доц. д-р Красимира Чакърова

СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

I. Книги:

а) Монографии:

1. Кр. Чакърова. Помагало по българска морфология. Пловдив, 2000, Пловдивско университетско издателство, 204 стр.

  • Рецензии:

Ж. Бояджиев “Помагало по българска морфология”, Пловдив, 2000, Пловдивско университетско издателство, 203 стр. – В: Съпоставително езикознание, 2001, кн. 3, стр. 111-112.

К. И. Куцаров “Помагало по българска морфология”, Пловдив, 2000, Пловдивско университетско издателство, 203 стр. – В: Научни трудове на ПУ, т. 38, кн. 1, 2000, Филологии, стр. 755-758.

2. Кр. Чакърова. Аспектуалност и количество. В. Търново, 2003, Издателство “Фабер”, 308 стр.

  • Рецензия: Л. Крумова-Цветкова. “Аспектуалност и количество”, В. Търново, 2003, 308 стр. – В: Български език, 2004, кн. 1, стр. 108-111.

3. Кр. Чакърова. Императивът в съвременния български език. Пловдив, 2009, Издателство „Пигмалион”, 207 стр.

  •   Рецензия: Стефан Гърдев. “Красимира Чакърова “Императивът в съвременния български език”, Пловдив, Изд. “Пигмалион”, 2009″. – В: Проглас, кн. 2, 2010 (год. ХIХ), ISSN 0861 7902, стр. 191 – 193.

<file:///C:/Documents%20and%20Settings/Krasi/My%20Documents/Downloads/924%20(1).pdf>

б) Научно-приложни издания (програми, брошури, тестове и др.):

1. Кр. Чакърова, Д. Иванова “Сборник тестове по езикова култура”, Пловдив, 1998, Издателство “Макрос”, 62 стр.; II изд. 2006, Издателство “Алфамаркет”, Пловдив, 66 стр.

2. В. Маровска, Т. Гайдарова, Кр. Чакърова, Б. Дикова “Тестове по езикова култура”, София, 2004, Издателство “Ромина”, 82 стр.

3. Б. Дикова, В. Зидарова, К. Куцаров, Кр. Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева “Тестове по езикова култура”, 2005, издателство “Алекс-21” – Пловдив, 39 стр.

4. Б. Дикова, В. Зидарова, К. Куцаров, Кр. Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева, Д. Иванова “Тестове по езикова култура”, 2006, Издателство “Алекс-21” – Пловдив, 39 стр.

5. В. Зидарова, Д. Иванова, Ив. Гайдаджиева, К. Куцаров, Кр. Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева “Тестове по езикова култура”, 2007, Издателство “Контекст” – Пловдив, 46 стр.

6. Кр. Чакърова, Т. Дерекювлиев „Тестове по езикова култура. Варианти и за специалност „Физическо възпитание”, 2007, Издателство „Контекст”, 64 стр.

7. В. Зидарова, Д. Иванова, Ив. Гайдаджиева, К. Куцаров, Кр. Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева “Тестове по езикова култура”, 2008, Издателство “Контекст” – Пловдив, 48 стр.

8. Б. Дикова, В. Зидарова, Д. Иванова, К. Куцаров, Кр. Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева. Тестове ЕЗИКОВА КУЛТУРА. Разсекретени варианти от кандидатстудентската 2008 г. Издателство “Контекст” – Пловдив, 2009, 48 стр.

9. Б. Дикова, В. Зидарова, Д. Иванова, К. Куцаров, Кр. Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева. Тестове ЕЗИКОВА КУЛТУРА. Разсекретени варианти от кандидатстудентската 2009 г. Издателство “Контекст” – Пловдив, 2010,  стр.

10. В. Зидарова, Ив. Гайдаджиева, К. Куцаров, Кр. Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева. Тестове ЕЗИКОВА КУЛТУРА. Разсекретени варианти от кандидатстудентската 2010 г. Издателство “Контекст” – Пловдив, 2011, 55 стр.

11. Б. Дикова, В. Зидарова, В. Гайдаджиева, К. Куцаров, Кр. Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева. Тестове ЕЗИКОВА КУЛТУРА. Разсекретени варианти от кандидатстудентската 2011 г. Издателство “Контекст” – Пловдив, 2012, 54 стр.

12. Б. Дикова, В. Зидарова, К. Куцаров, Кр.Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева // Тестове по езикова култура (Разсекретени варианти от КСК 2012 в ПУ ,,П. Хилендарски”). Пловдив: Контекст, 2013 г.

13. Б. Дикова, В. Зидарова, Кр.Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева // Тестове по езикова култура (Разсекретени варианти от КСК 2013 в ПУ ,,П. Хилендарски”). Пловдив: Контекст, 2014 г.

в) Колективни трудове:

Кр. Чакърова, П. Костова. Феноменът стилистична грешка (как да откриваме и редактираме коварните сателити на нашата реч). Пловдив, 1999, Книгоиздателска къща “Марица”, 156 стр.

