философски и езиковедски представи. – Съпоставително езикознание. 1994, кн.2, 41-51.

7. Локативен субект и предикат. Хипотеза върху дълбочинното разбиране за място. ­ Език и свят. Съвременна филологическа проблематика. Юбилеен сборник на Пловдивския университет, т.1. Езикознание. 1995, 85-88.

8. Комбинаторен извод на конституентните правила в съвременния български език. – Славистичен сборник на Пловдивския университет послучай Международния конгрес на славистите. Пловдив, 1997, 91-112.

9. Синтаксис на предложните групи в съвременния български език. ­ Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, 1997, т. 35, кн. 1, 71-78. Филология.

10. Картезианци срещу аристотелианци в българската синтактична традиция. – Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, 1998, т.36, кн.1, 121-131. Филология.

11. Ръкописната граматическа книжнина и предисторията на Пловдивската книжовноезиковата школа. – Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, 1999, т. 37, кн. 1, 251-262.  Филология.

12. За предисториятя ня Пловдивската книжовноезикова школа. – Юбилеен сборник на Шуменския университет „Езикът: история и съвременност”. Шумен, 2002, стр. 34-40.

13. Към историята на българския синтаксис. Научни и образователни парадигми. – Пространства на езика и присъствието. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. Иван Куцаров. Пловдив, 2002.

14. Бележки върху българската синтактична традиция. – Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, том 41, стр. 83-90. Пловдив, 2003.

15. Състояние на хуманитарното образование в България. – Българистични студии. София, 2004, стр. 319-329.

16. Синтактични позиции и словообразувателни матрици. – Сборник в чест на 65-годишнината на проф. Василка Радева. София, 2005, стр.511-522.

17. Рекурсията – възможност за холистичен поглед към езика. – Човекът и езикът универсум. Юбилеен сборник по случай 60-годишнината на доц. д-р Иван Чобанов. Пловдив, Пловдивско университетско издателство, 2009, стр. 57-61.

18. Проектът ФЛ-5 – съгласуване на магистралните и индивидуалните пътища във високите технологии. – Български език, кн. 3, 2009, стр.157-161.

б) Публикувани в чужбина:

1. Към синтаксиса на екзистенциалните изречения в българския и полския език. – II kolokwium slavistyczne polskobulgarskie. Poznan, 1991, 7-13.

2. Предикатив и малки изречения в български и чешки език. – Konference ke 150. vyroci zalozeni stolice slovanske filologie na Universite Karlove. 8-10 cervna, 1998, Praha.

3. Българското синтактично наследство като изследователски обект. – BulgaristicaStudia et Argumenta. Festschrift fur Ruselina Nitsolova zum 65. Geburstag. Specimina Philologiae Slavicae 151. Munchen, 2008, 358-370.

IV. Съобщения, персоналии, информации и др.:

V. Рецензии:

а) Научни, публикувани в специализирани издания:

1. Ценно изследване върху синтаксиса и прагматиката на копулативните изречения в съвременния български език. Рецензия за книгата на К. Илиева. Биноминативни изречения и прагматика.Научни трудове на Пловдивския университет, 1997, т. 35, кн.1, 637-641. Филология.

2. Рецензия за: Т. Бояджиев, Ив. Куцаров, Й. Пенчев. Съвременен български език. Фонетика, лексикология, словообразуване, морфология, синтаксис. София, 1998 (в съавторство с В. Зидарова и В. Маровска) – Език и литература, 2001 кн.1, 183-197.

3. Респектиращ приносен труд върху славянското изречение. Рецензия за книгата на Х. Беличова и Л. Ухлиржова Slovanska veta. Slavisticki monografie. Rada lingvisticka, sv. 3. Euroslavica, Praha (в съавторство с К. Молле). ­ Език и литература 2000, 1, 192-197.

4. Premiera česko-bulharského slovniku. Рецензия за Чешко-български речник. Том І а-о и том ІІ р-ž. София, 2002. – Homo Bohemicus, кн. 1-2, 2003, стр. 89-92.

б) Редакционни:

1) на монографии:

Рецензия за монографията на Елена Юриевна Ивановна на тема „Болгарский язык. Функционально-коммуникативный синтаксис”. Санкт-Петербург, 2006.

2) на дисертационни и хабилитационни трудове:

Рецензия за докторската дисертация на Елена Юриевна Ивановна на тема “Логико-семантични типове изречения. Непълни речеви реализации в руския и българския  език”. Прага, 2003.

VI. Съставителство и редакторство на сборници, участие в редколегии:

Съставителство, предговор и редакция на книгата Приложения на информационните технологии в работата на филолога и при изграждането на езикови ресурси”, София, Издателство “Архимед”, 80 стр. Автори: Светла Коева, Живко Иванов, Ангелина Аврамова, Руси Николов.

