ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

1. Име, фамилия и служебен адрес  е-mail:

Красимира Ангелова Чакърова

гр. Пловдив, ул. „Цар Асен” 24

E-mail: krasian@uni-plovdiv.bg; krchakarova@gmail.com

3. Образование:

висше; магистър по българска филология в ПУ “Паисий хилендарски”

4. Владеене на езици:

руски: отлично (говоримо); много добрo (писмено);

полски: много добро (говоримо и писмено);

английски: добро (говоримо и писмено);

турски: задоволително (говоримо и писмено).

5. Област на научната квалификация: морфология и стилистика на съвременния български език, сравнителна граматика на славянските езици, съпоставителна аспектология, методика на преподаването на български език като чужд.

Лекционни курсове:

 • Морфология на съвременния български език (бакалавърска програма – Български език и чужд език/гражданско образование, ред. обуч.);
 • Морфология на съвременния български език (магистърска програма „Методика на обучението по български език и литература – неспециалисти”)
 • Съпоставителна аспектология (магистърска програма „Английска филология – лингвистика и превод”);
 • Език и стил на бизнес документацията (магистърски програми „Английска филология – лингвистика и превод” и „Английска филология – превод и бизнес комуникация”);
 • Редактиране на преводен текст (магистърска програма “Превод и интеркултурна комуникация”; магистърска програма „Превод за европейските институции”);
 • Лекционен курс „Бизнес комуникация” (магистърска програма „PR на арторганизациите” в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив)
 • Избираема дисциплина „Българска аспектология” (бакалавърска програма – БФ, ред. обуч.);
 • Избираем лекционен курс „Езикът на медиите” (магистърска програма „Актуална българистика”);
 • Увод в редактирането (факултативна дисциплина в бакалавърската програма БФ и БЕИ, зад. обуч., и Лингвистика с информационни технологии, ред. обуч.).

7. Месторабота и длъжност:

Катедра по български език – доцент.

8. Заемани преподавателски длъжности до момента:

2011 – досега – хоноруван преподавател по дисциплината “Бизнес комуникации” в АМТИИ – Пловдив;

2006 – 2016 – преподавател по български език на чуждестранни студенти в Университета по хранителни технологии – Пловдив (на втори трудов договор);

2006 – досега – доцент по съвременен български език (морфология) в ПУ “Паисий Хилендарски (тема на хабилитационния труд: “Императивът в съвременния български език”);

1999 – 2006 – главен асистент по съвременен български език;

2000 – доктор по филология (тема на дисертационния труд: “Категорията кратност в съвременния български книжовен език”, научен ръководител: проф. д.ф.н. Иван Куцаров);

1997 – 1999 – старши асистент по съвременен български език;

1994 – 1997 – редовен асистент по съвременен български език в Катедрата по български език в ПУ “Паисий Хилендарски”;;

1993 – 1994 – хоноруван асистент по съвременен български език в Катедрата по български език в ПУ “Паисий Хилендарски”;

1990 – 1993 – редовен докторант по съвременен български езика в Катедрата по български език в ПУ “Паисий Хилендарски”;

1989 – 1990учител по български език в ОМГ “Акад. Кирил Попов”, гр. Пловдив

9. Административно-управленски опит:

 • Заместник-декан на Филологическия факултет в ПУ „Паисий Хилендарски” (2011 – 2015 г.)
 • Директор на Департамента за езиково обучение, физическо възпитание и спорт в Университета по хранителни технологии в Пловдив (на втори трудов договор) (2006 – 2016 г.);
 • Председател на секция “Филология” към Съюза на учените – Пловдив;
 • Член и ръководител на ЕГ към НАОА за програмна акредитация на висши училища в РБ;
 • Ръководител на Лингвистичния клуб “Проф. Б. Симеонов” в ПУ “Паисий Хилендарски”;
 • Автор на идейния проект и организатор на общофакултетската Олимпиада по българска морфология, провеждана ежегодно от 1999 г.;
 • Организатор на Националната научна конференция за студенти и докторанти, провеждана ежегодно в Пловдив от 1999 г.;
 • Директор на Департамента за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти в ПУ „Паисий Хилендарски“ (от 2019 г.)

10. Ръководство на дипломанти: над 160 успешно защитили дипломанти (бакалаври и магистри) и 6 специализанти;

11. Ръководство на докторанти:

 • Десислава Любомирова Димитрова (с тема: „Типология на глаголните конструкции с има(м) в българския книжовен език”), защитила през 2015 г.
 • Здравко Милчев Минчев (с тема „Имперсоналността в съвременния български език”), защитил през 2018 г.
 • Ирена Русева Русева (с тема “Модалното значение възможност и изразяването му в съвременния български език”), защитила през 2022 г.

12. Награди:

 • Грамота за високи научни постижения през 2003 г., присъдена от Съюза на учените в България;
 • Грамота за дългогодишна активна дейност и заслуги за развитието на СУБ – Пловдив, по случай 60-годишнината на организацията (26.11.2008 г.).
 • Номинация за Националната награда за чистота на българския език „Д-р Иван Богоров“ в конкурса, организиран от община Карлово (01.11.2018 г.)