  • Рецензия: К. Г. Попов “Полезни за лингвистиката изводи от практиката на речта” – В: Български език, 2004, кн. 4, стр. 135 – 137.

II. Студии и автореферати на дисертации:

“Категорията кратност в съвременния български книжовен език” (автореферат на докторска дисертация), Пловдив, 2000, 31 стр.

III. Научни статии:

а) Публикувани в България:

1. “Към морфологичната характеристика на умозаключителните форми” – В: Научни трудове на ПУ, т. 28, кн. 1, 1990 – Филологии, стр. 183 – 188.

2. “За итеративните глаголи в българския и полския език” – В: – Научни трудове на ПУ, т. 29, кн. 1, 1991 – Филологии, стр. 99 – 105.

3. “Още веднъж за характера и мястото на категорията глаголно число в морфологичната система на съвременния български език” – В: Език и свят. Съвременна филологическа проблематика, т. I, Езикознание (20 години българска филология в ПУ. Доклади от юбилейната научна конференция – Пловдив, 9-10 юни 1993), 1995, стр. 53 – 57.

4. ”Итеративните глаголи в новобългарския книжовен език” – В: Език и литература, 1993, кн. 1, стр. 58 – 71 (в съавторство с Д. Иванова).

5. “За дефинирането на инфинитните вербални форми в съвременната българска и полска граматична литература” – В: Научни трудове на ПУ, т. 32, кн. 1, 1994 – Филологии, стр. 103 – 108.

6. “За една типологическа разлика между номиналната и вербалната сфера по отношение на езиковата квантификация” – В: Научни трудове на ПУ, т. 32, кн. 1, 1994 – Филологии, стр. 181 – 186.

7. “Към въпроса за синтетичното условно наклонение в съвременния български език” – В: Научни трудове на ПУ, т. 33, кн. 1, 1995 – Филологии, стр. 79 – 86.

8. “Лексикални средства за изразяване на кратност в съвременния български език” – В: 15 години подготвителен курс за чуждестранни студенти (Юбилейна научна сесия. Сборник доклади, 8-10 ноември 1996 г., ВМИ – Пловдив), стр. 110 – 115.

9. “Синтактичните средства за изразяване на кратност в съвременния български книжовен език” – В: Научни трудове на ПУ, т. 34, кн. 1, 1996 – Филологии, стр. 93 – 102.

10. “Езикови средства за изразяване на дистрибутивно множество от ситуации в съвременния български книжовен език” – В: Славистика, Пловдив, 1998, стр. 143 – 155.

11. “Изразяването на вербална единичност в българския език през призмата на кванторната теория” – В: 25 години Педагогически колеж Пазарджик (“Традиции и новаторство в българското образование на границата на две столетия”), Пловдив, 1999, стр. 158 – 162.

12. “Словообразувателни средства за изразяване на мултипликативност в съвременния български книжовен език” – В: Научни трудове на ПУ, т. 35, кн. 1, 1997 – Филологии, стр. 139 – 144.

13. “Нови щрихи към историята на една глаголна категория” – В: Сборник на докладите от Юбилейната научна сесия 50 години Съюз на учените в България, Пловдив на тема “Науката пред прага на новото хилядолетие”, том III, Секция “Естествени науки”, Секция “Хуманитарни науки”, Пловдив, ноември, 1998, стр. 243 – 246.

14. “Открито за една “скрита” категория на българския глагол” – В: Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложните науки, т. 4, Философия, социология, икономика, образование и квалификация, Стара Загора, 1999, стр. 144 – 148.

15. “За същността на вторичната имперфективация в съвременния български книжовен език” – В: Научни трудове на ПУ, т. 36, кн. 1, 1998, стр. 171 – 183.

16.“Българският Нарцис в огледалото на своя език (наблюдения върху естетическата норма в съвременната речева практика на българина)” – В: Изворът на Нарцис, (Юбилеен сборник по случай 50-годишнината на доц. д-р Клео Протохристова), Пловдив, 2000, Издателство “Страница”, стр. 87 – 108; а също и в Алманаха за литература и изкуство “Света гора”, В. Търново, бр. 4, 2003, стр. 243 – 260.

17. “Темпоралните квантификатори в съвременния български книжовен език” – В: Краят на хилядолетието – носталгии, раздели и надежди, София, 2000, Университетско издателство “Климент Охридски”, стр. 410 – 418.

18.“Още веднъж за тавтологията като стилистичен недостатък” – В: Сб. Езиковедски изследвания (в памет на професор Русин Русинов (1930-1998), Велико Търново, 2001, стр. 309 – 314.

19. “За една “несобствена” функция на морфологичната категория число на имената” – В: Научни трудове на ПУ, т. 37, кн. 1, 1999, Филологии, стр. 331 – 338.