VII. Участие в научни проекти:

а) международни:

1994 г. – “Университетска мрежа за обучението в областта на информационните технологии в областта на икономическите, социалните и политическите науки, бизнеса и хуманитаристиката”. ТЕМПУС проект S-JEP 07272-94.  (Колективен проект с ръководител Г. Тотков);

2002-2006 – “Български език за чужденци. Едно виртуално пътуване из България” – мултимедиен курс. Проект 100139-СР-1-2002-1-BG-LINGUA-L2 на Европейската комисия с партньори: Издателство „Летера“ ЕООД – България, Веракс“ ООД – България, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – България, Университет в Гент – Белгия, Уестминстърски университет – Великобритания, Университет в Лайпциг – Германия, Карлов университет в Прага – Чехия, Университет в Екс ан Прованс – Франция, Национален институт по образование – България, EDGE Project Design – Австрия. (Колективен проект с ръководител Надя Фурнаджиева);

2007 -2009 – Vocal Project 2007 – LLP/LdV/TOI/2007/IRL-501 – Leonardo da Vinci Agreement . Transfer оf Innovation, Multilateral Projects.  (Колективен проект за подпомагане на международния образователен обмен чрез създаване на интернет базирана многоезична платформа с ръководител И. Чонгарова-Арон от страна на ПУ);

б) към структурните фондове на ЕС:

2009-2010“Студенти по пътя на книгата – практически курс по книгоиздаване”. Проект по схема № BG051З0001-3.3-03.-0083 “Училищнаи и студентски практики” – Оперативна програма “Развитие на човешкине ресурси” на ЕС. (Проект в партньорство с издателство “Летера” ЕООД, ръководител Петя Бъркалова, участници в екипа за организация и управление на проекта: Надя Фурнаджиева, Магдалена Тодорова, Мария Гуджева);

2010 – „Нощ на учените 2010” – Проект FPT-PEOPLE-2010-NIGHT по Седма рамкова програма на ЕК, REACT – REsearchers in Industry and ACademy for Technology Development. (Колективен проект с участието на пет български университета).

в)  университетски:

1998 – 2001 –  “Автоматизирано изследване и моделиране на концептуални и езикови структури”. Проект И­423 към Националния фонд за научни изследвания. (Колективен проект с ръководител Г. Тотков);

1995-1999 – „Българската синтактична традиция – ключ към философията и историята на българското езикознание” – Проект ОХН- 531/1995 към Националния фонд за научни изследвания изследвания.  (Индивидуален проект, ръководител Петя Бъркалова);

1998 – 2001 – „Ръкописната граматическа книжнина и Пловдивската книжовноезикова школа” Проект ФЛ/33-1998-2001 г. към Фонд “Мобилни проекти” – ПУ “Паисий Хилендарски”. (Индивидуален проект, ръководител Петя Бъркалова);

2001 – 2002 – „Учебната документация по лингвистичните дисциплини – стари и нови хоризонти”. Проект ФЛ/81 2001-2002 г. към фонд “Мобилни проекти” на  ПУ “Паисий Хилендарски”. (Индивидуален проект, ръководител Петя Бъркалова);

2002 – 2004 – „Континуитет на модели и практики за междукултурно взаимодействие в градска среда -случаят Пловдив”. Проект ФЛ/47 към фонд “Мобилни проекти” на  ПУ “Паисий Хилендарски”. (Колективен проект с ръководител  И. Чонгарова, участници П. Бъркалова, Кр. Кръстанова и М. Златкова);

2009 – 2010 – „Високи технологии в изследването на езиците и литературите” . Проект ИС ФЛ-5  към  фонд „Научни изследвания”  – НПД към ПУ “Паисий Хилендарски. (Колективен проект, ръководител Петя Бъркалова, участници: Ж.Иванов, Р. Николов, Кр.Чакърова, Св.Черпокова, Б. Янев).

VIII. Други:

а) Научнопопулярни статии и материали:

1. Авторска рубрика “Минути за българския език”, водена в Радио “Пловдив” в продължение на цялата 1989 г. Рубриката включва теми върху българския речев етикет, езиковата култура и езиковото поведение на българина, детската реч, младежкия сленг и др. Следва списък на част от беседите:

· За благослова (13.01.1989).

·За вниманието и интереса към другите в ежедневния контакт (27.01.1989).

· За извинението (10.02.1989).

· За ученическия и за студентския жаргон (24.03.1989).

· За езика като средство за общуване с компютъра (24.04.1989).

· За чуждите думи в българския език (05.05.1989).

· За езика на първолака (15.09.1989).

2. Научното творчество – за и против. – “Vivat Philologia”, 21-24.05. 2003

3. Филологията през ХХІ век. – “Пловдивски университет”, бр. 15-16. 30.10.200

б) Преводи:

П. Бъркалова. Хора от низината I. В: Иван Хабай. В сянката на черницата. Разкази. Пловдив, Хр. Г. Данов, 1982, 7-11 (превод от словашки).

П. Бъркалова. Самотници II. В: Иван Хабай. В сянката на черницата. Разкази. Пловдив, Хр. Г. Данов, 1982, 24-28 (превод от словашки).

П. Бъркалова. Хора от низината II. В: Иван Хабай. В сянката на черницата. Разкази. Пловдив, Хр. Г. Данов, 1982, 28-36 (превод от словашки).

П. Бъркалова. За изостаналостта. Матия Бечкович. O medjuvremenu. Zapisi. В­к “Пловдивски университет”, бр.1 (101), 31.01.1991, стр.4 (превод от сръбски).

П. Бъркалова. За свободата. Матия Бечкович. O medjuvremenu. Zapisi. В-к “Пловдивски университет”, бр.2 (102), 14.02. 1991, стр.3 (превод от сръбски).

П. Бъркалова. За борбата на мисленето I. Матия Бечкович. O medjuvremenu. Zapisi. В-к “Пловдивски университет”, бр.6 (106), 11.04.1991, стр.4 (превод от сръбски).

П. Бъркалова. За борбата на мисленето II. Матия Бечкович. O medjuvremenu. Zapisi. В-к “Пловдивски университет”, бр.7 (107), 25.04.1991, стр.4 (превод от сръбски).