13. Членство в професионални научни асоциации, федерации, комисии, дружества и др.

 • Член на Съюза на учените в България – от 1998 г.

14. Участие в проекти:

 • 1999 г. – “Българската литературна класика във форма на електронен текст” (част от световния проект “Гутенберг”), съвместно със Светла Черпокова и Живко Иванов.
 • 2000 г. – “Технологизация и мениджмънт на студентските научни сесии като най-ефективни форми за творческа изява на студентите филолози”, съвместно със Светла Черпокова (ръководител на проекта);
 • 2001 г. – “Институционален мениджмънт на студентските научни сесии във Филологическия факултет при ПУ “Паисий Хилендарски”, съвместно със Светла Черпокова (ръководител на проекта);
 • 2005 г. Създаване на Речник на българската лингвистична терминология (с английски, немски, френски и руски съответствия)” – проект на Лингвистичния клуб при ПУ „Паисий Хилендарски” (ръководител на проекта);
 • 2008 г. – „Развитие на междукултурната и комуникативна компетентност на студентите в Подготвително отделение на Департамента по езиково обучение, физическо възпитание и спорт чрез използване на интерактивни техники” – проект на Центъра по езиково обучение в Департамента по езиково обучение, физическо възпитание и спорт при УХТ – Пловдив (ръководител на проекта);
 • 2008 г. – „Високите технологии в изследването на езиците и литературите” – проект на Филологическия факултет на ПУ (съвместно с доц. д-р Петя Бъркалова, доц. д-р Живко Иванов, доц. д-р Светла Черпокова, доц. д-р Руси Николов, ас. д-р Борян Янев);
 • 2009 г. – „Проект за актуализация на българския правопис” (РС-ФЛФ-057), съвместно с доц. д-р Вера Маровска;
 • 2011 г. – “Информационна технология за обучение и за оценяване на езиковите умения на чуждестранните студенти в УХТ” – проект на Центъра по езиково обучение в Департамента по езиково обучение, физическо възпитание и спорт при УХТ – Пловдив (ръководител на проекта);
 • 2011 – 2012 г. – „Българската националноезикова политика и концепции за езиково и литературно наследство в условията на европейска интеграция и глобализация” към поделение „Научна и приложна дейност” на ПУ „Паисий Хилендарски” (съвместно с проф. дфн Диана Иванова, доц. д-р Вера Маровска, доц. д-р Елена Гетова, гл. ас. д-р Борислав Борисов, гл. ас. д-р Юлиана Чакърова, преп. Мария Мицкова, докт. Десислава Димитрова, докт. Таня Бучкова);
 • 2013 г. – „Организиранe на XV национална научна конференция за студенти, докторанти и средношколци” към поделение „Научна и приложна дейност” на ПУ „Паисий Хилендарски” (съвместно с доц. д-р Иван Русков, доц. д-р Татяна Ичевска, докт. Десислава Димитрова, докт. Енчо Тилев, докт. Велика Гюлемерова и студ. Елена Топлева и София Тодорова) (ръководител на проекта);
 • 2013 – 2014 г. – „Пазарно ориентирани модули в хуманитарните професионални направления” – проект, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси” и съфинансиран от Европейския социален фонд;
 • 2013 – 2015 г. –Студентски практики” – проект, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси” и съфинансиран от Европейския социален фонд (академичен наставник на 95 практиканти);
 • 2016 г. –Студентски практики” – проект, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси” и съфинансиран от Европейския социален фонд (академичен наставник на 12 практиканти);
 • 2017 г. Студентски практики” – проект, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси” и съфинансиран от Европейския социален фонд (академичен наставник на 12 практиканти);
 • 2018 г. Студентски практики” – проект, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси” и съфинансиран от Европейския социален фонд (академичен наставник на 12 практиканти);
 • 2019 г. – „ХХI национална научна конференция за студенти и докторанти“, проект ЧФ19-ФФ-005 към Фонд „Научни изследвания“ в ПУ „Паисий Хилендарски“(ръководител на проекта);
 • 2019 г. – международен проект към НФ „Научни изследвания“, № КП-06-МНФ/29: „Ернст Теодор Амадеус Хофман в България“ с ръководител доц. д-р Светла Черпокова (член на екипа);
 • 2020 г. – „Подкрепа за успех“ – проект BG05M20P001-2.011-0001, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с ръководител проф. д-р Жана Райкова (член на екипа, ключов експерт оценител);
 • 2021 г. – „ХХIII национална научна конференция за студенти и докторанти“, проект ЧФ21-ФлФ-001 към Фонд „Научни изследвания“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ (ръководител на проекта).

15. Участие в редакционни колегии:

Главен редактор на “Verba iuvenium” – годишник на Националната конференция за студенти и докторанти в Пловдив;

Член на редколегиите на:

 • сп. Славянски диалози. Орган на ФФ на ПУ “Паисий Хилендарски”;
 • поредицата Научни трудове на ПУ ”Паисий Хилендарски” – Филология;
 • сп. Съвременна лингвистика – научно издание на СУ “Св. Климент Охридски”;
 • Научни трудове на СУБ – Пловдив.