20. “За установяването на нови аналитични форми в парадигмата на българския императив” – В: Пространства на езика и присъствието (юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на проф. дфн Иван Куцаров), Пловдив, 2002, Издателство “Сема 2001”, стр. 157 – 166.

21. “Лексикални модификатори за изразяване на императивност в съвременния български език” – В: Обучението по български език в началото на XXI век, Смолян, 2001, стр. 33 – 37.

22. “Към въпроса за парадигматичната природа на някои спорни вербални съчетания в съвременния български език, или за “граничните” зони в граматиката” – В: 10 години Бургаски свободен университет. Юбилейна научна конференция с международно участие “Университетът през третото хилядолетие”, т. IV, Бургас, 2001, стр. 139 – 154.

23. “Още веднъж за проявите на семантична интерференция в сферата на българските местоимения” – В: Научни трудове на ПУ, т. 38, кн. 1, 2000, Филологии, стр. 71 – 78.

24. “Синестезията в творчеството на Петя Дубарова” – В: Сборник доклади. Творчеството на Петя Дубарова. (Тема: Творчеството на Петя Дубарова – в и извън социалната определеност), Пловдив, 2002, стр. 58 – 72.

25.“Към въпроса за семантико-функционалните отлики между синтетичните и аналитичните повелителни форми в съвременния български език” – В: Научни трудове на Съюза на учените – Пловдив. Серия Б. Естествени и хуманитарни науки, том II, Пловдив, 2002, стр. 279 – 285.

26. “Синтактични средства за изразяване на повелителност в съвременния български език” – В: Езикът: история и съвременност, Шумен, 2002, стр. 172-181.

27. “За някои особености при вербализацията на итеративно множество от ситуации в съвременния български книжовен език” – В: Сб. Научни доклади и съобщения от конференцията, посветена на десетгодишнината на Филологическия факултет и на Европейската година на езиците, Благоевград, 2002, стр. 55 – 62.

28. “Към въпроса за граматичните синоними на императива в съвременния български език” – В: Научни трудове на Съюза на учените – Пловдив. Серия Б. Естествени и хуманитарни науки, том III, Пловдив, 2003, стр. 321 – 326.

29. “Граматичната итеративност – една екзотична грамема в съвременния български език” – В: Славистика. II (сборник, посветен на Международния славистичен конгрес в Любляна), Пловдив, 2003, стр. 125 – 134.

30. “Аналитичните повелителни форми в българския и полския език през призмата на съпоставката” – Славистиката през XXI век – перспективи и очаквания, София, 2003, стр. 180 – 187.

31. “Някои наблюдения върху езиковото изразяване на акционна мяра в съвременния български език” – В: Езикът и литературата – средство за (не)разбирателство, София, 2003, стр. 456 – 463.

32. Още веднъж за развоя на една архаична група морфологични итеративи в съвременния български книжовен език (с оглед на междуезиковата асиметрия)” – В: Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език, В. Търново, 2003, стр. 92 – 96.

33. “On the question of narrative variations in Bulgarian prose” – В: Научни трудове на Съюза на учените – Пловдив. Серия Б. Естествени и хуманитарни науки, том IV, Пловдив, 2004, стр. 187 – 195.

34. “За формалния показател на грамемата итеративност в съвременния български език” – В: Българистични студии, София, 2004, стр. 128-135.

35. “Императивът в българската книжовно-разговорна реч” – В: Проблеми на българската разговорна реч. Книга шеста. Велико Търново, 2004, стр. 279 – 289.

36. “Субективна модалност и пасивност – механизми на съчетаването им в съвременния българския език” – В: Научни трудове на ПУ, т. 40, кн. 1, 2002, Филологии, стр. 105 – 116.

37. “Нов поглед към видовата теория на Светомир Иванчев” – В: Славянски диалози, бр. 1, 2005, стр. 87-96, а също и в: Славистични изследвания. 8. Сборник в чест на: 90-годишнината от рождението на акад. Емил Георгиев, 80-годишнината от рождението на проф. Светомир Иванчев, 70-годишнината от рождението на проф. Боян Ничев, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, 2008, стр. 227 – 237.

38. “Стилистиката и езиковото обучение: очакванията на едно четвъртвековие” – В: Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Кирил Димчев, София, 2005, стр. 185 – 192.

39. “Императивът в публицистичния стил на съвременния български език” – В: Юбилеен славистичен сборник. (Сборник с доклади от Международната славистична конференция по повод десетгодишния юбилей на специалността Славянска филология в Югозападния университет “Неофит Рилски”, Благоевград, 03.-05. 10. 2004), Благоевград, 2005, стр. 346 – 355.

40. “Опит за сравнително-типологичен анализ на императивните парадигми в славянските езици” – В: Научни трудове на ПУ, т. 41, кн. 1, 2003, Филологии, стр. 351 – 364.

41. Към въпроса за наративните преходи в българската художествена проза” – В: Littera skripta manet. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Василка Радева. София, 2005, стр. 457-469.

42. “Между “змейовете” и “орелите”: езиковите откривателства на Йордан Вълчев” – В: Змей със змейовете и човек с човеците. Йордан Вълчев. Изследвания. Материали. Спомени. В. Търново, 2005, стр. 75 – 85.

43. “Към въпроса за морфологичната характеристика на да-конструкциите в съвременния български език” – В: Научни трудове на Съюза на учените – Пловдив. Серия Б. Естествени и хуманитарни науки, том VI. Балканска конференция на младите учени, 16-18 юни 2005. Пловдив, 2006, стр. 33 – 40.

44. “Към въпроса за взаимодействието на императива с глаголните категории лице, време, залог и вид на изказването” – В: По слЯдоу оучителю. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Пеньо Пенев. Пловдив, 2006, стр. 174 – 185.

45. „Typological analysis of the imperative paradigms in the Slavic languages” – В: Contrastive Linguistics, 2006, бр. 1, стр. 41-54.

46. “Към анализа на две типологически сходни парадигми (българския и руския императив)” – В: Славистика и общество. София, 2006, стр. 138 – 145.

47. „Още веднъж по въпроса за морфологичния статут на българските детерминативи” – В: Научни трудове на УХТ – Пловдив. Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2007”, том LIV, свитък 3, 2007, стр. 344 – 350.

48. „Наративните преходи в романа „Антихрист” на Емилиян Станев” – В: Емилиян Станев и безкрайните ловни полета на литературата. Юбилеен сборник по повод 100 години от рождението на писателя. В. Търново, 2008, стр. 147-159.

49. “Към въпроса за морфологичната характеристика на синтетичните императивни форми в съвременния български език” – В: Лингвистични дискурси. Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. дфн Стефана Димитрова. Пловдив, 2008, стр. 141 – 148.

50. „Повелителните да-конструкции в съвременния български език и проблемът за “българския конюнктив”. – В: Славистика. III. В чест на XIV международен конгрес на славистите, Охрид, 2008 г. Пловдив, 2008, стр. 98 – 112.

51. „Наблюдения върху съвременното функциониране на два типа модални конструкции с десемантизирани глаголи” –В: Научни трудове на ПУ, т. 44, кн. 1, сб. А, 2006, стр. 173 – 187 (статията е публикувана през 2008).

52. “За някои специфики на жестомимичния език, използван от слуховоувредени лица” (в съавторство с Павлина Буцева) – В: Езиков свят, т. 7, кн. 1, 2009, стр. 73 – 79.

53. „Фразеологизми със семантичен компонент храна в английския език и преводните им еквиваленти в българския език” (в съавторство с Н. Желязков) – В: Научни трудове на УХТ – Пловдив. Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2009”, том LVI, свитък 2, стр. 465 – 470.

54. Модалните конструкции с де да в съвременния български език – В: Езиковедски изследвания. В чест на чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев, проф. д-р Венче Попова, проф. Петър Пашов. София, 2009, стр. 131 – 146.

55. „Българските конструкции с глагола има и техните аналози в руския език” – В: Научни трудове на ПУ, т. 46, кн. 1, сб. А, 2008, стр. 515 – 529 (статията е публикувана през 2009)

56. „Програма за компютърно тестово изпитване по езиково обучение” (в съавторство с Н. Бозуков) – В: Научни трудове на УХТ – Пловдив. Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2010, том LVII, свитък 2, стр. 644-647.

57. „За един случай на суфиксална конкуренция и отразяването му в съвременната правописна норма” – В: Актуални проблеми на съвременната българска книжовна норма. Пловдив, 2010, стр. 78 – 93.

58. „Бележки върху една група nomina communia в съвременния български и полски език”Научни трудове на ПУ, т. 48, кн. 1, сб. А, 2010, стр. 455 – 468.

59. „За някои амфиболични употреби в езика на печатните медии” – В: Език, морал, отговорност. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. дфн Василка Радева. София, 2011, стр. 99 – 109.

60. „Създаване на тестове по чуждоезиково обучение с компютърна платформа” (в съавторство с Н. Бозуков, Ив. Маринова, Н. Желязков, П. Несторова) – В: Научни трудове на УХТ, том LVIII, Свитък 2, Пловдив, 2011, стр. 487 – 492.

61. „Задачите Multiple-choice – подходящ вариант за тестване на студенти, изучаващи английски език” (в съавторство с Н. Бозуков, Ив. Маринова, Н. Желязков) – В: Научни трудове на УХТ, том LVIII, Свитък 2, Пловдив, 2011, стр. 493 – 497.

62. „Формално-семантична характеристика на съществителните имена от общ род в съвременния български език” – В: Следите на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Диана Иванова. Пловдив, 2011, стр. 324 – 340.

63. „Хипербатът в съвременните български печатни медии” – В: Човекът и вселената. Сборник доклади от Юбилейната национална научна конференция с международно участие, организирана от СУБ – Смолян, Смолян, 2011, стр. 28 – 34.

64. „Компютърно оценяване на резултатите от олимпиада по морфология на българския език” – В: Научни трудове от Юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”, 14-15 юни 2012 г., Велико Търново, стр. 285 – 291 (в съавтортво с Нанко Бозуков).

65. „Към въпроса за аспектуалната характеристика на българските минали причастия” – 40 години Шуменски университет 1971 – 2011. Сборник научни трудове от Националната конференция с международно участие (ред. И. Савова, В. Попова). Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2012, стр. 200 – 210.

66. „Към въпроса за функционалните еквиваленти на българския конклузив в сърбохърватския език”Езикът на времето. Сборник с доклади по случай 70-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Иван Куцаров. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2012, стр. 270 – 281.

67. “Отново за съдбата на турцизмите в съвременния български език (изолация и/или реабилитация)” – доклад, четен на Юбилейната международна научна конференция “Българският език – история, настояще, бъдеще”, София, 3-7. 10. 2002 (в съавторство с Х. Мевсим), електронна публикация в http://liternet.bg/publish18/h_mevsim/turcizmi.htm.

68. „Наблюдения върху една специфична група глаголи в съвременния български език” – В: Научни трудове на ПУ, т. 50, кн. 1, сб. В, 2012, стр. 383 – 394.

69. „Типология на оптативните конструкции в българския, руския и полския език” – Славянска филология,т. 25. Доклади за 15. международен конгрес на славистите в Минск, Беларус, 2013. София: АИ „Марин Дринов”, 2013, стр. 88 – 99.

70. „За статута на конструкциите от типа съм + минало страдателно причастие” – Славистика IV. В чест на XV международен славистичен конгрес в Минск, 2013 г. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2013, стр. 70 – 84.

71. „Към въпроса за съчетаването на имперфекта с глаголните видове в съвременния български език” – Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, т. 51, кн. 1 Сб. Б, стр. 161 – 171.

72. „Към въпроса за противопоставянето аорист – имперфект в съвременния български език” – Да (пре)откриваш думите. Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ф.н. Вера Маровска. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2015, стр. 49 – 62.

73. „За някои специфични проблеми при преподаването на глаголния вид (с оглед обучението по български език като чужд) Научни трудове на УХТ, том 62, Пловдив, 2015, стр. 877 – 881. (ISSN 1314-7102)

74. „Към въпроса за преподаването на категорията вид на глагола в българския език и усвояването ѝ от чужденци” – Научни трудове на УХТ, том 62, Пловдив, 2015, стр. 882 – 887

75. „Предикативни конструкции за изразяване на умозаключителна модалност в английския език (в съпоставка с българския език)”Trees of knowledge: roots and routes. Essays in Honour of Michael Grancharov. Plovdiv: Plovdiv University Press, 2016, стр. 69 – 86. (в съавторство с В. Койнакова)

76. „Наблюдения върху употребата на неизменяеми думи от турски произход в съвременния български език” – Отговорността пред езика. Кн. 4. Сборник, посветен на 65-годишнината на проф. д-р Добринка Даскалова. Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски” (отг. ред. Надка Николова),2016, 73 – 87.

77. „Към въпроса за безпредставъчните имперфективи в съвременния български език”Мултикултурализъм и многоезичие. Сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения – София, 21–23 април 2016 г. Том ІІІ. Морфология, синтаксис, прагматика. Юбилейна научна сесия в чест на проф. д.ф.н. Руселина Ницолова. София, 2017, 161 – 170.

78. „Към въпроса за типологията на функционално-семантичните полета в съвременния български език” Български език и литература, Vol. 59, № 4, 2017, стр. 425 – 432.

79. „За един специфичен случай при употреба на бройни числителни имена в съвременния български език”Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, т. 54, кн. 1, сб. А, 2016. Пловдив, 2017, стр. 193 – 205.

80. „Семантико-функционална характеристика на българските перфективи” – Доклади от Юбилейната научна сесия „Съвременни тенденции в езиковедските изследвания“, посветена на 85 години от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Пенчев, 10 – 11 ноември 2016 г. Св. Коева, П. Бъркалова (съст.), Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2017, ISBN 978-954-322-917-8, стр. 82 – 95.

81. „Още веднъж за пасивния кондиционал в съвременния български език” – Международна юбилейна конференция, 15 и 16 май 2017 г., БАН, София. Сборник с доклади от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин”. Част 1. София: Институт за български език, 2017, 25 – 33. <http://ibl.bas.bg/Proceedings_IBL_Conference_2017_Volume_I.pdf>

82. „За функцията на прилагателните имена в няколко Дебелянови стихотворения” – „Да се завърнеш…”: носталгии, памет, разказ. Юбилеен сборник, посветен на доц. д-р Живко Иванов. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2017, стр. 143 – 155.

83. „Граматични средства за изразяване на забрана в славянските езици (наблюдения върху българския, руския и полския език)”. Доклад за 16. международен конгрес на славистите в Белград. – В: Славянска филология, т. 26. Доклади за 16. международен конгрес на славистите в Белград, Сърбия, 2018. София: АИ „Марин Дринов”, 2018, стр. 72 – 84.

84. „Нов поглед към евиденциалността в съвременния български език” – Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, т. 56, кн. 1, сб. А, 2018. Пловдив, 2018 (под печат).

85. „Към въпроса за обособяването на глаголната категория статус в съвременния български език”. – Доклад от III-та научна конференция с международно участие „Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи”, Благоевград, 21.06 – 22.06.2018 г. (под печат).

б) Публикувани в чужбина:

1. “Лексикализация на итеративни глаголи в полския и българския език” – W: IV kolokwium sÓawistyczni polskobuÓgarskie. Materialy sesji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, PoznaÕ, 1999, str. 12 – 19.

2. “Болгарский аналитический императив и его функциональные эквиваленты в русском языке” – В: Материалы XXX межвузовской научно-методической конференции преподавателей и аспирантов. Выпуск 14. Шестые державинские чтения “Современные и исторические проблемы болгаристики и славистики”. Часть 2, Санкт-Петербург, 2001, стр. 40 – 47.

3. “Степени на граматикализация в сферата на славянския глаголен вид” W: VIII Kolokwium SÓawistyczni PolskoBuÓgarskie. T. I (Materialy sesji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Gniezno, 2001, str. 151 – 161.

4. “Функционално-семантична характеристика на модалните форми с нека в съвременния български език” – В: Bulgaristica – Studia et Argumenta. Festschrift fòr Ruselina Nitsolova zum 65. Geburtstag. Verlag Otto Zagner, Mònchen, 2008, s. 115 – 127.

5. „Семантико-стилистичен потенциал на българските модални конструкции от типа да беше дошъл” – В: Българският език и литература в славянски и неславянски контекст. Szeged, 2011, s. 356 – 362.

6. „Българският перфективен имперфект и неговите аналози в руския език” – Научни перспективи на съвременната българистика. A mai bulgarisztika tudományos perspektívái. Материали от международната конференция по случай 60 години от основаването на специалност „Българска филология“ в университета „Лоранд Йотвьош“. Budapest, 2015, стр. 307 – 314.

7. „За една морфологична особеност на заглавията в съвременната българска преса” – В: Медиалингвистика. Вып. 5. Язык в координатах массмедиа: материалы I Международной научно-практической конференции (6–9 сентября 2016 г. Варна, Болгария) / отв. ред. В. В. Васильева. – Санкт-Петербург: С.-ПГУ, Институт „Высшая школа журналистики и массовой коммуникаций”, 2016, стр. 113 – 115.

8. 8. „Езикови средства за изразяване на каритивна семантика в съвременния български език” – В: Славистични четения – Сегед 2017. Международна научна конференция, Сегед, Унгария, 8 – 9 юни 2017. Szeged: JatePress, 2017, стр. 291 – 299.

IV. Съобщения, персоналии, информации и др.:

1. Трети българо-полски колоквиум на славистичните катедри при Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” и Университета “Адам Мицкевич”, Познан (8-9 ноември 1990) – В: Научни трудове на ПУ, т. 29, кн. 1, 1991 – Филологии, стр. 469 – 472 (в съавторство с А. Хранова и И. Пелева).

2. Четвърти славистичен полско-български колоквиум (Познански университет “Адам Мицкевич” – 15, 16. Х. 1992 г.) – В: Научни трудове на ПУ, т. 30, кн. 1, 1992 – Филология, стр. 205 – 208.

3. Филолози взеха участие в международна конференция. – Пловдивски университет, бр. 5-6 (287-288), година XVIII, април 2001, стр. 4.

4. Предстои поредната национална научна конференция на студентите филолози. – Пловдивски университет, бр. 3-4 (285-286), година XVIII, март 2001, стр. 10 – 11 (съвместно със Св. Черпокова).

5. Призванието да служиш на словото (Приносът на Стефан Брезински за развитието на българската практическа стилистика). – Българска реч, година VIII, 2002, кн. 3, стр. 10-13.

6. Проф. дфн Иван Куцаров на 60 години. – В: Научни трудове на Пловдивския университет, т. 40, кн. 1, 2002, Филологии, стр. 5 – 10.

7. Ентусиазмът и творческата амбиция са истинският двигател на студентските конференции. – Vivat philologia, 21-22 май 2003, стр. 2 (съвместно със Св. Черпокова)

8. Студентите филолози – опит за (не)носталгичен портрет. – Пловдивски университет, бр.15-16 332-333), година XXI, 30. 10. 2003, стр. 9.

9. Пловдивската конференция – значим форум на евристичните идеи във филологията. – Vivat philologia, 22-23 май 2008, стр. 1 (съвместно с Т. Ичевска).

10. УХТ е с успешен маркетинг. – УХТ спектър, юбилейно издание, октомври 2008 г., стр. 4.

11. Съюзът на учените – Пловдив отпразнува своята 60-годишнина. – Пловдивски университет, бр. 10 (386), година XXVI,19. 12. 2008, стр. 10-11.

12. Съюзът на учените – Пловдив отпразнува своята 60-годишнина. – Наука, година XIX, 2009, кн. 1, стр. 48 – 50.

13. Отново за пълния член, или как се съчиняват “новини”. – Пловдивски университет, бр.9-10 (394-395), година XXVII, 18. 12. 2009, стр. 8 – 9.

14. “PHILOLOGIA PHILIPPOPOLINENSIA” – нова издателска поредица на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. – Славянски диалози, бр. 10-11, 2010, стр. 275-276.

15. „Постигнатото от УХТ през годините респектира, то е ценен влог в научния капитал на човечеството”. – Спектър. Юбилейно издание по случай 60-годишнината от основаването на Университета по хранителни технологии, октомври 2013, стр. 5

16. „90 години от рождението на проф. Борис Симеонов (1925 – 1996)” – http://e-nasledstvo.com/index.php/2015-02-05-07-38-55/90-90-1925-1996 (в съавторство с Тенчо Дерекювлиев)

17. „Проф. д.ф.н. Вера Маровска на шестдесет години” – Да (пре)откриваш думите. Сборник, посветен на юбилея на проф. д.ф.н. Вера Маровска. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2015, стр. 7 – 13 (в съавторство с Д. Иванова).

18. „Паисиевите четения 2011 – в светлината на големия юбилей” – Славянски диалози, бр. 12, 2011, стр. 124 – 127 (в съавторство с Диана Иванова и Елена Гетова).

19. “III форум „Българска граматика” – Български език и литература, Vol. 59, № 4, 2017, 391 – 397 (в съавторство със Светла Коева).

V. Рецензии:

Ив. Куцаров “Едно екзотично наклонение на българския глагол. София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 1994. 224 стр. – В: Съпоставително езикознание, год. ХХ, 1995, кн. 6, стр. 78-81.

VI. Съставителство и редакторство на сборници, участие в редколегии:

1. Редакторство на книгата “Жената в мен (лирика), София, Издателство “Рудстрой” ГБ, 71 стр. Автор: Таня Благова

2. Редакторство на книгата “Добри Войников. “Криворазбраната цивилизация” в 64 страници”, Пловдив, 2000. Издателство “Страница”, 64 стр. Автор: Живко Иванов.

3. Съставител на сборника “Пространства на езика и присъствието” (посветен на 60-годишнината на проф. дфн Иван Куцаров), Пловдив, 2002, Издателство “Сема 2001”, 228 стр. (съвместно с Вера Маровска и Бистра Дикова).

4. Редакторство на книгата “Академичната свобода”, Пловдив, 2002, Издателство “Макрос”, 172 стр. Автор: Асен Карталов.

5. Редакторство на юбилейния вестник “Vivat philologia”, посветен на петгодишнината от възстановяването на националните студентски конференции в Пловдив и 30-годишния юбилей на филологическите специалности в ПУ “Паисий Хилендарски, 21-22 май 2003, 8 стр., Издателство “Актив 2006”.

6. Редакторство на Научни трудове на Съюза на учените – Пловдив. Серия Б. Естествени и хуманитарни науки, том II и III, секция “Филологии” (съвместно с Живко Иванов).

7. Член на редакционната колегия на сборника с резюмета от Международния славистичен симпозиум, 3-4 ноември, 2003, Пловдив, Издателство “Сема 2001”, 56 стр.

8. Член на редакционния съвет на Научни трудове на Съюза на учените – Пловдив. Серия Б. Естествени и хуманитарни науки, том IV, Пловдив, 2004.

9. Член на редакционния екип на вестник “Vivat philologia”, посветен на началото на учебната 2004-2005 г. във Филологическия факултет на ПУ “Паисий Хилендарски”, септември 2004, 4 стр., Издателство “Актив 2006”.

10. Съавтор на Българска електронна лингвистична библиотека (http://georgesg.info/belb/index.php).

11. Член на редакционната колегия на сп. “Славянски диалози”.

12. Член на редакционната колегия на сборника с резюмета от международните Паисиеви четения, 12-12 октомври, 2006, Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски”, 47 стр.

13. Съставител и член на редакционната колегия на сборниците с доклади от националните конференции за студенти и докторанти в Пловдив.

14. Съставител и редактор на сборника „Актуални проблеми на съвременната българска книжовна норма”, Пловдив, “Контекст”, 2010 (съвместно с Вера Маровска).

15. Съставител и редактор на сборника „Следите на словото”, посветен на 60-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Диана Иванова, Пловдив, 2011 (съвместно с Елена Гетова, Мариана Куршумова, Борислав Борисов, Теофана Гайдарова).

16. Съставител и редактор на сборника „Езикът на времето”, посветен на 70-годишния юбилей на проф. дфн Иван Куцаров, Пловдив, 2012 (съвместно с Вера Маровска, Константин Куцаров, Мария Павлова).

17. Съставител и редактор на сборникаСлавистика IV. В чест на XV международен славистичен конгрес в Минск, 2013 г.” Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2013, 316 стр. (съвместно с Иван Куцаров, В. Маровска, Ж. Чолакова, Ю. Чакърова).

18. Съсъставител на юбилейното издание „60 години Университет по хранителни технологии – Пловдив”, Пловдив, 2013, 63 стр. (съвместно с екип от УХТ – Пловдив.

19. Съсъставител и редактор на сборника „Да (пре)откриваш думите”, посветен на юбилея на проф. д.ф.н. Вера Маровска. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2015, 400 стр. (съвместно с Диана Иванова).

20. Съставител на сборника „Per aspera ad victoriam”, издаден по повод 20-годишнината на олимпиадата по морфология на съвременния български език. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2018 г.

Електронен вариант на сборника: ISBN 978-619-202-308-9 (pdf)

VII. Участие в научни проекти:

1999 г. – “Българската литературна класика във форма на електронен текст” (част от световния проект “Гутенберг”), съвместно със Светла Черпокова.

2000 г. – “Технологизация и мениджмънт на студентските научни сесии като най-ефективни форми за творческа изява на студентите филолози”, съвместно със Светла Черпокова.

2000 г. – “Развиване на междукултурния и мултиетнически диалог чрез виртуална и реална комуникация” (проект с участието на представители от България /ПУ “Паисий Хилендарски”/, Югославия, Босна и Херцеговина).

2001 г. – “Институционален мениджмънт на студентските научни сесии във Филологическия факултет при ПУ “Паисий Хилендарски”, съвместно със Светла Черпокова.

2005 г. – Създаване на Речник на българската лингвистична терминология (с английски, немски, френски и руски съответствия)” – проект на Лингвистичния клуб при ПУ „Паисий Хилендарски” (ръководител на проекта).

2008 г. – „Развитие на междукултурната и комуникативна компетентност на студентите в Подготвително отделение на Департамента по езиково обучение, физическо възпитание и спорт чрез използване на интерактивни техники” – проект на Центъра по езиково обучение в Департамента по езиково обучение, физическо възпитание и спорт при УХТ – Пловдив (ръководител на проекта).

2008 г. – „Високите технологии в изследването на езиците и литературите” – проект на Филологическия факултет на ПУ (съвместно с доц. д-р Петя Бъркалова, доц. д-р Живко Иванов, доц. д-р Светла Черпокова, доц. д-р Руси Николов, ас. д-р Борян Янев).

2009 г. Проект за актуализация на българския правопис (РС-ФЛФ-057), съвместно с доц. д-р Вера Маровска.

2011 г. – “Информационна технология за обучение и за оценяване на езиковите умения на чуждестранните студенти в УХТ” – проект на Центъра по езиково обучение в Департамента по езиково обучение, физическо възпитание и спорт при УХТ – Пловдив (ръководител на проекта).

2011-2012 г. – „Българската националноезикова политика и концепции за езиково и литературно наследство в условията на европейска интеграция и глобализация” към поделение „Научна и приложна дейност” на ПУ „Паисий Хилендарски” (съвместно с проф. д.ф.н. Диана Иванова, доц. д-р Вера Маровска, доц. д-р Елена Гетова, гл. ас. д-р Борислав Борисов, гл. ас. д-р Юлиана Чакърова, преп. Мария Мицкова, докт. Десислава Димитрова, докт. Таня Бучкова).

2013 г. – “Организиранe на XV национална научна конференция за студенти, докторанти и средношколци” към поделение „Научна и приложна дейност” на ПУ „Паисий Хилендарски” (съвместно с доц. д-р Татяна Ичевска, доц. д-р Иван Русков, докт. Десислава Димитрова, докт. Велика Гюлемерова, докт. Енчо Тилев и студентите Елена Топлева и София Тодорова) (ръководител на проекта).

2013 – 2014 г. – „Пазарно ориентирани модули в хуманитарните професионални направления” – проект, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси” и съфинансиран от Европейския социален фонд.

2013 – 2015 г. –Студентски практики” – проект, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси” и съфинансиран от Европейския социален фонд (академичен наставник на 95 практиканти).

2016 г. –Студентски практики” – проект, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси” и съфинансиран от Европейския социален фонд (академичен наставник на 12 практиканти).